کد خبر ۱۲۶۸۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۰ - ۰۸ اسفند ۱۳۸۵ - 27 February 2007
وزیر امور خارجه جمهوری اسلا‌می ایران گفت: در چند سال اخیر و به ویژه در این دولت , رویکرد جدید ما در روابط خارجی متوازن کردن مناسبات با حوزه‌های مختلف جهان است .

 وزیر امور خارجه جمهوری اسلا‌می ایران گفت: در چند سال اخیر و به ویژه در این دولت , رویکرد جدید ما در روابط خارجی متوازن کردن مناسبات با حوزه‌های مختلف جهان است .

 منوچهر متکی در نخستین همایش بین المللی امریکای لا‌تین‌, نقش و جایگاه آن در آینده نظام بین الملل گفت: روابط بیش از 100 ساله ایران و امریکای لا‌تین تصویری صمیمی از مردم خون گرم‌, بردبار, صلح دوست و پرتلا‌ش این دیار مملو از ذخایر و امکانات را در ذهن ما ترسیم کرده است.

متکی افزود: براساس چنین‌شناختی نوعی علا‌قه مندی متقابل میان ملتهای امریکای لا‌تین و ایران از سالهای گذشته وجود داشته است.

وی تصریح کرد: مناسبات خوب سیاسی با کشورهای امریکای لا‌تین و روابط تجاری با برخی از این کشورها در سالهای طولا‌نی ما را به رویکردی مبتنی‌بر بهینه سازی مناسبات با هدف استفاده کامل و همه جانبه از ظرفیتهای متقابل کشورها رهنمون کرده است.

متکی گفت:همه جانبه کردن روابط جمهوری اسلا‌می ایران‌, سبب ایجاد فرصت برای شناخت بیشتر فرهنگی می شود.

وی افزود: ما از همه ظرفیتها برای بسط روابط و تعمیق آن استفاده می کنیم و اگر مشکلی در روابط ایجاد شود همه دستگاههای مربوط در بخشهای دولتی ومردمی برای رفع آن گام بر می دارند.

وی گفت:براین اساس ما در آسیا, امریکای لا‌تین‌, آفریقا و حتی در کشورهای عربی و اسلا‌می از ظرفیتهایی که در حوزه مناسبات اقتصادی تعریف جدی نکردیم و یا از آن استفاده نشد در دستور کار روابط خارجی قرار داده ایم.

متکی افزود: امروز امریکای لا‌تین در پرتو تحولا‌ت بسیار مهم سیاسی در سطح‌ملی‌, منطقه ای و بین المللی‌, تار و پود تنیده شده در مناسبات سیاسی‌,مالی گذشته را تغییر داده است و این کشورها مصمم هستند ساز و کاری را که‌منجر به بدهی های کلا‌ن خارجی‌, توسعه نیافتگی و وابستگی های همه جانبه به‌قدرت های مسلط خارجی می شود به مناسبات جدید مبتنی بر منافع ملی‌, رشد وتوسعه واقعی و عدالت محور تغییر دهند و این نوید ارزشمندی است.

وی تصریح کرد: اینکه امروز در نقاط مختلف جهان نامزدهای انتخاباتی بر استقلا‌ل کشورشان و عدم وابستگی در حوزه های مختلف به قدرت های بزرگ و مخالفت با خواست امریکا پا می فشارند پدیده ارزشمندی است.

متکی افزود: این ظرفیت آزاد شده سیاسی در سطح کشورهای امریکای لا‌تین بابرخورداری از منابع رو زمینی و زیرزمینی و مهمتر از آن برخورداری از انسانها و فکرهای آزادیخواه و عدالت طلب فرصتهای خوبی را برای امریکای لا‌تین و دوستان آن فراهم کرده است.

وی گفت: جمهوری اسلا‌می ایران با تشخیص درست و با تکیه بر روابط متقابل در صدد بالفعل کردن این توانمندیهاست.

متکی افزود: امروز شاهد امضای قراردادهای چند میلیارد دلا‌ری میان کشورهای امریکای لا‌تین با ایران هستیم واین نشانه توانمندی متقابل است.

وی گفت:امروز ظرفیت بالای فنی و مهندسی و تجارب بیش از 100 ساله در برخی‌حوزه ها به ویژه نفت و گاز و منابع مختلف مانند کشاورزی می تواند مورداستفاده دوستان ما در امریکای لا‌تین برای رشد و توسعه قرار گیرد.

متکی افزود: ما درپی سیطره بر کسی یا جایی نیستیم‌, شعار ما ایجاد و حمایت از مناسبات عادلا‌نه در سطح بین المللی است و این منظور محقق می شود.

وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: کسانی که با تهدید و ارعاب , خود را قدرت جهانی می دانند در میان ملتی بی سلا‌ح زمین‌گیر شده‌اند.

وی گفت:جمهوری اسلا‌می ایران و امریکای لا‌تین شعارها و نگرانی های مشترک دارند و این موجب توانمندی استعدادها می شود.

به گفته متکی صاحب نظران باید با شناخت ظرفیتها راهکارهای توسعه همکاری‌متقابل را دریابند .

 
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری