کد خبر ۱۲۹۶۷
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۰ - ۱۲ اسفند ۱۳۸۵ - 03 March 2007
وزارت نفت بر اساس گزارش مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت، سه پيشنهاد افزايش قيمت، ادامه وضعيت موجود و سهميه بندي بنزين در سال 86 را بررسي كرد و در نهايت پيشنهاد داد، قيمت بنزين از سال 86 به 150 تومان و طي پنج سال به 500 تومان برسد.

وزارت نفت بر اساس گزارش مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت، سه پيشنهاد افزايش قيمت، ادامه وضعيت موجود و سهميه بندي بنزين در سال 86 را بررسي كرد و در نهايت پيشنهاد داد، قيمت بنزين از سال 86 به 150 تومان و طي پنج سال به 500 تومان برسد. 

 
در گزارش ارائه شده توسط وزارت نفت، سه پيشنهاد براي تعديل و تعيين قيمت بنزين و گازوئيل در سال 86 در نظر گرفته شده است.


به گزارش فارس،پيشنهاد اول، اصلاح تدريجي قيمت بنزين با سه حالت مختلف مي باشد. حالت اول شامل اصلاح قيمت همزمان بنزين و نفت گاز در طي 5 سال به روش از پيش، حالت دوم تنها اصلاح قيمت بنزين به روش از پيش و حالت سوم نيز اصلاح قيمت بنزين به روش يكنواخت مي‌باشد.

* افزايش تدريجي قيمت بنزين و گازوئيل تنها 95/9 درصد تورم ايجاد مي کند

 براساس حالت اول يعني اصلاح تدريجي قيمت همزمان بنزين و نفت گاز طي 5 سال بروش از پيش، در سال اول بهاي اين دو فرآورده به ترتيب 1500 و 500 ريال در هر ليتر، سال دوم 2500 و 1000، سال سوم 3500 و 1500 ، سال چهارم 4500 و 2000 و سال پنجم نيز 5000 و 2500 ريال در هر ليتر خواهد شد.


تورم ناشي از اين اقدام در سال اول در كشور 07/4 درصد، سال دوم 71/2، سال سوم 56/1، سال چهارم 11/1 و در سال پنجم 50/0 و در مجموع 5 سال 95/9 درصد پيش بيني شد.

بنابراين گزارش، اضافه درآمد دولت بابت افزايش بهاي اين دو فرآورده در مجموع 5 سال حدود 75 ميليارد دلار خواهد بود كه سهم بنزين از اين افزايش درآمد، قريب 49 و نفت گاز نيز حدود 26 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.


* درآمد 49 ميليارد دلاري دولت با آزادسازي قيمت بنزين


در حالت دوم كه اصلاح قيمت بنزين به روش از پيش مي‌باشد، بهاي بنزين از 800 ريال با همان روند افزايشي مذكور طي 5 سال به 5000 ريال افزايش مي يابد. تورم ناشي از اين افزايش قيمت در سالهاي اول تا پنجم به ترتيب 72/2، 07/2، 24/1، 90/0 و 34/0 درصد و در مجموع 5 سال نيز حدود 27/7 درصد پيش‌بيني شده است.


اضافه درآمد دولت بابت افزايش قيمت بنزين در اين 5 سال، حدود 49 ميليارد دلار خواهد بود.
اين گزارش مي‌افزايد: در حالت سوم يعني اصلاح قيمت بنزين به روش يكنواخت، قيمت اين فرآورده در طي 5 سال بدون اصلاح قيمت ساير فرآورده‌ها اصلاح و افزايش مي‌يابد. در اين طرح ميزان رشد سالانه 3/44 درصد براي بهاي بنزين در نظر گرفته شده و بهاي آن از 800 ريال در سال پنجم به 5005 ريال مي‌رسد.

تورم سالانه ناشي از اين افزايش قيمت 38/1 درصد و در مجموع 5 سال 9/6 درصد برآورد شده است. اضافه درآمد دولت بابت اين نوع افزايش بهاي بنزين در طي 5 سال حدود 39 ميليارد دلار خواهد بود.


بنابراين گزارش پيشنهاد دوم مطرح شده در زمينه اصلاح بهاي بنزين، فروش آن با قيمت 1500 ريال بدون سهميه‌بندي است.

* سهميه بنزين خودروهاي شخصي 3 ليتر و تاکسي ها 27 ليتر تعيين شد


پيشنهاد سوم نيز سهميه‌بندي مي‌باشد كه اين پيشنهاد خود 5 گزينه را شامل مي شود.

گزينه نخست عرضه بنزين فقط به صورت سهميه‌بندي هر ليتر 800 ريال است.


سهميه‌بندي متوسط به اضافه عرضه آزاد با قيمت‌هاي پلكاني، دومين گزينه مي باشد كه داراي سه حالت تعديل پلكاني با قيمتهاي 1200، 1800 و 3000 ريال، تعديل پلكاني با قيمتهاي 1500 و 2500 ريال و در نهايت تعديل پلكاني با قيمتهاي 1500 و 2000 و 3000 ريال مي باشد.

گزينه سوم، سهميه‌بندي حداقل به اضافه عرضه آزاد با قيمت‌هاي پلكاني است. اين گزينه داراي 4 حالت تعديل پلكاني با قيمتهاي 1200، 1800 و 3000 ريال، تعديل پلكاني با قيمتهاي 1500 و 2500 ريال، تعديل پلكاني با قيمتهاي 1500 و 2000 و 3000 ريال و در نهايت تعديل پلكاني با قيمتهاي 2000، 3000 و 3500 ريال مي‌باشد.


چهارمين گزينه مطرح در اين خصوص، سهميه بندي تعديل شده به اضافه عرضه آزاد با قيمت 1600 ريال مي باشد. اين گزينه نيز داراي 2 حالت سهميه بندي متوسط تعديل شده و سهميه بندي حداقل تعديل شده است.


سهميه بندي تعديل شده به اضافه عرضه آزاد با قيمت 5000 ريال، پنجمين گزينه در نظر گرفته شده مي باشد كه مانند گزينه قبل داراي 2 حالت سهميه بندي متوسط تعديل شده و سهميه بندي حداقل تعديل شده است.


براساس پيشنهاد سهميه‌بندي، دو نوع سهميه‌بندي براي خودروها در نظر گرفته شده كه يكي سهميه روزانه متوسط و ديگري سهميه روزانه حداقل است

سهميه روزانه متوسط انواع خودروها بدين شرح است:
سواري و وانت شخصي 3 ليتر، سواري و وانت دولتي 3، تاكسي بنزين سوز 27، تاكسي دوگانه سوز 2، آژانس 12، وانت عمومي پيكان و مزدا هزار 12، وانت تويوتا و مزدا دو هزار 15، وانت نيسان زامياد و سايپا 20، موتور سيكلت شخصي و دولتي 1 و انواع قايق موتوري و صيادي نيز روزانه 10 ليتر در نظر گرفته مي شود. 

سهميه روزانه حداقل خودروهاي مذكور نيز از قرار سواري و وانت شخصي روزانه 2 ليتر، سواري و وانت دولتي 2، تاكسي بنزين سوز 20، تاكسي دوگانه سوز 2، آژانس 12، وانت عمومي پيكان و مزدا هزار 10، وانت تويوتا و مزدا دو هزار 12، وانت نيسان زامياد و سايپا 17، موتورسيكلت شخصي و دولتي 1 و انواع قايق موتوري صيادي و مسافرتي نيز 10 ليتر خواهد بود.

وزارت نفت در پايان اين گزارش به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات پرداخت و اضافه كرد: نتايج بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه تعديل قيمت بنزين جهت حصول به قيمت‌هاي بين‌المللي در طول پنج سال به سهولت امكان‌پذير است و تورم ناشي از آن به هيچ وجه نگران كننده نيست.

اين گزارش سپس با جمع بندي نتايج بررسيها، پيشنهادات زير را به ترتيب اولويت ارائه كرد:
اولويت اول:اصلاح قيمت بنزين در طي پنج سال به روش از پيش (FL) به طوريكه قيمت آن طي سالهاي اول تا پنجم به ترتيب هر ليتر 2500،1500، 3500،4500 و 5000 ريال در نظر گرفته شود.

اين پيشنهاد با لايحه تقديمي دولت به مجلس هم مطابقت دارد. در اينصورت تورم كل ناشي از اصلاح قيمت ( تورم مستقيم+ تورم غير مستقيم) در سالهاي اول تا پنجم به ترتيب معادل 72/2، 07/2، 34/0،9/0،24/1 درصد و اثر كل ان در طول پنج سال مجموعه 27/7 درصد خواهد بود. با اين طرح، اضافه درآمد ناشي از افزايش قيمت بنزين در سالهاي اول تا پنجم به ترتيب معادل 26/2، 92/5، 15/10، 98/14، 16/16 ميليارد دلار در سال مي‌باشد كه مجموعا بالغ بر 5/49 ميليارد دلار در طول پنج سال خواهد بود.


اولويت دوم:قيمت بنزين فقط براي سال 86 به 1500 ريال در هر ليتر افزايش داده شود و در مورد اصلاح قيمت سالهاي بعد، تصميم گيري موكول به سال آينده شود.


در اين حالت ميزان مصرف بنزين حدود 72 ميليون ليتر در روز و مقدار واردات 28 ميليون ليتر در روز خواهد بود كه بخشي از آن با بودجه تخصيصي به مبلغ 5/2 ميليارد دلار در سال، و الباقي از محل حدود 2 ميليارد دلار ناشي از اصلاح قيمت به نرخ آزاد وارد خواهد شد. تورم كل ناشي از اين اصلاح قيمت معادل 7/2 درصد مي‌باشد.


اولويت سوم: در صورتيكه همچنان بر تثبيت قيمت بنزين درسطح هر ليتر 800 ريال تاكيد شود، سهميه‌بندي بر اساس گزينه سوم حالت دوم گزارش، در نظر گرفته مي‌شود.


در اين حالت حداقل سهميه به كليه خودروها به قيمت 800 ريال هر ليتر تحويل گرديده و مازاد بر سهميه مذكور در دو مرحله به مصرف كنندگان بيشتر با نرخ‌هاي 1500 ريال و 2500 ريال سهميه بيشتري تعلق مي‌گيرد. با اجراي اين پيشنهاد علاوه بر بودجه تخصيصي(5/2 ميليارد دلار در سال) حدود 700 ميليون دلار در سال به نرخ آزاد بنزين از محل درآمد تعديل قيمت، از خارج از كشور وارد خواهد شد. ميزان عرضه بنزين حدود 5/64 ميليون لتر در روز محدود خواهد شد كه براي مصرف كنندگان زياد مي‌تواند مشكل‌آفرين باشد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری