کد خبر ۱۲۹۶۹
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۵ - ۱۲ اسفند ۱۳۸۵ - 03 March 2007
بانوی 31ساله ای که هنوزحضورش دررادیوجوان یکساله نشده راهی راطی کرده که خیلی ازمجریان نتوانسته انددرچندین سال ودهه طی کنند.

 
»هروقتی که پیچ رادیورابرای روشن شدن میچرخونیم این یه صدای مشترک هست که بگوش مخاطب رادیوجوان آشناست .اگرچه این صداگاها باصدای دیگرمجریان رادیواشتباه گرفته میشه .

بانوی 31ساله ای که هنوزحضورش دررادیوجوان یکساله نشده راهی راطی کرده که خیلی ازمجریان نتوانسته انددرچندین سال ودهه طی کنند.

زنی که باانرژی زایدالوصفش ازاون میشه بعنوان" زنی باقدرت هسته ای "نام برد,ساعت 10شب روز26شهریورسال 54دراصفهان متولدشد.

بنفشه رافعی اگرچه دراین روزباصدای گریه اش دیگران رابیدارکردوخودش دقایقی بعدبه خوابی شیرین فرورفت ولی امروزبرای اجرای برنامه "یک صبح یک سلام "بایداورابازورچماق بیدارکرد.

اما هرگزشنونده ازصدای این مجری جوان علاقه به خواب رانمیتوانددرک کندبطوریکه حتی برخی ازشنوندگان این تصوررامیکنندکه زنی بااین شوروهیجان نمیتواندخواب چندانی  داشته باشد.

شنوندگان رادیواورایک اصفهانی میشناسنددرحالیکه اواصل خودرابختیاری دانسته ودرخصوص دوران کودکیش میگوید: تا پنج سالگي شهرهاي اصفهان، بروجن و درود. از پنج سالگي يعني زماني كه بهناز به دنيا اومد تا دقيقاً روز تولد بيست سالگي اصفهان موند. بنفشه بزرگ شدن رو شايد از 11 سالگي تجربه كرده زماني كه سيروس به دنيا اومد؛ توي بحبوحة جنگ و بمباران، 12 ساله بود كه گفت مي‌خوام هنرپيشه بشم، اما هيچوقت هنرستان نرفت، شايد چون تعريف درستي از هنرستان وجود نداشت.

اگرچه رشته تحصیلی اوتئاتربوده ولی علاقه اش به رادیواورابه این سوکشانده وباپیگیریهایی که انجام داددرسال 81از استان چهارمحال وبختیاری کاررادیویی را شروع کرد.

بنفشه رافعی درخصوص تاثیررشته تحصیلی اش دراجرای رادیویی میگوید: تحصیل دراین رشته خيلي فراتر از تاثير برایم فراهم کرده است ، چون ريشه هر حركتي كه در اجرا انجام مي دهم ، به تئاتر بر مي گردد . اجراي من به نوعي استفاده از تمام عناصري است كه از تئاتر آموخته ام .

این زن جوان هنوزازرویاهای رنگی اش فاصله نگرفته وآنها راخیلی جدی میگیردبطوریکه خودش متعتقداست شکل گرفتن بنفشه رافعی محصول بودن خوب وبدوزشت وزیبای این رویاهاست .

به گزارش البرز،گزارشی از برنامه رادیویی عصر تهران

که به راحتی توانسته ذائقه شنودگانش رادرک وبرهمین اساس گفتارهایش رالحن بخشدهرگزدرشوخی هایش خودراسبک نکرده ودرعین حال باجدیتش نیزهرگزمخاطبینی که بدنبال جذب انرژی ازصداهستندرانیزمایوس نمیکند.

علاقه اوبه رنگ چوب وچوب شایددلیلی براین باشدکه چوب شیطنت هایش همیشه بالای سرخانم مرادی همکارگزارشگرش باشدوشوخی هایی که گاها به مثال جنگ دو"هوو"شباهت داردجدی ترین انتقادی است که ازسوی برخی شنوندگان مطرح میشود.انتقادی که هرگزامتیازی ازتوانایی اونکاسته است .

وقتی خانم مرادی به یک گل فروشی میرودوازخشک شدن وسرمازدگی "بنفشه " ها سخن میگویدشایدظریفترین پاسخ این گزارشگربه شوخی های همکارش باشدولی رافعی هنوزدراین میدان دست پیش داشته ویکه تازاست .

ازهرچیزی سواری میدهدمانند,دوچرخه‌سواري، اتومبيل‌سواري و...خوش میآیدولی هیچ کدام ازاینها جای خالی اسب سواری رابرایش پرنمیکند.

انرژی صبحگاهی بنفشه رافعی میتواندتاچندی دیگررادیوجوان راباورشکستگی مالی مواجه سازدبطوریکه هرروزبرمخاطبینی که مدعی شکستن شیشه ,اخراج شدن ازمحل کاروروشن ماندن خودروهایشان درپارکینگ و...است درحال افزوده شدن میباشد.

روحیه خوبی که باوجودمشکلات طبیعی درزندگی هرانسانی هرگزباعث نشده تا زره ای ازرنگ وحرارت صدای یک مجری 31ساله دراجرای برنامه صبحگاهی اش بکاهد.

این زن آنقدربامخاطبش راحت همکلام میشودکه گویی مخاطبش رادرهمان لحظه میبیندوسالیان سال است که بااودوست بوده وحتی ازگفتن شماره شناسنامه 3رقمی اش نیزاباعی ندارد.

توانمندی این مجری صرفا به روحیه وحرارت صدایش محدودنمیشود بلکه اوتوانسته است برخلاف برخی ازمجریان دیگرکه صرفا به یک نوع گفتارعادت کرده انددربیان هرسخنی بنابرمعنا ی کلام ویا جایگاه همکلامش لحن خودراتغییرداده ودرعین پرتوان وراحت بودن دربیان کلمات , ارزشهای حاکم برجامعه رانادیده نگیرد.

وقتی ازاوسوال میشودفكر مي كرديد در اين زمان كوتاه ، مخاطب با شما آنقدر خوب ارتباط برقراركند ؟ پاسخ میدهد: لطف خدا بيشتر از جرم ماست .

شایداومانندخاطرات ریزودرشتش ازکناررمزموفقیتش به سادگی گذشته باشدولی بایدگفت اصلی ترین رمزموفقیت پس ازتوکل به خدا, این بوده که آنچه راکه هست خودخواسته وهرگزبه این مطلب که "ببینیم چه پیش میآید" اعتقادی ندارد.

بااینکه ازبداهه گویی دراجرابسیاراستفاده میکندولی برخلاف برخی مجریان دیگرتاکنون کمتربخاطرآنچه که امروزبه "گاف های یک مجری" شهرت پیداکرده مواخذه شده است .

خودش دراین خصوص میگوید: حتي در كمترين زمان ممكن ولو به اندازه چند ثانيه ، به اندازه چند ثانيه متمركز مي شوم تا حرفي كه ميزنم درست باشد ، شايد خيلي خود خواهم كه مي گويم كم پيش آمده ، اما به حرفي كه مي زنم عموماً اعتقاد دارم يا بهتر است بگويم كم پيش مي آيد حرفي بزنم كه به آن اعتقادنداشته باشم .

علاقمندان به برنامه های وی امروزه میتواننددربرنامه های "یک صبح یک سلام " يك هفته در ميان ، بين ساعت 6:30 تا 8:30 وهفته بعد ساعت 10 تا 11:30 صبحدر « پارازيت »,وخط خطی شدن اعصابشان راسه شنبه هرهفته ازساعت 22 تا 23:30  در « سه شنبه خط خطي » و جمعه هانیزاز ساعت 18 تا 20  « آخرشه » راباصدای بنفشه رافعی دنبال نمایند.
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری