کد خبر ۱۳۳۵۰
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۱ - ۱۶ اسفند ۱۳۸۵ - 07 March 2007
"سران كشورها و يا دولت‌ها همچنين قويا معتقدند كه ديپلماسي و گفتگو از طريق روش‌هاي صلح‌آميز، تا زمان دستيابي به راه حلي درازمدت براي موضوع هسته‌اي ايران، بايد ادامه يابد.

كشورهاي جنبش عدم تعهد عضو شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز سه‌شنبه اعلام كردند، برنامه همكاري فني ايران با آژانس نبايد از سوي اعضاي اين شورا به عنوان ابزاري براي اهداف سياسي، بكار گرفته شود.

در بيانيه كشورهاي عدم تعهد كه در نشست ‪ ۵‬مارس سال ‪ ۲۰۰۷‬شوراي حكام قرائت شد و يك رونوشت آن روز سه‌شنبه دراختيار "ايرنا" قرار گرفت، آمده است:
"جنبش عدم تعهد تكرار مي‌كند كه برنامه همكاري فني نبايد وسيله‌يي براي اهداف سياسي باشد و معتقد است كه تصميمات و اقدامات دراين زمينه، نبايد به اعتبار اين آژانس و انسجام برنامه‌هاي آن خدشه وارد كند."
در اين بيانيه ضمن درخواست از تمامي گروه‌ها براي نشان دادن صبر و خويشتنداري در پرداختن به برنامه هسته‌يي ايران، از آنان خواسته شده است به اقدامي كه مي‌تواند به رويارويي منجر شود، متوسل نشوند.

به گزارش "ايرنا"، اين بيانيه مي‌افزايد: "با درنظرگرفتن تحولات اخير در مورد اين مساله، جنبش عدم تعهد از تمامي گروه‌هاي ذينفع درخواست مي‌كند صبر و خويشتن‌داري از خود نشان داده و به اقدامي كه مي‌تواند به موقعيتي تنش‌زا و رويارويي ناضروري منتهي شود، متوسل نشوند."
اين بيانيه همچنين در مورد هر گونه حمله يا تهديد به حمله بر ضد تاسيسات هسته‌يي مشمول پادمان‌هاي هسته‌يي، هشدار داد و متذكر شد: "تحقق چنين امري مي‌تواند شوراي امنيت سازمان ملل را مجبور مي‌كند كه طبق مفاد منشور اين سازمان بي‌درنگ وارد عمل شود."
بيانيه‌ي فوق با استقبال از ديدار اخير فرستادگان تروئيكاي جنبش عدم تعهد به همراه گروه ‪ ،۷۷‬چين و اتحاديه عرب از ايران در اوايل ماه فوريه و دريافت جديدترين اطلاعات درمورد برنامه هسته‌يي صلح‌آميز ايران، مي‌افزايد اين همه از شفافيت و اقدام اعتمادبرانگيز ايران، نشان دارد.

اين ديدار بنابه دعوت مسئولين جمهوري اسلامي ايران، صورت گرفت.

"جنبش عدم تعهد اين دعوت را به عنوان اقدامي شفاف و اعتمادبرانگيز از جانب مسئولين ايراني برآورد مي‌كند.

رسانه‌هاي بين‌المللي خبر اين ديدار را بطور وسيع گزارش كردند. رونوشت‌هاي مربوط به گزارش بازديد تروئيكاي جنبش عدم تعهد از تاسيسات ايران موجود است."
"نم اميد دارد از اين فرصت براي يادآوري اصول و مواضعش در خصوص اين موضوع استفاده كند، به همان گونه كه در بيانيه‌ي مربوط به موضوع هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران مصوب چهاردهمين اجلاس عدم تعهد در هاواناي كوبا در ‪۱۵‬ و ‪ ۱۶‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۶‬بازتاب داده شده است.

"سران كشورها و يا دولت‌ها بر برخورداري تمامي كشورها از حق اصولي و سلب نشدني گسترش پژوهش، توليد و استفاده از انرژي اتمي براي مصارف صلح‌آميز، بدون اعمال هيچ گونه تبعيض و منطبق با تعهدات قانوني مربوطه‌ي آنها، تصريح كردند. علاوه بر اين، هيچ چيز را نبايد به گونه‌اي تعبير كرد كه اين حق كشورها در زمينه‌ي توليد انرژي اتمي براي مصارف صلح آميز را منع و يا محدود كند.

آنها همچنين تاكيد كردند كه انتخاب‌ها و تصميمات كشورها در زمينه استفاده صلح‌آميز از فناوري هسته‌اي و سياست‌هاي مربوط به چرخه هسته‌اي اين فناوري، بايد محترم شمرده شود.

"سران كشورها و يا دولت‌ها "آژانس بين‌المللي انرژي اتمي" را به عنوان تنها مقام صلاحيت‌دار براي راستي‌آزمايي تبعيت كشورهاي عضو از تعهداتشان در قبال پادمان‌هاي مربوطه مي‌شناسند و تاكيد كردند كه نبايد هيچ گونه فشار و يا دخالت غيرموجه در فعاليت‌هاي آژانس و بويژه در روند راستي آزمايي آن كه كارآيي و اعتبار آژانس را به مخاطره مي‌اندازد، وجود داشته باشد.

"سران كشورها و يا دولت‌ها از گسترش همكاري‌هاي جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از جمله تدابير به طور ارادي اتخاذ شده و اعتمادساز صورت گرفته از جانب ايران، با در نظر داشتن (ضرورت) حل و فصل موضوعات باقي مانده، استقبال مي‌كند. آنها ارزيابي مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مبني بر اين كه در مورد تمامي مواد هسته‌اي اعلام شده توسط ايران توضيح داده شده است را يادآور شدند.

آنها در عين حال اشاره كردند كه روند نتيجه‌گيري با توجه به نبود مواد و نيز فعاليت‌هاي اعلام نشده در ايران، روندي مستمر و زمان‌بر است. در اين ارتباط، سران كشورها و يا دولت‌ها ايران را ترغيب كردند تا به فوريت به همكاري فعالانه و كامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در حوزه اختيارات اين آژانس، ادامه دهد و موضوعات باقي مانده را به منظور افزايش اعتماد و يافتن راه حلي صلح‌آميز براي اين موضوع، حل و فصل كند.

"سران كشورها و يا دولت‌ها تاكيد كردند كه تعهدات قانوني كشورها در قبال توافقنامه‌هاي مربوط به پادمان‌ها به طور بنيادين متمايز از هر گونه تدابير اعتماد سازي است كه داوطلبانه براي حل و فصل موضوعات دشوار اتخاذ مي‌شود و به اعتقاد آنها، اين تدابير داوطلبانه، تعهدات قانوني در قبال پادمان‌ها نيستند.

"سران كشورها و يا دولت‌ها ايجاد "منطقه‌هاي عاري از سلاح هسته‌اي" را به عنوان گامي مثبت به سمت عينيت يافتن هدف خلع سلاح هسته‌اي، در مد نظر قرار دادند و بر حمايت خود از ايجاد يك منطقه عاري از سلاح هسته‌اي در خاورميانه براساس قطعنامه‌هاي مربوطه‌ي مجمع عمومي و شوراي امنيت، تاكيد كردند. در راستاي ايجاد چنين منطقه‌اي، آنها از اسرائيل خواستند بي‌درنگ ان‌پي‌تي را بپذيرد و تمامي تاسيسات هسته‌اي خود را تحت (كنترل) پادمان‌هاي جامع آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، قرار دهد.

"سران كشورها و يا دولت‌ها تصريح كردند كه فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز مصونيت دارند و هر گونه حمله و يا تهديد به حمله به تاسيسات هسته‌اي صلح‌آميز -فعال و يا در حال ساخت - خطر عظيمي را فراروي نوع بشر و محيط زيست قرار مي‌دهد و نقض شديد قانون بين‌المللي، اصول و اهداف منشور سازمان ملل و مقررات و قوانين آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، محسوب مي‌شود. آنها دستيابي به ابزاري چندجانبه و فراگير از طريق مذاكره را كه مانع از حمله و يا تهديد به حمله به تاسيسات هسته‌اي ويژه‌ي مصارف صلح آميز انرژي هسته‌اي شود، ضروري دانستند.

"سران كشورها و يا دولت‌ها همچنين قويا عقيده دارند كه تمامي موضوعات مربوط به پادمان‌ها و راستي آزمايي از جمله در ارتباط با ايران، بايد در چارچوب آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حل و فصل شود و بر پايه زمينه‌هاي فني و قانوني استوار باشد. آنها همچنين تاكيد كردند كه آژانس بايد به فعاليت براي حل و فصل موضوع هسته‌اي ايران در حوزه اختياراتش و براساس اساسنامه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ادامه دهد.

"سران كشورها و يا دولت‌ها همچنين قويا معتقدند كه ديپلماسي و گفتگو از طريق روش‌هاي صلح‌آميز، تا زمان دستيابي به راه حلي درازمدت براي موضوع هسته‌اي ايران، بايد ادامه يابد.

آنها اعلام كردند كه تنها راه حل و فصل اين موضوع، ازسرگيري بدون پيش شرط مذاكرات و تقويت همكاري‌ها همراه با تعامل با تمامي طرف‌هاي مورد نياز به منظور اشاعه اعتماد بين‌المللي و با در نظر داشتن (ضرورت) تسهيل فعاليت آژانس در زمينه‌ي حل و فصل موضوعات باقي مانده، است.

گروه نم در بخشي ديگر از بيانيه خود از توافق ‪ ۱۳‬فوريه كه به دنبال مذاكرات شش جانبه در پكن و در خصوص موضوع كره شمالي صورت گرفت، استقبال كرد.

"نم از توافق حاصل شده در ‪ ۱۳‬فوريه كه در پي مذاكرات شش جانبه در پكن صورت گرفت، استقبال مي‌كند و صادقانه اميد دارد كه اين توافق، پايه و اساس راه حل مشخص براي اين موضوع بسيار مهم باشد.

نم از گفت وگو و مذاكره براي حل و فصل موضوعات استقبال كرد و افزود:
"نم موضع اصولي خود را مبني بر اين كه تمامي موضوعات بايد از طريق مذاكره و گفت وگو حل و فصل شود، تكرار مي‌كند. در اين ارتباط، نم از دعوت كره شمالي از مدير كل اژانس براي ديدار از اين كشور و موافقت مدير كل استقبال مي‌كند."
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری