کد خبر ۱۹۲۲۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۴ - ۲۱ خرداد ۱۳۸۶ - 11 June 2007
• ديه كامل وقطع ۱۰انگشت دو دست ودوپا، قطع تمام نخاع، هردوچشم و ديه جنين پسر كه روح در آن پيدا شده ۳۵ ميليون تومان. ديه قطع دست، قطع هركدام از پاها و ديه جنين دختر۱۷‎/۵ميليون وشكستن استخوان هر عضو بدن ۷ ميليون تومان ديه جنايت به بدن انسان.

• ديه كامل وقطع ۱۰انگشت دو دست ودوپا، قطع تمام نخاع، هردوچشم و ديه جنين پسر كه روح در آن پيدا شده ۳۵ ميليون تومان. ديه قطع دست، قطع هركدام از پاها و ديه جنين دختر۱۷‎/۵ميليون وشكستن استخوان هر عضو بدن ۷ ميليون تومان ديه جنايت به بدن انسان.
 
سيدمسعود اعتماد، مددكار اجتماعى و مسئول اجرايى ستاد ديه استان تهران در يك طرح تحقيقاتى ارزش ريالى ديه كه بر اثر يك حادثه براى انسانى رخ مى دهد را براساس نرخ ريالى ۱۰۰ نفر شتر كه كم ترين نرخ ريالى پرداختى ديه محسوب مى شود محاسبه و مشخص كرده است.

الف ـ ديه جراحت كه به سر و صورت وارد مى شود

ديه حارصه (خراش پوست بدون آن كه خون جارى شود)، بر مبناى يك نفر شتر به مبلغ ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال، ديه داميه (خراشى كه از پوست بگذرد و مقدار اندكى وارد گوشت شده همراه با جريان كم و زياد خون)، بر مبناى ۲ نفر شتر به مبلغ ۷ ميليون ريال.

ديه متلاحمه (جراحتى كه مقدار زيادى از گوشت را فراگيرد، اما به پوست نازك روى استخوان نرسد بر مبناى ۳ نفر شتر به مبلغ ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال.

ديمه سمحاق (جراحتى كه تمام گوشت را فراگيرد و به پوست نازك روى استخوان برسد) بر مبناى ۴ نفر شتر به مبلغ ۱۴ ميليون ريال.

ديه جنايت بر مرده مسلمان

ديه بريدن سر بر مبناى ۱۰ نفر شتر به مبلغ ۳ ميليون و پانصد هزار تومان، ديه بريدن يك دست يا هر يك پا بر مبناى ۵ نفر شتر به مبلغ يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان، ديه بريدن هر دو دست و يا هر دو پا بر مبناى ۱۰ نفر شتر به مبلغ ۳ ميليون و پانصد هزار تومان، ديه بريدن يك انگشت از دست يا پا بر مبناى يك نفر شتر مبلغ ۳۵۰ هزار تومان.

ديه سقط جنين

ديه نطفه كه در رحم مستقر شده است بر مبناى ۲ نفر شتر ۷۰۰ هزار تومان، ديه جنين كه خون بسته است بر مبناى ۴ نفر شتر معادل يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، ديه جنين كه به صورت گوشت درآمده است بر مبناى ۶ نفر شتر ۲ ميليون و صد هزار تومان، ديه جنين در مرحله اى كه به صورت استخوان درآمده و گوشت نروييده است بر مبناى ۸ نفر شتر به مبلغ ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، ديه جنين كه گوشت و استخوان بندى شده اما روح در آن پيدا نشده است بر مبناى ۱۰ نفر شتر به مبلغ ۳ ميليون و پانصد هزار تومان، ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد بر مبناى يك ديه كامل مرد مسلمان (۱۰۰ نفر شتر) به مبلغ ۳۵ ميليون تومان، ديه جنين كه روح در آن پيدا شده اگر دختر باشد، نصف ديه كامل (۵۰ نفر شتر) به مبلغ ۱۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه مى شود.

ديه اعضاى صدمه ديده بدن

ديه قطع دست تا آرنج بر مبناى ۵۰ نفر شتر به مبلغ ۱۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ديه قطع ۱۰ انگشت دو دست و ۱۰ انگشت دو پا بر مبناى يك ديه كامل (۱۰۰ نفر شتر) مبلغ ۳۵ ميليون تومان، ديه فلج كردن هر انگشت دو ثلث ديه كامل (۶۶ نفر شتر) مبلغ ۲۳ ميليون و ۳۳ هزار تومان، ديه كندن ناخن بر مبناى يك نفر شتر مبلغ ۳۵۰ هزار تومان، ديه شكستن ستون فقرات بر مبناى يك ديه كامل مبلغ ۳۵ ميليون تومان، ديه فلج شدن هر دو پا بر اثر شكستن ستون فقرات بر مبناى دو ثلث ديه كامل (۶۶ نفر شتر) مبلغ ۲۳ ميليون و ۳۳ هزار تومان، ديه قطع تمام نخاع بر مبناى يك ديه كامل (۱۰۰ نفر شتر) مبلغ ۳۵ ميليون تومان، ديه قطع هر كدام از پاها بر مبناى نصف ديه كامل (۵۰ نفر شتر) مبلغ ۱۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ديه مجموع ۱۰ انگشت پا بر مبناى يك ديه كامل (۱۰۰ نفر شتر) مبلغ ۳۵ ميليون تومان، ديه هر يك از دنده هايى كه در پهلوى چپ واقع شده است بر مبناى ۲ نفر شتر به مبلغ ۸۷۵ هزار تومان، ديه شكستن استخوان هر عضو بدن بر مبناى ۲۰ نفر شتر مبلغ ۷ ميليون تومان، ديه از بين بردن حس شنوايى مجموع دو گوش بر مبناى يك ديه كامل (۱۰۰ نفر شتر) مبلغ ۳۵ ميليون تومان، ديه از بين بردن حس شنوايى يك گوش بر مبناى ۵۰ نفر شتر مبلغ ۱۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ديه بريدن هر دو گوش و از بين بردن شنوايى ۲ ديه كامل (۲۰۰ نفر شتر) مبلغ ۷۰ ميليون تومان، ديه از بين بردن هر دو چشم بر مبناى يك ديه كامل (۱۰۰ نفر شتر) مبلغ ۳۵ ميليون تومان، ديه از بين بردن يك چشم بر مبناى نصف ديه كامل (۵۰ نفر شتر) مبلغ ۱۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ديه از بين بردن حس بويايى هر دو مجراى بينى بر مبناى يك ديه كامل (۱۰۰ نفر شتر) مبلغ ۳۵ ميليون تومان، ديه از بين بردن صورت فرد بطور كامل بر مبناى يك ديه كامل (۱۰۰ نفر شتر) مبلغ ۳۵ ميليون تومان است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری