کد خبر ۱۹۴۲۱
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۱ - ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ - 13 June 2007


 
اظهارات اخير عماد افروغ رئيس برکنار شده کميسيون فرهنگي مجلس واکنش هاي گسترده يي را به دنبال داشته است. از جمله محمد جواد لاريجاني با ارسال يادداشتي به خبرگزاري فارس برخي نکات را درباره اظهارات افروغ مطرح کرد.

عماد افروغ اخيراً طي مصاحبه يي مفصل در باب حقيقت گرايي و مصلحت گرايي سخن گفت و امام خميني (ره) را بيشتر متمايل به روش هاي حقيقت گرايي و مقام معظم رهبري را به روش هاي مصلحت گرايي مشهورتر دانست. البته کمي بعد عماد افروغ در برنامه مشهور شب شيشه يي شبکه تهران شرکت کرد و به انتقاد آشکار از محمود احمدي نژاد رئيس جمهور پرداخت و او را شخصيتي دانست که هيچ علاقه يي به مشورت با ديگران ندارد. همين اظهارات واکنش هاي زيادي را به دنبال داشت و عده يي حذف افروغ از رياست کميسيون فرهنگي مجلس را به اين دليل دانستند.

خبرگزاري فارس در ادامه سلسله گفت وگوهاي انجام شده با برخي شخصيت ها درباره جايگاه رهبري و بحث مصلحت انديشي از محمد جواد لاريجاني رئيس پژوهشگاه دانش هاي بنيادي هم يادداشتي را با عنوان «حق مداري، مصلحت انديشي و وظيفه شناسي» گرفته است که متن يادداشت به اين شرح است؛

1- در منطق عملي امام (ره) وظيفه شناسي اصل بود؛ يعني انسان بايد در هر شرايطي وظيفه خود را تشخيص و آن را شجاعانه و بدون توجه به عوارض احتمالي انجام دهد. اين شاخصه مهم و بارز حضرت امام در احياي منطق عملي اسلام بود.

2- در باب وظيفه دو پايه مهم مطرح مي شود؛ اول تشخيص درست وظيفه و دوم صداقت و شجاعت در قيام به انجام آن. چه بسا افراد در مقاطعي وظيفه حقيقي خود را تشخيص مي دهند، اما به علت تعلقات دنيايي و منافع شبکه يي يا ترس از جان و مال و غيره براي عمل به وظيفه قيام نمي کنند و البته به ناچار توجيهاتي را هم تمهيد مي نمايند. در دوران حاکميت طاغوت در کشور، نمونه هاي فراواني از پديده وظيفه گريزي را شاهد بوده ايم و پس از انقلاب نيز، تشخيص درست وظيفه بسيار مهم است؛ هرگونه خطا يا اعوجاج مي تواند راه يک ملت را تغيير دهد. يک نمونه از اين تشخيص بد پس از رحلت پيام اکرم (ص) اتفاق افتاد و در زمان خلافت حضرت علي (ع) يکبار ديگر تکرار شد و در زمان امام حسين(ع) نمونه ديگر و قس علي هذا و متاسفانه کساني در تشخيص وظيفه به کژراهه رفتند که از متدينين و مشاهير و مورد احترام بودند.

3- اما فهم درست وظيفه خود بر پايه هاي سه گانه يي استوار است؛ الف- فهم واقع بينانه از وضعيت؛ ب- حق مداري، يعني مبناي گزينش اهداف براي عمل و نحوه عمل همه بايد براساس معيارهاي حق مدارانه باشد. ج- مصلحت انديشي، يعني کشف راهي که بهترين و بيشترين نفع و کمترين ضرر را براي اسلام و مقاصد اسلامي و ملت و منافع ملت دربرداشته باشد و آن را مبناي کار قرار دادن.

4- مصلحت انديشي در عمل به همان اندازه شجاعت مي خواهد که برخي با عنوان هاي ديگر از قبيل حقيقت محوري و امثال آن تعبير مي کنند، چه بسا ممکن است مصلحت دقيقاً چيزي را که دل انسان مي پسندد و دوست دارد، نفي کند و انسان جام زهر يا تلخي هاي متناسب ديگر را به خاطر وظيفه مبتني بر مصلحت، تحمل نمايد. حضرت امام خميني (ره) در تمام طول رهبري خود چه در امر جنگ و چه در ساير امور کشور هيچ لحظه يي از مصلحت انديشي فارغ نبودند. مفهوم مصلحت در نظام ما هم اکنون به صورت مفهومي دقيق درآمده و در قانون اساسي جايگاه رفيعي دارد و يک عنوان رايج عاميانه به معناي فرار از وظيفه نيست که در قبال حقيقت گرايي به معناي وظيفه شناسي قرار گيرد.

5- مقام معظم رهبري با شناختي که حقير از آن بزرگوار دارم، نه تنها از نقد پروايي ندارند بلکه اولين کسي هستند که از آن استقبال مي نمايند. ايشان فرزند معنوي حضرت امام و خلف صالح آن بزرگوار هستند. دوران رهبري ايشان همراه با ويژگي ها و خصوصياتي است که تثبيت قانون اساسي يکي از مهم ترين آنها است. ايشان پرچمدار قانونگرايي هستند و اين امر را تا مرز محدود کردن خود نيز پيش مي برند و حتماً دوستان مطالبي که بين حضرت امام (ره) و ايشان در اين زمينه رد و بدل شده است را به ياد دارند. اين هم نوعي وظيفه شناسي براساس مصلحت انديشي است؛ يعني با اذعان به وسعت بيشتر حدود ولايت فقيه براساس مباني فقهي از آنچه در قانون اساسي آمده است، ايشان پايبندي دقيق و بدون استثنا به قانون اساسي را مبنا قرار داده اند. لذا يکي از ويژگي هاي برجسته رهبري ايشان اين تاکيد خاص بر قانون اساسي و قانونگرايي است که توانسته است در اين دو دهه گذشته نهاد رهبري را به دژ مستحکم پاسداري و صيانت از قانون اساسي مبدل سازد.

6- ويژگي دوم دوران رهبري حضرت آيت الله خامنه يي، تثبيت نهاد رهبري بر مبناي قانون اساسي است. لازم به ذکر است که در دوران رهبري حضرت امام(ره) به خاطر نقش تاسيسي ايشان و مرجعيت و نفوذ معنوي که داشتند، مقام رهبري به عنوان يک نهاد تحت تاثير قرار گرفته بود، تا بدانجا که برخي از دوستان اصلاح طلب توصيه مي کردند که مقام رهبري را فقط براي امام نگه بداريم و پس از ايشان اين نهاد با رياست جمهوري يکي شود يا به مقامي تشريفاتي تبديل گردد،

چگونه مي توان با نهاد رهبري - که نهادي موجه از نظر دموکراتيک و از نظر شارع بلکه ضروري براي ماهيت اسلامي نظام است - چنين معامله يي کرد؟ در دوران رهبري حضرت آيت الله خامنه يي ، اين نهاد به عنوان يک نهاد قانوني جايگاه خود را تثبيت کرده است و از آن مهمتر توسعه يافته و براي تعامل طبيعي خود مکانيسم هاي قانوني را به وجود آورده است؛ مانند شوراي عالي امنيت ملي و شوراي مصلحت نظام.

آنچه بايد در توسعه و تثبيت نهاد رهبري مبنا باشد ارتباط از قبيل هشدار، توصيه و دستور نيست، بلکه به وجود آوردن مکانيسم هاي تعامل مثبت، مستمر و سازنده است.

7- ويژگي سوم رهبري حضرت آيت الله خامنه يي تشخيص درست اولويت ها و پيگيري و نظارت و حمايت است. نمونه بسيار روشن آن تاکيدات مکرر، صرف وقت، توجه و پيگيري مداوم ايشان در امر توسعه علمي - فني کشور مي باشد. به نحوي که مي توان گفت ايشان هم اکنون پرچمدار نهضت علمي کشور هستند، اين امر براساس يک تشخيص درست است يعني مرکبي که مي تواند کشور ما را با حفظ تمام جهات معنوي و اسلامي از مدار عقب افتادگي خارج نموده و به افق هاي افتخار آميز پيشرفت و توسعه برساند همانا براق توسعه علمي و فني کشور مي باشد. لذا ايشان حرکتي اساسي و جامع را دنبال مي نمايند که از توسعه و نوآوري در حوزه علوم پايه آغاز مي گردد و به فناوري جديد مي رسد و ضمناً هرگز نمي ايستد.

تکيه مدام ايشان بر امر «توليد علم» به معناي کشف مباني جديد و نوآوري در فهم حقايق جهان به عنوان معيار توفيقات علمي يعني دستاوردهايي که در دنيا و در ميان اصحاب هر فن قابل عرضه بوده و به دور از عوام فريبي و خودفريبي و اغراق هاي متداول باشد، از ميزان اهتمام ايشان به امر توسعه علمي - فني کشور حکايت دارد و اين مساله نويد آن را مي دهد که نهاد رهبري خطوط حياتي توسعه کشور را به رغم انتخابات و تغيير مديريت ها که خود از برکات نظام اسلامي است با مشي مستمر پاسداري مي نمايد و بعد جديدي از تثبيت و کارآمدي نهاد رهبري را عرضه نمايد.

البته آنچه برشمرديم برخي ويژگي هاي قابل توجه دوران زعامت حضرت آيت الله خامنه يي است و جهات مهم ديگري نيز وجود دارد که بايد بحث درباره آنها را به فرصت ديگر محول کرد.

از خداي سبحان مي خواهم که سايه مبارک وجود ايشان را بر سر ملت ايران و امت اسلامي مستدام بدارد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری