کد خبر ۲۲۶۶۳
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۸ - ۰۸ مرداد ۱۳۸۶ - 30 July 2007

على اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعات رییس جمهور در شماره امروز ایران نوشت:

اواخر هفته گذشته جمعى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى در بيانيه اى كه خطاب به دكتر احمدى نژاد رئيس جمهور محترم صادر كردند، با ابراز نگرانى نسبت به وضعيت رسانه هاى ارتباط جمعى كشور، خواستار رفع آنچه كه فضاى تند تهديد و برخورد عليه رسانه هاى مستقل ناميده اند، شدند.

نظارت مجلس شوراى اسلامى بر عملكرد دستگاه اجرايى كشور و تذكر و هشدار نمايندگان محترم نسبت به روند اجراى تصميمات و انجام اقدامات مختلف، امرى طبيعى و قانونى است و از آنجا كه نمايندگان در زمره نخبگان و فرهيختگان به حساب مى آيند، اصل و فرض بر اين است كه اين نظارت، تذكر و هشدار، بايد منعكس كننده نگرش هوشمندانه، دورانديشانه و مستدل آنان نسبت به مسائل كشور باشد.

با اين وجود، نمايندگان مزبور در بخشى از اين بيانيه، تكثر و تنوع رسانه اى را سرفصل برنامه هاى توسعه و دستوركار مديران و برنامه ريزان فرهنگى كشور در ساليان گذشته توصيف كرده اند و اين درحالى است كه آنها چگونگى پيدايش «رسانه هاى به اصطلاح مستقل» از درون جريان سياسى حاكم در دولتهاى گذشته را موردتوجه قرارنداده و در رويكردى غيرمتعارف، براى افزايش كميت رسانه اى، فارغ از ارتقاى كيفيت آنها، اصالت قائل شده اند.

 تجربه نشان داده است برخى وقتى طيف ها و عناصر سياسى در مصادر عالى امور قرار مى گيرند و قدرت اجرايى كشور را در حيطه اختيار خويش مى يابند، موقعيت به دست آمده را غنيمت فرض كرده و در نخستين گام براى بقا و استمرار قدرت، به تأسيس تشكلهاى به ظاهر مردمى، احزاب و جريانهاى سياسى همسو و انجمنهاى صنفى همفكر، مى پردازند.

در چارچوب همين هدف يعنى اطمينان از استمرار و بقاى موقعيت به دست آمده، جريانهاى زاييده و وابسته به طيف مسلط بر اركان قدرت در دوره هاى قبل، با تمكن مالى حاصل از دسترسى و دست اندازى به منابع مولد پول و ثروت، به راه اندازى روزنامه، نشريات مختلف و تأسيس سايتهاى خبرى و اطلاع رسانى پرداختند و تصور بر اين بود كه با به كار افتادن موتور جريان پرشمار رسانه اى وابسته به جريان دوم خرداد، آنها اجازه نخواهندداد كه افكار عمومى به سمت ديگرى به جز نامزد موردنظر آنان تمايل پيداكند كه البته مردم، در سوم تيرماه سال ۱۳۸۴ با پشت كردن به احزاب و جريانهاى سياسى در قدرت و رسانه هاى وابسته، بر همه تصورات و اوهام آنان، مهر بطلان زدند.

در اينجا مى توان از نمايندگان محترم امضاكننده بيانيه، اين پرسش را مطرح كرد كه آنها با چه استدلال و استنادى اين طيف از رسانه هاى وابسته به احزاب، گروه هاى سياسى و جريان هاى طالب قدرت را «رسانه هاى مستقل» مى نامند؟

ملت ايران اثبات كرده است كه مى تواند امور داخلى و خارجى خود را به نحو شايسته مديريت كند و ايران اسلامى را در پيشانى كشورهاى پيشرفته و ممتاز قرار دهد و اين در حالى است كه استعداد و ظرفيت فراوانى براى اداره امور جهان در نهاد و سرشت ملت ايران به وديعه سپرده شده است.

 حضور درخشان ايرانيان در جاى جاى كره خاكى و در حوزه هاى مختلف، مؤيد ظرفيت بى نظير نيروى انسانى به عنوان عامل كليدى و اصلى درهرگونه پيشرفتى است. با چنين ذخيره اى از نيروى مستعد انسانى، چرا رسانه هايى درخور شأن و جايگاه ملت ايران به وجود نيامده است؟ آيا اين وضعيت يك امر اتفاقى است يا دستهاى پنهان و مرموز در تحميل چنين شرايط ناهنجار و آشفته اى بر ملت ايران دخالت داشته است؟

در هر روز بيش از ۵۰ روزنامه در مركز كشور و دهها روزنامه نيز در مراكز استانها به دست چاپ و نشر سپرده مى شوند و اين امر نشان مى دهد كه مشكل امروز ما تكثر رسانه اى نيست.

چرا با وجود تعدد و تنوع رسانه ها، هنوز نتوانسته ايم رسانه هاى پرشمارگان، قابل اعتماد و اثرگذار نه فقط در داخل كشور بلكه در سطح منطقه و جهان داشته باشيم؟ چرا خروجى اين تكثر رسانه اى، به ظهور و بروز هيچ خبرنگار و گزارشگر برجسته اى منجر نشده است؟ حسنين هيكل هاى ايران كجايند؟ قلم زنها و قلم به دستان هوشمند و برجسته ايرانى كم نيستند اما آشفته بازار كنونى در فضاى رسانه اى كشور نه تنها مجال بروز و ظهور آنها را نخواهدداد بلكه لمپنيزم موجود، فرصت خودنمايى را تنها به كسانى مى دهد كه انگيزه هاى سياسى و قدرت طلبانه آنها را به وادى رسانه و اطلاع رسانى كشانده است.

نمايندگان محترم امضا كننده بيانيه به اين سؤال پاسخ دهند كه مستند به كدام واقعيت موجود، رسانه هاى كنونى را درخور شأن انقلاب اسلامى توصيف كرده اند؟ دولت نهم خواستار شكل گيرى رسانه هايى مستقل، بى طرف و فارغ از وابستگى هاى حزبى و گروهى است و بارها نيز بر اين مهم تأكيد كرده است كه اطلاع رسانى صحيح، شايسته و شفاف به مردم تنها بر مبناى تعلق و دلبستگى به منافع ملى و دورى گزينى از انگيزه هاى قدرت طلبانه يا ديدگاههاى بسته حزبى امكانپذير است.

 آيا اين موضع مترقى محل اشكال و ايراد است يا موضع كسانى كه از وضع ناهنجار موجود و رفتارهايى كه هيچ تناسبى با رسالت مطبوعات و امر مهم اطلاع رسانى ندارد، حمايت مى كنند؟

دولت نهم خواستار رسانه هايى است كه به مثابه چشمان بيدار و زبان گوياى مردم عمل كنند، مسئوليت شناس و مسئوليت پذير باشند و با هوشيارى و آگاهى كامل در هر صحنه اى به دفاع از حقوق و منافع مردم بپردازند و اجازه تكرار فرصت هاى گذشته را به مفسدان اقتصادى، رانت خواران و غارتگران بيت المال ندهند. آيا دولت نهم شايسته آن است كه به واسطه اين موضع عزتمندانه از سوى صادركنندگان بيانيه مورد مؤاخذه قرار گيرد؟

چگونه ممكن است عده اى از نمايندگان مجلس براى اثبات فرضيات خود، هر موضوع نامربوطى را به هم ربط دهند و دولت مردمى و خدمتگزار را كه خصوصياتى مانند صبر، مدارا، متانت و تحمل مخالف از ويژگيهاى ممتاز آن است، در برابر افكار عمومى متهم به حاكم كردن فضاى تند تهديد نمايند؟ آيا اين رويه و رويكرد، ذهنيت كسانى كه انگيزه هاى سياسى را بويژه در آستانه انتخابات مجلس هشتم، منشأ و عامل صدور بيانيه هايى از اين دست مى دانند، پذيرفتنى نخواهد كرد؟

دولت نهم بارها اعلام كرده است كه نقد و انتقاد موجود نشاط، شادابى، زنده بودن و حركت روبه جلو در هر جامعه اى است و خواستار آن است كه از سوى رسانه هاى ارتباط جمعى به دقت مورد نقد و ارزيابى كارشناسانه قرار گيرد تا سره از ناسره باز شناخته شود و نقاط ضعف و قوت بر مردم و مسئولان عيان گردد. اين رويكرد اصولى، برآمده از شناخت و باور دولت نسبت به كاركرد اصولى رسانه هاى ارتباط جمعى است، اما هرگاه رفتار غير منطقى و بيگانه با رسالت و مأموريت برخى از رسانه ها از جانب مسئولان دولت مورد نقد قرار گرفته، با اين اتهام مواجه شده اند كه دولت نهم به دنبال مجيز گو كردن و مديحه سرايى رسانه هاست!

انتظار مى رفت صادر كنندگان بيانيه، ديدگاه خود را در قبال تحريف، دروغ پردازى، جعل خبر، قلب واقعيت ها و توهين نسبت به افراد مختلف از سوى برخى رسانه ها مشخص مى كرد تا اين ذهنيت به وجود نيايد كه افراد مزبور كه خود قانونگذار هستند و بايد از اجراى قانون حمايت كنند، در آستانه يك انتخاب ديگر، به حمايت از قانون شكنى و دادن چراغ سبز به هنجار شكنان براى عبور از خطوط قرمز روى آورده اند.

از جمله ناهنجارى هاى موجود در فضاى رسانه هاى ارتباط جمعى كشور آن است كه آنها عموماً بازتاب دهنده اظهارات اين و آن هستند و برخى افراد نيز براى قرار گرفتن در كانون توجه مردم، سخنان خود را تند و تيز مى كنند.

 اين روند به عاملى براى بروز اختلاف و انتقاد تبديل مى شود و متأسفانه عموم انتقادها نيز متوجه اظهارات و سخنان اين و آن است و بر همگان مبرهن است كه از اين انتقادات، هيچ منفعتى عايد مردم نخواهد شد. بيانيه صادره از سوى اين عده از نمايندگان مجلس نشان مى دهد كه آنها مدافع وضع موجود هستند و هيچ طرحى براى رشد و پويايى رسانه هاى ارتباط جمعى و ارتقاى كيفيت كار آنها ندارند.

دولت نهم بر اين باور است كه وسايل ارتباط جمعى مستقل، بايد در نقش چشمان هميشه بيدار مردم ظاهر شوند و با وسواس و دقت بسيار بر عملكرد افراد و دستگاه هاى گوناگون نظارت كنند. در سايه چنين رويكردى است كه انتقاد از اظهارات و سخنان اين و آن به انتقاد از عملكرد و تصميمات و اقدامات آنها تغيير جهت پيدا مى كند و خير و صلاح مردم نيز در تحقق همين تغيير رويكرد است.

 البته اين امر به معناى انتقاد نكردن از اظهارات اين و آن نيست اما تمركز صرف بر سخنان و بيانات افراد در رسانه ها بايد جاى خود را به نشر گزارش و خبر درباره اجراى برنامه ها، پروژه ها و طرح هاى گوناگون و نقد و ارزيابى اين تصميمات و اقدامات بدهد.

حركت نيرومند و پرشتاب ملت ايران كه اندك زمانى از آغاز آن مى گذرد، متضمن منافع و مصالح نسل هاى امروز و فرداى اين سرزمين و همه كسانى است كه در جاى جاى كره خاكى با چشم اميد به پيشرفت هاى ملت ايران در عرصه هاى مختلف مى نگرند، بنابراين نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى بايد بيش از ديگران مراقب باشند كه خواسته يا ناخواسته، خوشبختى، پيشرفت و آينده ملت ايران به مسائل بى ارزش و منافع زودگذر و نامشروع افراد يا گروه هاى خاص گره نخورد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها