کد خبر ۲۹۹۶۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۷ - ۰۷ آذر ۱۳۸۶ - 28 November 2007
اخبار ويژه همبستگي


حاشيه سياست

شايعه پراكني در راهروهاي مجلس

از راهـروهـاي مـجـلـس شـنـيـده شـد كـه اخيرا بـرخـي از خـبـرنگاران رسانه‌هاي اصولگرا اعم از روزنـامه‌ و خبرگزاري‌ اقدام به شايعه‌پردازي در راهــروهــاي مـجـلــس مــي‌كـنـنــد. يـكــي از شــايـعــه پــردازي‌هــاي اخـيــر بــرادران اصــولـگــرا در مــورد اختلاف در فراكسيون اصولگرايان مستقل بود كه روز گــذشـتــه خـبــرنـگـاران فـوق ايـن شـايـعـه را بـه صـورت درگـوشـي مطرح كردند. در مقابل پخش ايــن شــايـعــات سـعـيــد ابــوطــالـب كـه عـضـو ارشـد فراكسيون اصولگرايان مستقل است وقتي متوجه اين شايعه شد به خبرنگاراني كه اين شايعه را پخش كرده بودند تذكر داد و به آنها نصيحت كرد اين قدر اختلاف‌افكني نكنيد.‌

گوجه فرنگي ناياب

آژيـر قـرمـز گوجه فرنگي بار ديگر در آستانه زمستان در تهران به صدا در آمد و با گذشته قيمت هركيلو آن از مرز 12هزار ريال، مشكلاتي را براي شـهـرونـدان بـه وجـود آورد. بـه گـزارش ايرنا، طي روزهاي اخير عرضه گوجه فرنگي در مغازه‌هاي پايتخت با محدوديت مواجه شد و از روز گذشته نـيـز در مـيـاديـن مـيوه و تره بار تهران به طور كامل متوقف شد. مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بـار شـهـرداري تـهران با بيان اين‌كه به دليل گراني گـوجـه نـمـي‌تـوانـيـم آن را در مـيادين عرضه كنيم! هـم‌اكـنـون بـرخـي مـغـازه‌هـاي شـمـال شـهـر تـهران گوجه فرنگي سوا شده را براي عرضه به قيمت بالا در بـسـتـه بـنـدي‌هـاي سـلـفـونـي و بـه ازاي هركيلو 15هزار ريال عرضه مي‌كنند!

‌نان اعتماد ملي حرام است

يـك عـضـو هـيـأت ريـيسه مجلس هفتم كه به شـدت بـه حـلال وحـرام مـعـتقد است، از پذيرفتن دعوت اعتماد ملي سرباز زد و مدعي شد كه نان اين روزنــامــه حــرام اســت. بـه گـزارش صـدرا مـوسـي قـربـانـي كـه ايـن فـتوا را صادر كرده،قرار بود براي شـركـت در يـك مـيـزگـرد در روزنـامـه اعـتماد ملي حاضر شود اما بدليل نبود پاركينگ در اين روزنامه بـا بـرخـورد زشتي از حضور در ميزگرد استنكاف ورزيد.‌او گفت: به من گفته شده بود كه اعتماد ملي پـاركـينگ ندارد اما نگفته بودند كه در كوچه‌هاي اطراف نيز جاي پارك موجود نيست.‌به اين ترتيب مسوولان روزنامه اعتماد ملي تصميم گرفته اند از ايــن پــس بــراي دعـوت از اعـضـاي هـيـأت ريـيـسـه مجلس هفتم، اطلاعيه اي محلي صادر و از ساكنان كوچه‌هاي مجاور در خواست كنند كه ماشين‌هاي خـود را در خـانـه بـسـتـگـان و آشـنـايـانـي كه دور از خيابان كريم خان زندگي مي‌كنند، پارك نمايند.

ساخت موشك عاشورا با برد 2 هزار كيلومتر

وزيــر دفــاع كـشــورمــان از ســاخــت مــوشـك عاشورا با برد 2 هزار كيلومتر خبر داد. وزير دفاع سـه‌شـنـبـه در گـردهـمـايـي بـسـيـجـيان وزارت دفاع تصريح كرد: ساخت موشك عاشورا با برد 2 هزار كيلومتر، موشك ضد زره، انواع راكت‌ها، موشك پدافند ضد هوايي، ساخت تانك، انواع خودروها و نـفـربـرهـا و سـاخـت شـنـاورهـاي سـطـحـي و زير سطحي از اقدامات وزارت دفاع است. نجار با بيان اين‌كه در دو حوزه خدمات رفاهي و توليد قدرت دفـاعـي گام‌هاي بلند و مؤثري برداشته‌ايم افزود: توليد جنگنده‌هاي صاعقه و آذرخش، نسل جديد هواپيماهاي بدون سرنشين، زير دريايي، ساخت و تـوسعه موشك، سيستم‌هاي پيشرفته مخابراتي و الكترونيكي را مي‌توان بخشي از اين دستاوردها به شمار آورد.

‌بذرپاش بر سر سه راهي

مـهـرداد بـذرپاش مديرعامل پارس خودرو و ريـيس سابق گروه مشاوران جوان احمدي نژاد و ريـيـــس ائــتـــلا‌ف رايـحــه خــوش خــدمــت كــه در انتخابات سوم شوراها وي و همكارانش از ورود بـه شوراي شهر تهران و ديگر شوراها نكام شدند احـتـمـــالا‌ از ايـــن شـــركـــت مـــي‌رود. بـــه گــزارش عصرايران مهرداد بذرپاش براي تصدي سه پست ريـاسـت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، رياست سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني كشور (ايميدرو) و رياست شركت خـودروسـازي سـايپا مطرح شده است و گفته مي شود احتمالا‌ به يكي از اين سمت ها منصوب مي شـود.بـذرپاش متولد سال 1359 و فارغ‌التحصيل رشته مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف و سرپرست سابق بسيج دانشجويي اين دانشگاه نيز بوده است.

‌صف نمايندگان براي تريبون آزاد

اخبار 30/20 شبكه دوم سيما در حاشيه جلسه عـلـنـي ديروز مجلس شوراي اسلامي‌تريبون آزاد خود را به مجلس و ميان نمايندگان مجلس برد. اين اقدام به مناسبت دهم آذر سالروز شهادت مدرس و روز مجلس انجام و طي آن از نمايندگان درباره عـمـلـكـرد مـجـلـس هـفـتـم سـوال مـي‌شد.اين اقدام 30/20 مورد استقبال جمع زيادي از نمايندگان قرار گرفت و عده اي از نمايندگان در كنار تريبون آزاد به صف ايستاده بودند تا نقطه نظرات خود را درباره عملكرد مجلس هفتم ايراد كنند.‌در اين بين برخي از نمايندگان نيز سعي داشتند از اين تريبون استفاده كرده و برخي انتقادهاي خود را به رسانه ملي اعلام كنند. يكي از نمايندگان معتقد بود كه صدا و سيما بـه طـور كـامـلا تـبعيض آميز اقدام به تهيه و پخش بـرخـي بـرنـامـه‌هـا مـي‌كـنـد و در اعتراض به همين مـوضـوع حـاضر نشد در مقابل تريبون آزاد 30/20 قـرار گـيـرد و گـفـت كـه اگـر آن پـشت قرار بگيريم مــي‌گــويــم كـه صـدا و سـيـمـا تـبـعـيـض‌آمـيـز رفـتـار مي‌كند.

زير ذره بين

ماجراي نامه جهرمي‌به احمدي‌نژاد

مهر: طرح ناگهاني دلايل استعفاي وزير كار از سوي بـرخـي رسـانـه‌هـا، گـمـانـه زنـي‌هـاي مـتـفـاوتـي را در محافل اقتصادي و سياسي كشور برانگيخت.حدود دو ماه پيش، مـحـمـد جـهـرمـي‌در نـامـه‌اي بـه ريـيـس جـمـهـور چـنـد نـكته اســاســي را تـذكـر داده بـود.در ايـن نـامـه بـركـنـد شـدن رونـد پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي و حل مشكل بدهي‌هاي معوقه ‌اين بنگاه‌ها تاكيد شده و نسبت به تبعات مـنـفـــي ادامـــه‌ ايـــن رونـــد در مــخــتـــل شـــدن ســيـــاســـت‌هــاي اشتغال‌زايي نكاتي ياد آور شد.وزير كار دراين نامه نسبت بـــه واردات بـــي رويـــه مــحــصـــولات نــهـــايـــي بـــه كـشــور بــه خصوص ورودگسترده شكر كه به توليد كنندگان داخلي لــطــمــــات جــبــــران‌نــــاپــــذيـــري وارد مـــي‌كــنـــد و هــمــچــنــيـــن تصميم‌سازي‌هاي مغاير با توليد ملي در بخش بازرگاني اظهار نگراني كرده بود.‌

ديدار باقي با خانواده

نوروز: خانواده عمادالدين باقي روزگذشته بعد از 45 روز موفق به ملاقات با وي شدند.باقي در اين ملاقات اعلام كرده كه تاكنون پنج نامه به رييس قوه قضاييه، رييس دادگستري استان تهران، وزير اطلاعات، رييس مجلس و قاضي پرونده نوشته و ضمن توضيح سير پرونده به روش بـــــازداشـــــت و نـــگــهــــداري اعــتــــراض كــــرده اســــت. او در نامه‌هايش اعلام كرده كه به دنبال جنجال و هياهو نيست، اما اگر اين بي‌قانوني‌ها ادامه يابد، راهي جز اعتصاب غذا براي او باقي نمي‌ماند.‌

پس دادن شهريه دانشجويان بورسيه ‌

تـابـنـاك: بـيـش‌تـر دانـشگاه‌هاي كشورهاي آمريكا اسـتـرالـيـا و كـانـادا بـه بـهـانـه قـطـعـنـامـه تحريم شوراي امنيت سـازمـان مـلـل مـتـحـد شـهـريـه دانـشـجويان بورسيه پزشكي ايراني در كشورهاي خود را برگشت داده‌ و از پذيرش آنان خـودداري مـي‌كـنـنـد.ايـن مـبـالـغ بـه حـسـاب‌هـاي شـخصي مسؤولان نمايندگي‌هاي علمي‌آن كشورها ريخته شده تا به دانشجويان تحويل داده شود.‌

‌ تماس تلفني عضو زنداني دفتر تحكيم

نوروز: علي نيكونسبتي،عضو شوراي مركزي دفتر تـحـكـيـم وحدت كه 20روز پيش در منزل بازداشت شده بـود، عـصر روز دوشنبه با منزل تماس تلفني گرفت.مادر عـلـي نـيـكـونـسـبـتـي گـفـت: فـرزنـدم در تـمـاس تـلـفني اصلا روحـيـــه مــنـــاسـبــي نــداشــت.وي افــزود: مـســؤولان دادگــاه انقلاب جواب درستي به ما نمي‌دهند و از ما خواستند كه براي درخواست ملاقات 10 روز ديگر مراجعه كنيم.اين در حــالــي اســت كــه عـلـي عـزيـزي ديـگـر عـضـو دفـتـر تـحـكـيـم وحدت نيز نزديك به يك ماه است كه در انفرادي بند 209 به سر مي‌برد و خانواده وي موفق به ملاقات با او نشده‌اند.‌

انتشاركتاب خرافي درباره كربلا ‌

آفتاب: روزنامه جمهوري اسلامي‌با انتشار خبري گــــزارش داد كــــه صــــدور مــجــــوز انــتــشــــار آثـــار خـــرافـــي و سـطــح‌پــايـيــن بــه‌ظــاهـر مـذهـبـي، وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلامـي‌را زيـر سـووال بـرده اسـت.بـه نـوشته‌اين روزنامه، اخيرا كتابي وارد چرخه توزيع شده كه به موضوع عاشورا و صحنه كارزار كاروان امام حسين با لشگر يزيد پرداخته و مطالبي شبهه‌انگيز را مطرح كرده است.‌

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری