کد خبر ۳۰۷۹۲۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۷ - ۱۷ آذر ۱۳۹۲ - 08 December 2013
بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 7,832,398,522,000,000 ریال و از حیث مصارف بالغ بر 7,832,398,522,000,000 ریال است.

حسن روحانی رئیس جمهور صبح یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال آینده شمسی (1393) را تسلیم مجلس کرد.

به گزارش عصر ایران، در این لایحه هزینه های کشور 783 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

متن کامل ماده واحده لایحه بودجه کل کشور به شرح ذیل است:

جمهوری اسلامی ایران - رئیس جمهور

لایحه بودجه سال 1393 کل کشور

قسمت اول - ماده واحده

لایحه بودجه سال 1393 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1393 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و هشتصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و پانصد و بیست و دو میلیون
( 7,832,398,522,000,000 ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و هشتصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و پانصد و بیست و دو
میلیون( 7,832,398,522,000,000 ) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و نود و هشت میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون( 2,187,998,582,000,000 ) ریال شامل:

-1 منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و چهارصد و نود و سه میلیون( 1,949,988,493,000,000 ) ریال.

-2 درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و ده میلیارد و هشتاد و نه میلیون( 238,010,089,000,000 ) ریال.

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار و

ششصد و هفتاد و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون( 5,878,674,056,000,000 ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار و ششصد و هفتاد و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون( 5,878,674,056,000,000 ) ریال.

- تبصره 1

این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجراء می باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع ) صرفاً با
ماده ( 224 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - امکان پذیر است. « و» رعایت مفاد بند

- تبصره 2

الف - در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور ) و
14 %) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء( 2و 3) این بند بعنوان سهم آن شرکت بابت / شرکت ملی نفت ایران، معادل چهارده و نیم درصد( 5 کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل) و هزینه های صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف) تعیین می شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

85 % بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به / شرکت ملی نفت ایران مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد( 5 ) این تبصره با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

« ی» شرح مقررات این تبصره و آیین نامه اجرایی موضوع بند شرکت ملی نفت ایران می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

-1 مفاد این تبصره جایگزین تبصره ( 38 ) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی می شود.

3

-2 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه، و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد ( 95 %) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

18 دلار تعیین می شود و اجازه داده می شود که / -3 در سال 1393 قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) فروخته شده به پالایشگاه های داخلی برابر 5 مابه التفاوت آن با قیمت مذکور در جزء( 2) این بند بصورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور از سوی دیگر ثبت و طبق آیین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک فرآورده های نفتی تحویلی پتروشیمی ها به شرکت ملی 18 دلار می باشد.

پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز، شرکت ملی نفت ایران موظف است در مقاطع سه ماهه، عملکرد مالی این بند را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از ارائه گزارش حسابرسی سازمان یاد شده، خزانه داری کل کشور با تأیید کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی، و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط تسویه حساب می کند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین سازوکار انجام می شود.

ب - شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.

14 % سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب / بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد( 5
بازپرداخت های بیع متقابل)، بیست و نه درصد( 29 %) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضو ع ردیفهای درآمدی 210101 و 210109 جدول
شماره ( 5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند(ج) ماده ( 81 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری
اسلامی ایران) را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

4
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب های آن شرکت مورد تأیید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تأیید
آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و
برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

ماده ( 84 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است « ح» در راستای اجرای قسمت اخیر جزء ( 1) بند
بیست و نه درصد( 29 %) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.

ج - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت داخلی و شرکت های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و
میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده های شرکت های پتروشیمی تحویلی به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را به قیمت
این تبصره محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. « الف » مذکور درجزء ( 3) بند شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت خواهد نمود. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این حکم درخصوص بهای خوراک پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکارند، نافذ می باشد.

95% پالایشگا ه هایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه ها، نود و پنج درصد قیمت فوب خلیج فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تأیید خزانه داری کل کشور واریز
ماده ( 84 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی باشند. « ح» می کنند مشمول مفاد جزء ( 1) بند

5
د- مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش
فرآورده های نفتی ایران فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود.

معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این این تبصره « الف » بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.

ه- بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد
شده و یا می شوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یادشده می باشد.

و - در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نماید.

ز - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت وگاز تولیدی و فرآورده های وارداتی (موضوع مواد( 16 ) و ( 38 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده)، فقط از ک لیه فرآورده های
نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های عرضه کننده گازطبیعی
بر مبنای قیمت فروش داخلی آنها محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین موضوع توزیع می گردد.

6

3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و تبصره ذیل آن برای اجرا در سال 1393 تنفیذ می شود. - ح- بند 9

ط - شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری
کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند.

خزانه داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت های فوق الذکر را ب رای مصارف جاری و تملک دارایی های سرمایه ای به آنها پرداخت نماید.

ی - آیین نامه اجرایی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می نماید، تا پایان خرداد ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آث ار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

ک- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی 5% و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده ها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی به عنوان عوارض و صددرصد( 100 %) برای موارد مذکور تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی گردد و معاف از مالیات است.

3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای اجرا در سال 1393 تنفیذ می شود. - ل- بند- 18

7

م - به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، کاهش گازهای گلخانه ای و حفاظت از محیط زیست و طرح های آلودگی هوا و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ( 120.000.000.000.000 ) ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی ، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.

دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه گذاران تحویل نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ن- به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر)، حمل و نقل با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین ) CNG عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدید%:/8;D8

ارسال به تلگرام
برچسب ها: لایحه ، بودجه
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری