کد خبر ۳۲۳۶
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۰ - ۲۵ شهريور ۱۳۸۵ - 16 September 2006
پیرو درخواست حسین عبده‌تبریزی دبیرکل سابق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ‏از ریاست محترم شورایعالی بورس و اوراق بهادار، بدین‌وسیله گردش معاملات عبده تبریزی و خانوادة وی از سال ‏‏1376 تاکنون به‌شرح زیر جهت استحضار عموم منتشر می‌گردد: ‏

سازمان بورس اوراق بهادار ریز گردش معاملات حسین عبده تبریزی دبیرکل سابق بورس و خانواده وی از سال ‏‏1376 تاکنون را منتشر کرد.

به گزارش مهر، سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد: پیرو درخواست حسین عبده‌تبریزی دبیرکل سابق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ‏از ریاست محترم شورایعالی بورس و اوراق بهادار، بدین‌وسیله گردش معاملات عبده تبریزی و خانوادة وی از سال ‏‏1376 تاکنون به‌شرح زیر جهت استحضار عموم منتشر می‌گردد: ‏

‏1)‏جمع خرید و فروش سهام آقای دکتر حسین عبده‌تبریزی 852ر348ر680 ریال ‏
‏2)‏جمع خرید و فروش سهام فرزند ایشان 000ر890ر155 ریال ‏
‏3)‏جمع خرید و فروش سهام همسر ایشان 320ر208ر500 ریال ‏
جمع کل گردش معاملات نامبرده و افراد تحت تکفل 172ر447ر336ر1 ریال ‏
ریز اقلام فوق به شرح جداول زیر است. ‏


نام مشتری : فرزند آقای دکتر عبده تبریزی
ردیف تاریخ نام شرکت تعداد قیمت نوع معامله (خرید/فروش)‏
‏1‏ 79/03/29 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر50‏ ‏000ر1‏ خرید
‏2‏ 80/04/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏037ر6‏ ‏190ر1‏ فروش
‏3‏ 80/04/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏190ر1‏ فروش
‏4‏ 80/04/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏963ر3‏ ‏190ر1‏ فروش
‏5‏ 80/04/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر5‏ ‏190ر1‏ فروش
‏6‏ 80/05/02 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏800ر4‏ ‏188ر1‏ فروش
‏7‏ 80/05/02 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏200‏ ‏188ر1‏ فروش
‏8‏ 80/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر26‏ ‏700ر2‏ فروش
جمع کل ‏ ‏000ر890ر155 ریال‏

نام مشتری : همسر عبده تبریزی

ردیف تاریخ نام شرکت تعداد قیمت نوع معامله (خرید/فروش)‏
‏1‏ 76/01/27 کارتن البرز ‏000ر6‏ ‏000ر8‏ خرید
‏2‏ 77/07/27 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏113‏ ‏050ر1‏ خرید
‏3‏ 78/09/13 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏458ر12‏ ‏000ر1‏ خرید
‏4‏ 78/09/13 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏562ر37‏ ‏000ر1‏ خرید
‏5‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خرید
‏6‏ 78/11/12 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خرید
‏7‏ 78/11/12 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خرید
‏8‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏015ر1‏ خرید
‏9‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏823ر8‏ ‏015ر1‏ خرید
‏10‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏840‏ ‏018ر1‏ خرید
‏11‏ 78/11/23 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏515ر8‏ ‏018ر1‏ خرید
‏12‏ 79/03/29 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏429ر33‏ ‏000ر1‏ خرید
‏13‏ 79/03/29 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏571ر15‏ ‏000ر1‏ خرید
‏14‏ 79/03/29 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر1‏ ‏030ر1‏ خرید
‏15‏ 79/05/09 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏523ر5‏ ‏020ر1‏ خرید
‏16‏ 79/05/09 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏239ر1‏ ‏020ر1‏ خرید
‏17‏ 80/11/28 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏200ر1‏ خرید
‏18‏ 80/11/18 کارتن البرز ‏477ر5‏ ‏400ر6‏ فروش
‏19‏ 80/11/18 کارتن البرز ‏523‏ ‏400ر6‏ فروش
‏20‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏748‏ ‏215ر1‏ فروش
‏21‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏22‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏23‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏24‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏25‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏26‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏27‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏28‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏29‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏30‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏31‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏32‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏33‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏34‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏35‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏36‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏215ر1‏ فروش
‏37‏ 80/04/17 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏325ر4‏ ‏215ر1‏ فروش
‏38‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏54‏ ‏700ر2‏ فروش
‏39‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏946ر12‏ ‏700ر2‏ فروش
جمع کل 320ر208ر500 ریال

 

نام مشتری : حسین عبده تبریزی
ردیف تاریخ نام شرکت تعداد قیمت نوع معامله (خرید/فروش)‏
‏1‏ 76/01/27 کارتن البرز ‏000ر4‏ ‏000ر8‏ خرید
‏2‏ 78/10/20 کارتن البرز ‏700‏ ‏668ر6‏ خرید
‏3‏ 78/09/02 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر25‏ ‏000ر1‏ خرید
‏4‏ 78/09/13 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏013ر10‏ ‏000ر1‏ خرید
‏5‏ 78/11/20 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏440ر6‏ ‏014ر1‏ خرید
‏6‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏796‏ ‏012ر1‏ خرید
‏7‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏326ر1‏ ‏012ر1‏ خرید
‏8‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏175‏ ‏012ر1‏ خرید
‏9‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏100‏ ‏012ر1‏ خرید
‏10‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏900‏ ‏012ر1‏ خرید
‏11‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر1‏ ‏012ر1‏ خرید
‏12‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏246ر3‏ ‏012ر1‏ خرید
‏13‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر1‏ ‏012ر1‏ خرید
‏14‏ 79/03/11 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏257ر1‏ ‏012ر1‏ خرید
‏15‏ 79/07/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏740ر1‏ ‏021ر1‏ خرید
‏16‏ 81/03/21 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر1‏ ‏550ر1‏ خرید
‏17‏ 82/03/06 ساختمان اصفهان ‏500‏ ‏622ر1‏ فروش
‏18‏ 82/03/06 ساختمان اصفهان ‏100‏ ‏622ر1‏ فروش
‏19‏ 82/03/06 ساختمان اصفهان ‏97‏ ‏622ر1‏ فروش
‏20‏ 78/07/18 کارتن البرز ‏227‏ ‏800ر6‏ فروش
‏21‏ 78/11/18 کارتن البرز ‏473ر4‏ ‏400ر6‏ فروش
‏22‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏000ر2‏ ‏821ر8‏ فروش
‏23‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏000ر1‏ ‏820ر8‏ فروش
‏24‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏794ر1‏ ‏870ر8‏ فروش
‏25‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏666ر3‏ ‏870ر8‏ فروش
‏26‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏560‏ ‏849ر8‏ فروش
‏27‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏515‏ ‏849ر8‏ فروش
‏28‏ 83/08/02 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏457ر4‏ ‏849ر8‏ فروش
‏29‏ 84/10/13 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏570ر7‏ ‏729ر3‏ فروش
‏30‏ 84/10/13 سرمایه‌گذاری توس گستر ‏725‏ ‏728ر3‏ فروش
‏31‏ 83/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر77‏ ‏700ر2‏ فروش
‏32‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏500ر7‏ ‏700ر2‏ فروش
‏33‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر15‏ ‏700ر2‏ فروش
‏34‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏446ر39‏ ‏700ر2‏ فروش
‏35‏ 82/03/03 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏000ر10‏ ‏700ر2‏ فروش
‏36‏ 84/10/13 سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ‏234‏ ‏830ر2‏ فروش
جمع کل 852ر348ر680 ریال‏

توضیح : دبیرکلی دکتر حسین عبده‌ تبریزی از تاریخ 01/03/1382 تا 30/08/1384 می‌باشد.‏

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها