کد خبر ۳۵۷۸۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۷ - ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ - 13 February 2008
متاسفانه بايد پذيرفت كه اظهارات فرمانده محترم سپاه- دستكم در ظاهر- با رهنمود صريح حضرت امام(ره) مغايرت داشته و در خوشبينانه ترين حالت مي توان گفت كه ايشان در بيان مقصود و منظور خود موفق نبوده است.

حسين شريعتمداري مدیر مسوول کیهان در یادداشتی تحت عنوان "خطا را بايد پذيرفت" با انتقاد از سخنان اخیر سردار جعفری ، فرمانده کل سپاه ، نوشت:

اين روزها سخنان سردار جعفري فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه پنج شنبه گذشته در همايش مسئولان بسيج دانشجويي دانشگاهها ايراد شده بود به يك چالش جدي در عرصه سياسي كشور تبديل شده و عكس العمل هاي موافق و مخالف فراواني را در پي داشته است. سردار جعفري در اين همايش بر ضرورت حمايت بسيج از اصولگرايان تاكيد ورزيده و به عنوان فرمانده مشترك كل سپاه و نيروي مقاومت بسيج خطاب به بسيجيان گفته بود «براي تداوم راه انقلاب اسلامي حمايت از جريان اصولگرايي ضرورتي قطعي، اجتناب ناپذير و تكليف الهي نيروهاي انقلابي و ارزشي كشور به شمار مي آيد» و افزوده بود «جريان اصولگرايي بعد از گذشت 25سال از انقلاب دوباره زنده شده است و اكنون در حاكميت دو قوه از سه قوه كشور قرار گرفته است.»

در پي اظهارات فرمانده كل سپاه، برخي از افراد و گروههاي وابسته به جبهه اصلاحات سخنان ايشان را نقض صريح سفارش حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب دانستند كه نظاميان را از عضويت در گروههاي سياسي منع فرموده و دخالت يا موضع گيري آنان به نفع يا عليه جريانات سياسي را خلاف قانون و ممنوع اعلام كرده بودند. در سوي ديگر ماجرا، شماري از اصولگرايان با استناد به اين كه اصولگرايي محدود و منحصر به يك گروه و يا حزب سياسي نيست بلكه ترجمان وفاداري به اصول انقلاب و ارزش هاي آن است، به مقابله با اعتراض جبهه اصلاحات برخاسته و اظهارات فرمانده سپاه را نه فقط در تعارض با نظر حضرت امام(ره) و قوانين جاري ندانسته بلكه سخنان ايشان را مستند به قانون اساسي معرفي كردند كه دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي را يكي از ماموريت هاي سپاه برشمرده است.

و اما، درباره اين مناقشه، اشاره به چند نكته ضروري به نظر مي رسد.
1- نظر حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب درباره ممنوعيت نظاميان از عضويت در گروهها و احزاب سياسي و دخالت آنان در مناقشات و رقابت هاي سياسي- از جمله انتخابات- به حمايت از يك حزب و گروه و يا مخالفت با حزب و گروه ديگر، به اندازه اي روشن و خالي از ابهام است كه جاي كمترين ترديدي در آن نيست. و نكته درخور توجه آن كه منظور حضرت امام(ره) از گروهها و احزاب سياسي كه دخالت نظاميان را در رقابت ها و مناقشات آنها ممنوع فرموده اند، احزاب و گروههاي قانوني است. بنابراين مادام كه يك حزب و يا گروه سياسي از سوي مقامات رسمي و مسئولان ذيربط غيرقانوني اعلام نشده است، نيروهاي نظامي حق دخالت در مناقشات و موضع گيري به نفع يا عليه هيچيك از آنها را ندارند.

2- سردار جعفري از نيروهاي كارآزموده و آگاه سپاه پاسداران است كه وفاداري و پايبندي خود به نظرات حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب را بارها به اثبات رسانده است بنابراين به سختي مي توان اظهارات اخير ايشان را در تقابل با نظر حضرت امام(ره) و حمايت از يك حزب و جناح سياسي تلقي كرد، بلكه به نظر مي رسد فرمانده محترم سپاه از اصولگرايي به مفهوم و معناي واقعي آن يعني وفاداري به ارزش هاي اسلامي و انقلابي حمايت كرده بي آن كه يك جريان يا جبهه سياسي با اين نام ويژه را مورد نظر داشته باشد.
اگر چنين باشد- كه بايد چنين باشد- اظهارات سردار جعفري را نمي توان در تقابل با رهنمود امام راحل(ره) تلقي كرد. اما...

3- و اما... متاسفانه بايد پذيرفت كه اظهارات فرمانده محترم سپاه- دستكم در ظاهر- با رهنمود صريح حضرت امام(ره) مغايرت داشته و در خوشبينانه ترين حالت مي توان گفت كه ايشان در بيان مقصود و منظور خود موفق نبوده است.

سردار جعفري در سخنان اخير خود اگرچه روي اصولگرايي به مفهوم واقعي كلمه تاكيد مي كند ولي نشاني ها و مشخصاتي كه از اصولگرايي ارائه مي دهد نشانه ها و مشخصات يك جبهه سياسي است و نه يك مفهوم ارزشي به معناي واقعي آن. ايشان در بخشي از اظهارات خود مي گويد «جريان اصولگرايي بعد از گذشت 25 سال از انقلاب دوباره زنده شده است و اكنون در حاكميت دو قوه از سه قوه كشور قرار گرفته» و يا در بخش ديگري اظهار مي دارد «امروز در قوه مجريه و مقننه جريان اصولگرايي حاكم است از اين رو اگر بسيج مي خواهد در اين رابطه كاري كند، ابتدا بايد از اين جريان مراقبت كرده و سپس در حفظ، توسعه و پيشرفت آن و برطرف كردن نقاط ضعفش تلاش كند.»

همانگونه كه ملاحظه مي شود فرمانده محترم سپاه در سخنان خود از اصولگرايي به عنوان يك جريان مشخص سياسي ياد مي كند كه امروزه در دو قوه مجريه و مقننه حضور دارد يعني واژه اصولگرايي را به مفهوم واقعي كلمه و جدا از احزاب سياسي به كار نبرده بلكه با صراحت از يك جريان و جبهه سياسي سخن مي گويد كه اكنون در دو قوه مجريه و مقننه- دولت و مجلس- حاكميت دارد و از بسيجيان مي خواهد كه حمايت از اين جريان را براي خود يك «وظيفه الهي» بدانند. بديهي است كه اين اظهارات با رهنمود صريح حضرت امام مبني بر عدم دخالت نظاميان در رقابت هاي سياسي در تناقض بوده و نقض صريح دستورالعمل ايشان و مفاد قوانين جاري است.
4- ممكن است گفته شود كه اصولگرايان بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي تاكيد دارند بنابراين حمايت از آنها به منزله حمايت از ارزش هاي انقلابي است. ولي بايد توجه داشت حضرت امام(ره)، ضمن آن كه برخورداري از بينش سياسي را براي نظاميان ضروري دانسته اند ولي دخالت آنان در رقابت هاي سياسي و حمايت از اين يا آن گروه و يا مخالفت با گروهي ديگر را صرفنظر از ميزان حقانيت آنها ممنوع فرموده اند و اين ممنوعيت، تمامي گروهها و احزاب قانوني كشور را شامل مي شود.

5- برخي از دوستان اصولگرا بدون توجه به صراحت نظر حضرت امام(ره) از اظهارات برادر عزيزمان سردار جعفري حمايت كرده اند كه بايد گفت؛ اگرچه بسياري از مدعيان اصلاحات بارها نشان داده اند كه به آموزه هاي خط امام(ره) و ارزش هاي انقلابي كمترين اعتقاد و توجهي ندارند ولي در موضوع مورد اشاره، اعتراض آنها به سخنان فرمانده محترم سپاه يك اعتراض قانوني و برحق است بنابراين تاسف آور است كه شماري از دوستان اصولگرا در قضاوت خويش، نظر صريح حضرت امام(ره) را ناديده گرفته و اعتراض رقباي سياسي خود به سخنان سردار جعفري را ملاك و معيار خود براي حمايت از اظهارات ايشان تلقي كرده اند!... مگر نه اين كه مطابق آموزه هاي اسلامي بايد «جانب حق را گرفت ولو عليه خودتان باشد» و يا مگر خداوند سبحان سفارش نفرموده است دشمني با اين يا آن گروه نبايد شما را از حق گويي و عدالت ورزي دور كند؟ و...

6- با شناختي كه نگارنده از سردار جعفري فرمانده محترم سپاه دارد، كمترين ترديدي ندارد كه براي ايشان پيروي از رهنمودهاي حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب يك اصل خدشه ناپذير است ولي همانگونه كه اشاره شد، اين برادر عزيز و انقلابي در اظهارات اخير خود- بي آن كه بخواهد- برخلاف نظر صريح امام راحل(ره) سخن گفته است و چاره آن پوزش از خطاي لفظي- سهوالبيان- و توضيح درباره آن است.

7- اين نكته نيز گفتني است كه با توجه به مواضع اعلام شده بسياري از مدعيان اصلاحات، اعتراض آنان به اظهارات اخير سردار جعفري را نمي توان ناشي از ارادت آنها به حضرت امام(ره) تلقي كرد، چرا كه برخي از اين افراد و گروهها، نه فقط بي ارادتي خود به امام راحل(ره) را بارها به صراحت نشان داده اند بلكه در موارد فراواني از دشمنان تابلودار امام و انقلاب نيز آشكارا حمايت كرده اند و كيهان طي 10سال گذشته نمونه هاي فراواني از مواضع مشمئزكننده مدعيان اصلاحات در مقابله با خط امام(ره) را به طور مستند مطرح كرده است و...

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری