بدون تاریخ بدون امضا- داخلی
امارات- داخلی
صباویزن- داخلی
بیمه سامان - داخلی
کاله - داخلی
کوروش - داخلی
اسنایپرفون
خیریه نسیم وصال
خیریه امام هادی
کد خبر: ۳۸۸۱
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۳ - ۰۳ مهر ۱۳۸۵ - 25 September 2006
درهمین راستاتاکنون گروههای متفاوتی ناخواسته دراین مسیرقرارگرفته اندکه ازجمله فعالیتهای گسترده آنها میتوان به عضوگیری 90هزارنفری یک گروه به نام "ج "اشاره نمود.

سرویس های اطلاعاتی اسرائیل وانگلیس مهم ترین حامیان ترویج سکس درمیان کاربران اینترنت ایران بشمارمیروندکه بزرگنمایی وقایعی که صبغه ضد امنیتی برای نظام دارند ، ترویج همجنسگرایی ، اشاعه نحوه ارتباط گیری نامشروع جنسی و عاطفی و... از جمله اهداف موساد درعرصه اینترنت ایران بشمارمیرود.

به گزارش البرز یک گزارش غیررسمی بیانگراین نکته است که شهرهای,خارک ,شیرازوتهران مهم ترین مناطق جغرافیایی درایران هستندکه جرم های اینترنتی دراین مناطق بیش ازشهرهای دیگرکشوراست .

این نفوذباهدف گسترش وترویج فرهنگ سکس بعنوان نقطه قوت برای براندازی نظام ازسوی دستگاههای اطلاعاتی اروپاوآمریکا صورت میپذیردکه فردی به نام "ح –د "ازوبلاگ نویسان باسابقه ازسوی موسادمامورشده است تابه هدایت اطلاعات ودراختیارقراردادن آنها به کاربران اینترنت درایران بپردازد.

وی درعین حال موظف است درکنارفارسی کردن مطالب دراختیارقرارگرفته ,مضامین سیاسی رادرمتن این مطالب گنجانده ونوعی به تفاوتی نسبت به نظام رادرمیان جوانان ونوجوانان ترویج نماید.

این هرزه نگارموظف است تاوبلاگ نویسان ایرانی رابرای تشکیل گروههای اینترنتی تشویق وپس ازتشکیل این گروهها سرگروههای اینترنتی را به گروههای مشابه اسرائیلی متصل نمایدتاازاین طریق برنامه های پیش بینی شده محقق شود.

درهمین راستاتاکنون گروههای متفاوتی ناخواسته دراین مسیرقرارگرفته اندکه ازجمله فعالیتهای گسترده آنها میتوان به عضوگیری 90هزارنفری یک گروه به نام "ج "اشاره نمود.

این گزارش بیانگراین نکته است که یک زن به نام "ر-ر"  باسوءاستفاده ازجایگاه اداری خودوبهره گیری ازسه جوان که میانگین سنی آنها به 20سال نمیرسدهدایت بیش از40سایت فحشا وسکسی درایران راهدایت میکند.

گزارش خبرنگارماحاکیست : "حامد-ع , نیما-ش و رضا-الف "سه جوانی هستندکه درسه نقطه مختلف کشورساکن هستندوتاکنون چهل سایت فحشاراازایران راه اندازی وهدایت مینمایند.

این زن که حامی این سه جوان بشمارمیرودباهدایت آگهی های مختلف سه جوان مذکوررا کمک کرده ودرثبت دامنه و اختصاص فضای اینترنتی نقش اصلی راداردبگونه ای که وقتی 16سایت ازاین مجموعه فیلترمیشودبطورناگهانی 30سایت دیگرتوسط آنها متولدمیشود.

چهل سایت مذکوردرمدت دوسال راه اندازی شده است که متوسط درآمد سالیانه آنها ازمحل تبلیغاتی که این خانم برای آنها هدایت کرده 40میلیون تومان خالص منهای هزینه ها و...است .

حمایت های این زن تاحدی است که تمامی چهل سایت مذکوردرتهران ودربرخی مواردبادامنه ir. به ثبت رسیده است .

علاوه براین چهل سایت چهارگروه بزرگ اینترنتی ازجمله دیگرفعالیتهای اشاعه فحشاوارتباطات جنسی درمیان جوانان ازسوی این گروه بشمارمیرودکه با"تله " کلیک برای دریافت پول راه اندازی وجمعیت زیادی را به عضویت گرفته اند.

 

ارسال به تلگرام
بدون تاریخ بدون امضا- داخلی
امارات- داخلی
صباویزن- داخلی
بیمه سامان - داخلی
کاله - داخلی
کوروش - داخلی
اسنایپرفون
خیریه نسیم وصال
خیریه امام هادی
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
ایر تویا -داخلی
دلتابان
پربازدید ها
ایر تویا -داخلی
دلتابان
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
نظرسنجی
با اجرای اصل 59 قانون اساسی (برگزاری رفراندوم در امور مهم کشور) موافق هستید؟
بله
خیر
بلیط (عصر ایران داخلی)