کد خبر ۳۹۰۵
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۸ - ۰۳ مهر ۱۳۸۵ - 25 September 2006
این تشکیلات اخیرافعالیت گسترده ای رادرهندبویژه دردهلی نوپایتخت این کشورمیلیاردی آغازنموده که به همین منظورساختمانی به نام "نیلوفرآبی" خریداری واقدام به ساماندهی تشکیلات درآن کرده است .

پس ازناکامی سیاسی تشیکلات بهائیت درایران پایگاههای خارجی مهمترین هدف این تشکیلات قرارگرفته است .

بگزارش البرز سال گذشته تشکیلات بهائیت بانامه نگاری به رئیس جمهوروقت اقدام به انتشاراین نامه درتیرژبالابرای اکثرمسوولین کشورنمودکه درآن مظلوم نمایی خاصی به نفع این تشکیلات تحریرشده بود.

این تشکیلات که همه اعضای خودرابرای این مظلوم نمایی بسیج کرده بودبه آنها ماموریت دادتا بادردست داشتن رونوشتی ازاین نامه مسوولین محلی راشناسایی وبادرنظرگرفتن حساسیت فردی این مدیران ,به دیدارآنها بروندوبه نفع بهائیت تبلیغ نموده وخواستارپذیرش این تشکیلات باشند.

این مبلغین میبایست بدون اطلاع قبلی ودرروزهایی که مدیران ملاقات عمومی داشتند به دفاترایشان مراجعه مینمودندتاسخنان خودرادراجتماع مطرح ودوهدف مظلوم نمایی عمومی وجلوگیری ازهرگونه برخورداحتمالی را دنبال نمایند.

گزارشهای رسیده ازفعالیتهای جدیداین تشکیلات باهدف قراردادن ایرانیان خارج ازکشورحکایت دارد.

این تشکیلات اخیرافعالیت گسترده ای رادرهندبویژه دردهلی نوپایتخت این کشورمیلیاردی آغازنموده که به همین منظورساختمانی به نام "نیلوفرآبی" خریداری واقدام به ساماندهی تشکیلات درآن کرده است .

دراین ساختمان گروههایی سازماندهی شده اندکه اعضای آن به زبان گوناگون تسلط کامل داشته وماموریت دارندبانزدیکی به دانشجویان ازکشورهای مختلف باآنها طرح دوستی ریخته وازاین طریق مبلغ بهائیت باشند.

این تشیکلات برای جذب جوانان ایرانی مقیم هندبویژه دانشجویان برنامه ریزی خاصی درنظرگرفته است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری