کد خبر ۴۱۰۷۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۲ - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ - 27 April 2008
در طول مدت حضور وي در كشور (كه نمي دانم چند روز بوده است) از هيچ يك از برنامه هاي او تا اين ساعت اطلاعي به من نرسيده است و البته بايد باشند كساني كه مسئولند تا بدانند او كي آمده است؟ چطور آمده است؟ چه كرده است؟ با كي ملاقات كرده است؟ و... و خلاصه كي و چگونه رفته است؟


کیهان: آقاي مشايي معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي در پاسخ به خبر ويژه كيهان 87.2.1 جوابيه اي ارسال كرده است.


اين جوابيه اگر چه چندين برابر خبر ويژه كيهان است و به لحاظ قانوني فقط 2 برابر آن مجاز است ولي متن كامل آن از نظرتان مي گذرد؛


بسمه تعالي
برادر گرامي جناب آقاي حسين شريعتمداري


مدير مسئول محترم روزنامه كيهان


با سلام و احترام


روزنامه كيهان در مورخ اول ارديبهشت ماه جاري با ذكر بخشنامه صادره از سوي حوزه همكاري هاي علمي- بين المللي وزارت علوم به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (مبني بر اعلام تمايل آقاي هوشنگ اميراحمدي به همكاري علمي- آموزشي با مراكز مذكور، در راستاي «طرح حضور سبز دانشمندان و متخصصان ايراني خارج از كشور» به عنوان يكي از فعاليت هاي كارگروه علمي- آموزشي و درخواست بررسي تقاضاي همكاري مذكور و گزارش نتيجه اقدامات بعمل آمده) و ذكر اينكه فرد مذكور جاسوس و دلال رابطه با آمريكاست، آورده است: «... مدتي قبل پس از اطلاع از ورود او به ايران كه متاسفانه با همراهي و وساطت آقاي مشايي معاون رئيس جمهور صورت پذيرفته بود، كيهان نسبت به اين اقدام ناپسند و زيانبار هشدار داد.»


سپس ادامه داده است: «يك خبر موثق نيز حكايت از آن دارد كه مدير صادركننده بخشنامه ياد شده در وزارت علوم با استناد به تلاش معاون رئيس جمهور در دعوت هوشنگ اميراحمدي به ايران، اقدام خود در صدور بخشنامه مزبور را حركتي در جهت اجراي خواسته معاون رئيس جمهور تلقي كرده است!» و در پايان اضافه كرده است كه: «و اما علي رغم قطعي بودن خبر دعوت اميراحمدي از سوي معاون رئيس جمهور و با وجود اسناد غيرقابل انكاري كه از وابستگي اميراحمدي به سازمان هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا حكايت مي كند، هنوز آقاي مشايي درباره اقدام ناپسند و ضد ملي خود توضيحي نداده است.»


در رابطه با اين خبر ويژه! لازم است چند نكته را متذكر شوم:


1- نخست آنكه سفر آقاي اميراحمدي به ايران نه به دعوت، نه به وساطت و نه با همراهي اينجانب صورت نگرفته است و لذا لازم است شخصا آن را به صراحت و تاكيد تكذيب نمايم و نظر به جايگاه مسئوليت اداري خود، از مصاديق آشكار افتراء بدانم.


2- اينجانب مثل گذشته، از سفر آقاي اميراحمدي به ايران از طريق روزنامه كيهان باخبر شدم و تا لحظه نوشتن اين جوابيه، هنوز نمي دانم ايشان در چه تاريخي به كشور وارد و در چه تاريخي خارج شده است.


3- حقير حتي از صدور بخشنامه مذكور نيز تا روز درج خبر در كيهان بي اطلاع بوده و در همان روز در جريان اولين جلسه مشورتي كارگروههاي دبيرخانه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور از آن اطلاع يافتم.


4- در طول مدت حضور وي در كشور (كه نمي دانم چند روز بوده است) از هيچ يك از برنامه هاي او تا اين ساعت اطلاعي به من نرسيده است و البته بايد باشند كساني كه مسئولند تا بدانند او كي آمده است؟ چطور آمده است؟ چه كرده است؟ با كي ملاقات كرده است؟ و... و خلاصه كي و چگونه رفته است؟


5- طرح موسوم به «حضور سبز دانشمندان و متخصصان ايراني خارج از كشور در داخل» بصورت دائمي يا موقت، مصوب كارگروه علمي- آموزشي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور است كه البته طرح بسيار خوبي است كه زمينه هاي همكاري و مشاركت علمي نخبگان ايراني خارج از كشور را در جريان پيشرفت و تعالي كشور تعقيب مي نمايد و صدالبته چنين طرحي در راستاي سياست هاي نظام و دولت است كه در شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور به رياست رئيس جمهور محترم مورد توجه و حمايت قرار مي گيرد. و هر يك از سه كارگروه ديگر شورا يعني كارگروههاي اقتصادي، فرهنگي و حقوقي- كنسولي نيز بطور متناظر اين سياست را دنبال مي كنند. بديهي است جزييات اقدامات بر اساس سياست ها، از سوي همه دستگاههاي اجرايي حسب وظايف ذاتي طراحي و اجرا مي شود. تا آنجا كه اينجانب مطلع است تاكنون در جهت همكاري هاي مشترك علمي مذكور افراد زيادي از متخصصان به كشور و دانشگاهها معرفي شده اند. و روشن است كه انتخاب مصاديق بر اساس نگاه كارشناسي صورت مي گيرد.


برداشت بنده اين است كه اقدام حوزه مذكور از وزارت محترم علوم قطعا بدون ملاحظات سياسي و ساده انديشانه بوده است و صدور بخشنامه اي عمومي و فراگير و درج آن در سايت نشان مي دهد كه حساسيت مذكور مورد غفلت قرار گرفته است و به يقين جنابعالي اذعان مي كنيد كه ساحت مقدس علم از عنوان استفاده از عامل سيا به دور است.


.6 در اين گزارش در چند جا تلاش شده است تا صحت خبر انتساب موضوع سفر مشاراليه به اينجانب، با عبارات «خبر موثق» و «قطعي بودن خبر» براي مخاطب يقيني شود. بلكه ساختار اين خبر ويژه به گونه‌اي است كه «مشايي» هدف حمله باشد كه البته اين تازگي ندارد! حتي در روزنامه وزين كيهان! كه حضرتعالي از سابقه آن آگاهيد و پاره اي از موارد نظير قبلا بطور شفاهي بعرض رسيده است.


.7 در اين خبر ويژه بطور بسيار غيرمنطقي از بنده خواسته شده است كه درباره كاري كه انجام نداده ام توضيح دهم. چگونه مي شود درباره كاري كه انجام نداده ام توضيح بدهم؟ آيا قبل از اين خبرسازي مگر كسي چيزي از من پرسيد تا پاسخي بشنوند؟


.8 احساس عصبانيت از سفر فردي با مشخصات مذكور و يا شوق به دست آوردن فرصتي ديگر براي زدن افترائي جديد به اينجانب هر كدام كه باشد موجب شد تا خارج از منطق انصاف و صواب و با سوء استفاده از يك داده غلط و اشتباه، تازيانه اي در يك محكوميت از پيش تعيين شده فرود آيد. تنها خدا مي داند ... .


.9 خدشه در متن مشهود است. اتهامات متضاد «دعوت»، «وساطت» و «همراهي» در جاهاي مختلف خبر نشان از عدم وثوق در خبر است. اگر بنده دعوت كرده ام در اينصورت وساطت و ياهمراهي بي معناست. اگر بنده وساطت كرده ام پس در اين حال دعوت كننده نبوده ام اگر همراهي كرده ام ايضا چه جايي براي دعوت يا وساطت باقي مي ماند؟ اگر همراهي كرده ام بايد معلوم باشد با چه كسي يا كساني و چگونه همراهي كرده ام؟ اگر وساطت كرده ام بايد معلوم شود كه پيش چه كسي وساطت كرده ام؟ و آنكس كه پيش او وساطت كرده ام چه اقدامي بايد انجام مي داد؟ و در اينصورت آيا آنكس چه كرده است؟ و از همه مهمتر اينكه اگر من دعوت كرده ام اين دعوت چگونه انجام شده است؟ مستند آن چيست؟ آيا دعوت چه از حيث انجام و چه از حيث نتايج آن آدابي ندارد؟ آيا كمترين چيزي هست كه به بهانه آن با بيشترين اغماض، بپذيريم كه دعوتي صورت گرفته است؟ و خلاصه خيلي آياهاي ديگر و ... و آيا مي شود كه همه اين آياها را گفت؟


.10 از آن برادر گرامي انتظار اين است كه دستور دهيد پاسخم را مطابق قانون درج كنند. اما چه درج كنند و چه نكنند و چه با عبارت «توضيحات» اقدام خود را «توجيهات» كنند، خيلي فرق نمي كند. برادر كوچك شما چونان دفعات پيشين بنا را بر صبوري و سكوت گذاشته بود و قصد پاسخگويي نداشت و در همان روز انتشار دوبار قصد گله و توضيح به برادر بزرگتر خود را داشت اما دفتر عالي با اعلام درگير بودن جنابعالي و عدم امكان گفتگوي تلفني، آن را به بعد موكول كرد كه البته هرگز حاصل نشد. اكنون چند روز از انتشار خبر و سكوت اينجانب گذشته است. حال در كمال آرامش اما با دلتنگي بسيار و در پي اصرار دوستان مشترك و تاكيد آنها بر مسئوليتم نسبت به «پرهيز از موضع اتهام» اين مختصر را از انبوه ستم هاي آشكار از آن جهت برشمرده ام تا مديري مسئول به وظيفه قانوني خود عمل كند و حق برادري محفوظ بماند... و اما دل ريش كه بايدش ترسيد!


در پايان تاكيد مي نمايد كه انقلاب اسلامي ايران چون طوفاني سخت، بنياد سست عنصران را برمي كند و نظام ولايي جمهوري اسلامي چون دريايي مواج مردگان را پس مي زند. دل قوي دار كه موكب يار مي آيد، دير و زود دارد!، آري! سوخت و سوزش اما، نخواهد بود.


چهارشنبه 87.2.4 ـ اسفنديار رحيم مشايي
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري


كيهان: وقتي آقاي مشايي دعوت از هوشنگ اميراحمدي و كارسازي براي ورود او به كشور را تكذيب مي كند ما هم اصراري نداريم كه نپذيريم ولي اين دلال رابطه با سوابق سوء فراواني كه در ضديت با نظام اسلامي دارد وارد كشور شده و با برخي از مقامات دولتي نيز ملاقات داشته است. بنابراين سؤال اين است كه چه كسي در دولت با ورود او موافقت كرده است؟


به يقين دعوت كننده نمي تواند از افراد معمولي و رتبه چندم دولتي باشد و البته كيهان از سفارش يك مقام عالي رتبه دولتي به وزراي محترم امور خارجه و اطلاعات براي فراهم آوردن تسهيلات ورود هوشنگ اميراحمدي به ايران باخبر است و منتظر مي ماند تا يكي از مقامات رسمي دولت چگونگي ورود اين عامل سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا به ايران و انگيزه و چرايي ملاقات و مذاكره برخي از مقامات دولتي با وي را براي افكار عمومي توضيح بدهد. و اميدواريم آقاي مشايي نيز كه خود از هويت فرد ياد شده باخبر است در اين اطلاع رساني گام مؤثري بردارد.


ضمناً آقاي مشايي در حالي از بخشنامه شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور درباره بهره گيري مراكز علمي از هوشنگ اميراحمدي ابراز بي خبري مي كنند كه خود رياست اين شورا را بر عهده دارد و ابراز بي اطلاعي يكي از مشاوران وزارت علوم- صادركننده بخشنامه كذايي- درباره هويت هوشنگ اميراحمدي نيز قابل تامل است زيرا اين آقاي مشاور رابطه فاميلي نزديكي با هوشنگ اميراحمدي دارد.

 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری