کد خبر ۴۶۱۵۴
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۳ - ۰۸ تير ۱۳۸۷ - 28 June 2008
كاپپتان مدرسي پاسخ مي دهد

 مقررات پذیرش دانشجوی خلبانی

گواهينامه خلباني شخصي هواپيما (PPL-AEROPLANE): الف- شرايط صدور گواهينامه:

- موفقيت در آزمون كتبي
- دارا بودن حداقل تجربه پروازي
- دارا بودن مهارت پروازي مورد نياز
- صلاحيت پزشكي

1- آزمون كتبي:

1-1- شرايط عمومي
1-1-1- حداقل سن 18 سال تمام
1-1-2- دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم متوسطه
1-1-3- دارا بودن حداقل 75 درصد از مجموع تجربيات پروازي مندرج در بند 1-2
1-1-4- ارائه فرم تكميل شده درخواست آزمون

2-1- شرايط اختصاصي:

متقاضي بايد آزمون مربوط به موضوعات زير را با موفقيت بگذراند.
1-2-1- مقررات هوايي (AIR LAW)
2-2-1- اطلاعات عمومي در مورد هواپيما(AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE)
3-2-1- کارائي و برنامه ريزي پرواز (FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING)
4-2-1- کارائي و محدوديتهاي انساني (HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATION)
5-2-1- هواشناسي (METEOROLOGY)
6-2-1- ناوبري (NAVIGATION)
7-2-1- دستورالعمل عملياتي (OPERATIONAL PROCEDURES)
8-2-1- اصول پرواز (PRINCIPLES OF FLIGHT)
9-2-1- راديو تلفني (RADIO TELEPHONY)

تبصره – دستورالعملهاي خاص مربوط به معافيت بعضي از موضوعات آزمون در مورد پرسنل نظامي و دارندگان گواهينامه هاي مختلف خلباني در ضميمه هاي 2 و 3 درج گرديده است.

2- تجربه پروازي:


1-2- مجموع كل ساعات پرواز حداقل 50 ساعت شامل:
1-1-2- پرواز دو فرمانه حداقل 40 ساعت
2-1-2- پرواز مستقل محلي حداقل 5 ساعت
3-1-2- حداقل 5 ساعت پرواز مستقل ناوبري شامل حداقل دو نشست و برخاست در فاصله 150 ناتيكال مايل

تبصره1: در صورتيكه متقاضي دوره آموزش خلباني را در يكي از مؤسسات مورد تائيد سازمان هواپيمايي كشوري گذرانده باشد، مي توان با کاهش 10 ساعت از مجموع ساعات پرواز مندرج در بند 1-2 نسبت به صدور گواهينامه اقدام نمود.

تبصره 2: در صورتيكه متقاضي دوره پرواز مصنوعي (SYNTHETIC FLIGHT TRAINER) مورد تائيد سازمان هواپيمايي كشوري را گذرانده باشد، مي توان حداکثر 5 ساعت از زمان پرواز مندرج در بند 1-1-2 را کاهش داد.

4-1-2- چنانچه متقاضي داراي تجربه پروازي بر روي انواع ديگري از وسايل پرنده باشد (OTHER CATEGORIES) دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشكي مي تواند با محاسبه تجارب پروازي فوق مجموع ساعات پروازي مورد نظر (50ساعت) را به تناسب کاهش دهد.

3- مهارت مورد نياز:

1-3- مهارت پروازي متقاضي ميبايستي بر اساس محتويات چك ليست شماره 5-5 در پرواز آزمايشي توسط معلم خلبان منتخب سازمان هواپيمايي كشوري تائيد گردد.

تبصره: مسئوليت انجام مراحل آموزش هاي پروازي بعهده مؤسسه آموزش دهنده ميباشد.

4- صلاحيت پزشكي:

متقاضي بايد تحت ارزيابي پزشكي از نوع کلاس 2 قرار گيرد.

تبصره: شرايط احراز موفقيت در ارزيابي کلاس 2 در ضميمه شماره 1 درج گرديده است.

ب- اختيارات: (PRIVILEGES)

1- دارنده اين نوع گواهينامه مجاز مي باشد به عنوان سر خلبان و يا كمك خلبان بر روي هواپيماهاي مختلف با استفاده از مقررات VFR پرواز نمايد. مشروط بر اينکه هدف از انجام پرواز دريافت كرايه و يا كسب در آمد نباشد.
2- به منظور پرواز بر روي هواپيماهايي كه به عنوان TYPE محسوب مي شوند كسب مجوز مربوطه (TYPE RATING) الزامي مي باشد.
3- چنانچه دارنده گواهينامه آموزشهاي برخاستن و نشستن و همچنين ناوبري هوايي در شب را كسب نموده و مورد تائيد خلبان منتخب سازمان هواپيمايي كشوري (CAO DESIGNATOR) قرار گرفته باشد مي توان اختيارات انجام پرواز شب را نيز كسب نمايد مشروط بر اينکه محدود عملياتي اينگونه پروازها با استفاده از مقررات VFR از دوره ترافيك فرودگاه تجاوز ننمايد.


آزمايشات پزشکي

مقدمه:

توصيه ها و راهنمائيهايي که در اين ضميمه مطرح مي شود، قطعاً جوابگوي تمام سؤالات اختصاصي شما در امور پزشکي پروازي نيست . بلکه اشاراتي در ارتباط با ارزيابي صلاحيت پزشکي است. از اين رو توصيه مي شود که سؤالات خود را در صورتيکه تمايل به آشنائي بيشتري باشد از مرکز پزشکي سازمان هواپيمائي کشوري استفسار فرمائيد.(تلفن 91022144)

تذکرات مهم:

الف- نظر به الزام تطبيق مقرراتي با استانداردهاي بين المللي و دستورالعملهاي اجرائي مربوطه اعلام نظر نهائي در رابطه با صلاحيت جسمي رواني متقاضيان مشمول معاينات طب هوائي به عهده مرکز پزشکي هوائي سازمان مي باشد.

ب- در مواردي که به دليل عدم صراحت در انکس (1) بخش 6، آئين نامه هاي ICAO و مقررات داخلي کشور (N.C) نتوان راه حلي براي تعيين وضع پروازي و يا اختيارات فرد از نظر پزشکي معلوم نمود، پرونده تکميل شده از هر جانب به شوراي عالي پزشکي هوائي سازمان احاله مي گردد. رأي شورا پس از رؤيت مدير کل دفتر و عدم مغايرت با سلامت پرواز به تائيد معاونت استاندارد پرواز رسيده و به اجرا گذاشته مي شود.

ج- بعضاً مشاهده مي شود که با وجود بعضي نواقص و عدم همخواني با استانداردهاي پزشکي، پزشک معاينه کننده اقدام به صدور صلاحيت پزشکي نموده که موضوع پس از طرح در شوراي پزشکي مي تواند منجر به تصويب ارفاق پزشکي (Waiver) گردد قطعاً مسائل زير را در اين تصميم گيري دخالت داده است.

1) نقص موجود در متقاضي سلامت پرواز را بخطر نخواهد انداخت.
2) نقص موجود در متقاضي در اثر پرواز تشديد نخواهد شد.
3) متقاضي صدور گواهينامه اشتياق کافي به پرواز داشته است.
4) گواهينامه مربوط با قيد نارسائي و در صورت نياز محدوديت نوع وظيفه صادر شده است.
5) در مورد شاغلين نياز به تخصص فرد مطرح بوده و فرد شاغل بايد از کارائي و تجربه بالاي حرفه اي برخوردارد باشد.

معاينات و آزمايشات پزشکي در هنگام صدور گواهينامه و تکرار آنها در فواصل معين که ذيلاً توضيح داده خواهد شد متضمن دور نگهداشتن خدمه پروازي در بخشهاي هوانوردي از عدم سلامتي جسمي، ذهني و رواني است.

ارزيابي پزشکي متقاضيان صدور گواهينامه در چهار گروه (CLASS) و به ترتيب زير تقسيم بندي مي شود:

الف- گروه 1 (CLASS I) :

جهت متقاضيان دريافت گواهينامه يا تمديد گواهينامه هاي خلباني CPL و ATPL ( اعم از هليکوپتر يا هواپيما) ، ناوبري هوائي و مهندسين پرواز (F.E).

ب- گروه 2 (CLASS II):

جهت متقاضيان دريافت گواهينامه يا تمديد گواهينامه هاي خلباني PPL (هليکوپتر و يا هواپيما) و CPL و خلبان بالون آزاد (F.B.L).

ج- گروه 3 (CLASS III):

جهت متقاضيان دريافت گواهينامه يا تمديد گواهينامه هاي کنترلرهاي مراقبت پرواز (ATC).

د- گروه مخصوص (Special Class):

جهت متقاضيان دريافت گواهينامه يا تمديد گواهينامه هاي موتور و بدنه هواپيما (پايه و تايپ) – اويونيک-ديسپچر-تجهيزات زميني الکترونيک هواپيمائي-اپراتور ايستگاه هاي هوانوردي- ايمني زميني فرودگاه هاي کشور- ميهمانداران و رانندگان ماشينهاي سوخت رساني، حمل مسافر و GPU شرکت هاي هواپيمائي.

تبصره 1: دارندگان گواهينامه PPL که تقاضاي صدور گواهينامه PPL-INSTRUMENT مينمايند فقط از جنبه ارزيابي شنوائي در کلاس 1 قرار مي گيرند.

تبصره 2: دانشجويان خلباني (STUDENT PILOT) جهت کسب صلاحيت پزشکي در گروه 2 (CLASS II) ارزيابي شده و تا زمان دريافت گواهينامه خلباني مذکور براي سنين زير چهل سال هر 2 سال يکبار و براي سنين بالاتر هر يک سال يکبار کليه معاينات پزشکي تکرار و ميبايست صلاحيت پزشکي آنها تائيد گردد.

تبصره 3: هر متقاضي در هر يک از گروههاي ارزيابي پزشکي توسط پزشک هوائي معاينه کننده بايد از نظر مسائل پزشکي و سوابق فاميلي و ارثي مورد بررسي قرار گيرد. در اين ارزيابي متقاضي در ابتدا پرسشنامه اي را تکميل و امضا مي نمايد که حاوي اطلاعات جامعي از سوابق پزشکي خود و خانواده اش مي باشد. خاطر نشان ميگردد که هر گونه پاسخ غير واقع که از طرف متقاضي داده شود توسط پزشک معاينه کننده به مدير کل دفتر گزارش شده تا تصميمات مقتضي اخذ گردد. ضمناً پزشک هوائي معاينه کننده نيز موظف است معايب مشهود و مهم در معاينات متقاضي را به مدير کل دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي منعکس نمايد.

عدم صلاحيت پزشكي فرد با تكميل سه نسخه از فرم اعلام قطع پرواز (فرم 59-5) از سوي DAME به دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشكي انعكاس مي يابد.

تبصره 4: کليه کساني که در راه اندازي و آماده سازي پروازها دخالت داشته و به نوعي در خطوط پرواز تردد دارند ولي مستقلاً در هدايت هواپيما درگير نيستند شامل پرسنل فني اعم از متخصصين تعمير و نگهداري هواپيما (A/C maintenance) – ديسپچر ها – متخصصين تجهيزات زميني الکترونيک هواپيما- اپراتورهاي ايستگاه هاي هوانوردي- پرسنل ايمني زميني فرودگاه هاي کشور- رانندگان سوخت رساني- رانندگان وسايل نقليه مربوط به حمل بار و مسافر و GPU در کلاس مخصوص (Special class) توسط مراکز پزشکي تائيد شده شرکتها و يا مرکز معاينات طب هوائي سازمان (AMC) برابر مفاد دستورالعمل ارزيابي شده و مدت زمان تمديد صلاحيت پزشکي آنان حداقل هر 3 سال يکبار خواهد بود. جدول راهنماي فواصل لازم جهت تمديد گواهينامه هاي اين افراد در صفحه 8-1 درج گرديده است .

تبصره 5: ميهمانداران شرکت هاي هواپيمائي توسط مراکز پزشکي شرکتهاي هواپيمائي و يا مرکز معاينات طب هوائي سازمان (AMC) برابر مفاد دستورالعمل در کلاس مخصوص (Special class) ارزيابي پزشکي شده و مدت زمان تمديد صلاحيت پزشکي آنان حداقل هر سال يکبار تعيين مي گردد. ضمن آنکه بررسي هاي کلينيکي و پارا کلينيکي بايد مؤيد عدم وجود هر گونه بيماريهاي بوجود آورنده ناتواني ناگهاني در پرواز (Sudden incapacitation) و ابتلاء به بيماريهاي واگيردار عفوني، قارچي اعم از پوستي ، ريوي و انگلي باشد.

تبصره 6: گروه مخصوص (Special class) با توجه به تخصص افراد ذينفع به پنج زير گروه تقسيم بندي مي شود:

جهت دارندگان گواهينامه موتور و بدنه (پايه و تايپ) Special class "A"
مربوط به ميهمانداران شرکتهاي هواپيمائي Special class "C"
جهت دارندگان گواهينامه ديسپچر و اپراتور ايستگاه هاي هوانوردي Special class "D"
جهت دارندگان گواهينامه اويونيک و تجهيزات زميني الکترونيک هواپيمائي Special class"E"
مربوط به پرسنل ايمني زميني فرودگاه هاي کشور و رانندگان وسايل نقليه سوخت رساني هواپيما ، حمل بار و مسافر و GPU Special class"F"

 


موارد عمومي لازم جهت ارزيابي پزشکي


فرد متقاضي دريافت گواهينامه در يک معاينه پزشکي از جوانب زير مورد بررسي قرار مي گيرد:

1-جسمي
2-رواني
3-شنوايي
4-ينائي و درک صحيح رنگها(رنگهاي ضروري که در هوانوردي کاربرد مستمر دارند.)

متقاضي ذر معاينات جسمي و رواني بايد عاري از موارد زير باشد:

الف- هر گونه ناهنجاري مادرزادي يا اکتسابي
ب- هر گونه از کار افتادگي فعال، مخفي، حاد و يا مزمن
ج- هر گونه مواردي که موجب درجاتي از ناتواني عملي متقاضي شده که سلامت پرواز را بمخاطره بياندازد
ه- هر گونه مصرف دائمي دارو که استفاده مداوم آن براي متقاضي ضروري باشد
و- هر گونه اعتياد به مواد مخدر و داروهاي روانگردان.

بطور کلي متقاضي نبايد از هيچگونه بيماري يا ناتواني رنج ببرد که باعث شود بطور ناگهاني توانائي انجام وظايف مندرج در گواهينامه خود را از دست بدهد، لذا نبايد تاريخچه پزشکي يا تشخيص باليني از هر يک از موارد زير را داشته باشد.

1- سايکوز يا روان پريشي
2- اختلالات شخصيتي
3- بيماري صرع يا هر گونه تشنج
4- اعتياد به الکل يا مواد مخدر
5- لکنت زبان و هر گونه اختلالات گفتاري
6- هر گونه بيماري قلبي و تنفسي حاد و مزمن (مادرزادي و اکتسابي)
7- سردردهاي شديد يا مکرر و سرگيجه
8- ابتلاء به بيماري مسافرت، مقاوم و مکرر
9- سابقه بيهوشي هاي توجيه نشده

متقاضي اخذ گواهينامه ميبايستي کليه آزمايشات خون و کامل ادرار را انجام داده و عاري از هر گونه موارد غير طبيعي و پاتوبيولوژيک باشد. همينطور انجام نوار مغز، نوار قلب، راديوگرافي قفسه سينه، اديومتري يا شنوائي سنجي و آزمايشات کامل چشم پزشکي شامل تيزبيني ، ميدان ديد و قدرت تفکيک و تشخيص رنگها ضروري بوده و در حد امکان آزمايشات پزشکي بايد مشخص کننده وضعيتي باشد که صلاحيت پزشکي متقاضي را تضمين نمايد.
متقاضي بايد از نظر قد و وزن در محدوده استانداردهاي تعيين شده از طرف سازمان هواپيمائي کشوري باشد. فشار خون متقاضي دريافت گواهينامه بايد در محدوده طبيعي بر اساس سن مربوطه باشد. (مصرف هر گونه داروي ضد فشار خون بدون مجوز شوراي پزشکي هوائي سازمان با امتياز دريافت گواهينامه مغايرت دارد) ضريب هوشي و توانائي سيستم حرکتي رواني (سايکوموتور) متقاضي ميبايستي از نظر پزشک مناسب ارزيابي گردد. در معاينات سيستم شنوائي، انجام آزمونهاي شنوائي ضروري بوده و در صورت لزوم با نظر پزشک هوائي معاينه کننده آزمايشات تکميلي نيز اخذ خواهد شد. از آنجائيکه عوامل خطرزاي زير در بروز برخي بيماريهاي ناتوان کننده مؤثر واقع ميشوند، لذا نظر متقاضيان گرامي را به اين مهم جلب مينمائيم که در صورت داشتن سابقه هر يک از ريسک فاکتورهاي ذکر شده در اولين معاينه پزشکي، پزشک را نسبت به آنها آگاه سازند.

- سابقه فاميلي مثبت از هر گونه بيماري قلبي عروقي
- بالا بودن فشار خون
- بالا بودن چربيهاي خون
- ابتلا به ديابت قندي
- سابقه مصرف سيگار
- ابتلا به نقرس باليني و بالا بودن اوره خون
- اعتياد به مواد مخدر و وابستگي دائمي به مصرف داروهاي خاص
- ازدياد وزن

بطور کلي متقاضي اخذ گواهينامه در صورتي قابل قبول ارزيابي مي گردد که:

الف: معاينات کلينيکي و پارا کلينيکي ، عکس قفسه سينه، نوار قلب و نوار مغز هيچگونه علائمي از بيماريهاي مهم جسمي و رواني را نشان ندهد.
ب: معاينات کامل شنوائي بينائي و تشخيص رنگ در محدوده طبيعي باشد.
ج: هيچگونه سابقه اي از تشنج، سرگيجه و سردردهاي شديد و مکرر و بيماري مسافرت نداشته باشد.
د: در معاينات دهان و دندان و سينوسها يافته غير طبيعي ذکر نشده باشد.


راهنماي پزشکي بمنظور تبديل يا تمديد گواهينامه

شرايط عمومي لازم در ارزيابي پزشکي بهنگام تمديد گواهينامه ها مشابه موارد ذکر شده در رابطه با صدور گواهينامه ميباشد.
انجام نوار قلب، عکس قفسه سينه و شنوائي سنجي برابر مقررات با نظر پزشک DAME انجام خواهد شد.
انجام آزمايشات پارا کلينيک خون و ادرار برابر تشخيص DAME صورت مي گيرد.

تبصره 1: در صورت صلاحديد پزشک DAME انجام آزمايشات تکميلي لازم در هر زمان که ضروري تشخيص داده شود الزامي است.

تبصره 2: در صورتيکه متقاضي نتايج آزمايشاتي را که مورد تائيد DAME از نظر تطبيق تاريخ آزمايش و مراجع آزمايش کننده باشد ارائه نمايد مي تواند از انجام آزمايشات مجدد معاف گردد.

فواصل لازم جهت انجام معاينات کلينيکي و پارا کلينيکي بمنظور کسب صلاحيت پزشکي براي تمديد گواهينماه ها در جدول صفحه (8-1) ذکر شده که نظر متقاضيان گرامي را به آن جلب مي نمايد.

تبصره 3: جهت متقاضيان صدور گواهينامه معادل ( equivalent) ، انجام آزمايش HIV بررسي پزشکي اوليه ضروري خواهد بود.

تبصره 4: در مواردي که نتيجه معاينات انجام شده توسط پزشک DAME (شامل کلينيک و پارا کلينيک) ارسالي به مرکز پزشکي هوائي سازمان با مصوبات شوراي عالي پزشکي هوائي و مندرجات آئين نامه هاي ICAO و يا کشور (National Code) مطابقت نداشته باشد، مرکز پزشکي هوائي سازمان مجاز است تا در مورد تمديد ، تکميل و تکرار معاينات و يا ارجاع تخصصي فرد،اقدامات لازم يا هماهنگي با پزشک معاين را معمول دارد.

تبصره 5: از آنجائيکه بررسي صلاحيت پزشکي گروههاي پروازي در بررسيهاي پس از سانحه يا حادثه ميتواند نقش مهمي در تصميم گيريهاي مربوط جهت ارتقاء ايمني پروازها داشته باشد لذا لازم است تا در تمام کميته هاي بررسي سانحه و حادثه نماينده بخش پزشکي با معرفي مدير کل دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي به عنوان عضو حضور داشته باشد.


تمديد موقت مجوز پزشکي

تعريف: عبارتست از تعويق در انجام معاينات پزشکي گروههاي پروازي و تمديد موقت اعتبار صلاحيت پزشکي مربوطه در موارد استثنائي و نادر و در شرايط خاص مشروحه زير با پيشنهاد شرکت مربوطه مبني بر نياز تمديد صلاحيت پزشکي فرد مورد نظر و تصويب معاونت استاندارد پرواز به دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي اجازه داده مي شود پس از بررسي مدارک و احراز اطمينان از اينکه سلامت فرد و سلامت پرواز در مدت تمديد در مخاطره نخواهد افتاد درمورد تمديد اعتبار پزشکي گواهينامه صلاحيت پزشکي (M.C) مطابق يند فوق الذکر با رعايت ضوابط زير اقدام نمايد:

- دارنده گواهينامه در محلي دور از نقطه اي که تجهيزات معاينات پزشکي هوائي مهيا باشد کار کند.
- دلايل منطقي مبني بر نياز تمديد موقت صلاحيت پزشکي از طرف عمليات شركت مربوطه ارائه گردد
- شواهد كافي مبني بر عدم دستيابي فرد به محل انجام معاينات پزشكي هوايي در زمان مناسب وجود داشته باشد.
- يك گزارش پزشكي مناسب مبني بر سلامت جسمي رواني فرد از طريق پزشك كارآمد ، قانوني و مورد تاييد اين دفتر در محل ارئه گردد.

در صورت حصول شرايط فوق اين دفتر نسبت به تمديد موقت صلاحيت پزشكي فرد مورد نظر براي مدت زمان تعيين شده زير اقدام نمايد:

الف- حداکثر شش ماه و فقط براي يک بار جهت گروههاي پروازي هواپيمائي که در گير حمل و نقل بار و يا مسافر به منظور کسب در آمد نيستند.
ب- حداکثر دوبار متوالي سه ماهه جهت گروههاي پروازي هواپيماهائي که درگير حمل و نقل بار و يا مسافر به منظور کسب درآمد باشند.

تبصره: به منظور تمديد سه ماهه دوم صلاحيت پزشکي حصول کليه شرايط چهارگانه فوق الزامي است.


1- شرايط لازم جهت متقاضيان صدور گواهينامه کلاس پزشکي

1. معاينات عمومي از نظر جسمي و رواني

2. انجام آزمايشات خون حداقل شامل : (CBC-FBS-ESR-CHOLESTEROL-Credtenin-BUN-unric Acis-B/G-RH)

آزمايش کامل ادرار (U/A)
ارزيابي شنوائي (اديومتري)
الکتروکارديوگرام (نوار قلب)
رايوگرافي قفسه سينه
الکتروانسفالوگرام(نوار مغزي)
بررسي از نظر دندانپزشکي و اختلال گفتاري
ارزيابي بينائي

تبصره 1: در صورت تشخيص پزشک معاينه کننده هر گونه آزمايشات تکميلي و مشاوره اي لازم خارج از موارد بالا توسط پزشکان متخصص مورد تائيد اين دفتر

تبصره 2: در صورتيکه فرد متقاضي از کلاس II به کلاس I ارتقاء يابد و قبلاً نوار مغزي انجام داده باشد نياز به انجام مجدد آن نيست مگر با تشخيص پزشک معاينه کننده

شرايط لازم جهت متقاضيان تمديد گواهينامه کلاس I پزشکي زير 40 سال

هر سال يکبار چک پزشکي انجام گيرد
معاينات عمومي از نظر جسمي و رواني
انجام آزمايشات کامل خون در هر چک پزشکي: LDL-HDL-CR-BUN-URICACID- CBC-FBS-TG-CHOLESTEROL
(حداقل يکبار بين 35 و 40 سالگي)
آزمايش کامل ادرار (U/A) حداقل يکبار در سال
اديومتري حداقل هر دو سال يکبار و يا به صلاحديد پزشک DAME
راديوگرافي قفسه سينه در موارد لازم به تشخيص DAME
الکتروکارديوگرام (نوار قلب) حداقل هر دو سال يکبار
ارزيابي کامل بينائي
آزمايش PSA حداقل يکبار بين 35 و 40 سالگي
آزمايش مدفوع از نظر بررسي خون مخفي (O.B) حداقل يکبار بين 35 تا 40 سالگي)

تبصره: در صورت تشخيص پزشک معاينه کننده هر گونه آزمايشات و معاينات تکميلي و مشاوره اي لازم خارج از موارد بالا توسط پزشکان متخصص مورد تائيد اين دفتر است

شرايط لازم جهت متقاضيان تمديد گواهينامه کلاس I پزشکي بالاي 40 سال

 
هر 6 ماه يکبار چک پزشکي انجام گيرد.

معاينات عمومي از نظر جسمي و رواني
انجام آزمايشات کامل خون در هر چک پزشکي شامل : (CBC-FBS-TG-CHOLESTROL-(LDL.HDL)-CR-BUN-URICACID)
آزمايش کامل ادرار (U/A) در هر چك پزشكي
ارزيابي شنوائي ( اديومتري) حداقل هر دو سال يکبار
راديوگرافي قفسه سينه بنا به تشخيص DAME
الکتروکارديوگرام (نوار قلب) حداقل هر سال يکبار
ارزيابي بينائي به طور کامل
آزمايش PSA حداقل هر سال يکبار
آزمايش مدفوع از نظر O.B حداقل هر سال يکبار
انجام تست پاپ اسمير (Vaginal Smear) و ماموگرافي هر 2 سال يکبار براي متقاضيان مؤنث متأهل.
انجام ماموگرافي براي کليه متقاضيان مؤنث هر دو سال يکبار

تبصره: در صورت تشخيص پزشک معاينه کننده هر گونه آزمايشات و معاينات تکميلي و مشاوره اي لازم خارج از موارد بالا توسط پزشک متخصص مورد تائيد اين دفتر

شرايط لازم جهت متقاضيان صدور گواهينامه کلاس II پزشکي

معاينات عمومي از نظر جسمي و رواني
انجام آزمايشات کامل خون حداقل شامل: (CBC-FBS-TG-CHOLESTREOL-CR-BUN-URICACID-B/G-RH-TYPE)
آزمايش کامل ادرار (U/A)
ارزيابي شنوائي (اديومتري)
راديوگرافي قفسه سينه
الکتروانسفالوگرافي (نوار مغزي)
الکتروکارديوگرام (نوار قلبي)
ارزيابي بينائي کامل بويژه اختلال ديد رنگ
ارزيابي دندانپزشکي و اختلال گفتاري

تبصره: در صورت تشخيص پزشک معاينه کننده هر گونه آزمايشات و معاينات تکميلي و مشاوره اي لازم خارج از موارد بالا توسط پزشکان متخصص مورد تائيد اين دفتر

شرايط لازم جهت تمديد گواهينامه کلاس II پزشکي زير 40 سال

هر دو سال يکبار چک پزشکي شوند
معاينات عمومي از نظر جسمي و رواني
انجام آزمايشات کامل خون در هر چک پزشکي شامل: (CBC-FBS-ESR-TG-CHOLESTEROL-CR-BUN-URICACID)
آزمايش ادرار (U/A) در هر چک پزشکي
ارزيابي شنوائي (اديومتري) حداقل يکبار در هر پنج سال
ارزيابي بينائي کامل در هر چک پزشکي
الکتروکارديوگرام ( نوار قلبي) بنا به تشخيص پزشک DAME
عکس قفسه سينه بنا به تشخيص DAME
آزمايش PSA و آزمايش مدفوع از نظر O.B حداقل يکبار بين 35 و 40 سالگي

تبصره: در صورت تشخيص پزشک معاينه کننده هر گونه آزمايشات و معاينات تکميلي و مشاوره اي لازم خارج از موارد بالا توسط

شرايط لازم جهت تمديد گواهينامه کلاس II پزشکي بالاي 40 سال

سالي يکبار چک پزشکي شوند
معاينات عمومي از نظر جسمي و رواني
انجام آزمايشات کامل خون در هر چک پزشکي شامل : (CBC-FBS-ESR-TG-CHOLESTEROL-LDL-HDL-CR-BUN-URICACID)
آزمايش کامل ادرار (U/A) در هر چک پزشکي
ارزيابي شنوائي (اديومتري) حداقل يکبار در هر سه سال
ارزيابي بينائي کامل
الکتروکارديوگرام (نوار قلب) حداقل يکبار در هر پنج سال
آزمايش PSA ساليانه
انجام آزمايش مدفوع از نظر O.B(تست گاياک) در هر معاينه
انجام تست پاپ اسمير (Vaginal Smear) 2 سال يکبار براي متقاضيان مؤنث متأهل.
انجام ماموگرافي هر دو سال يکبار براي کليه متقاضيان مؤنث
عکس قفسه سينه بنا به تشخيص DAME

تبصره : در صورت تشخيص پزشک معاينه کننده هر گونه آزمايشات و معاينات تکملي و مشاوره اي لازم خارج از موارد بالا توسط پزشکان متخصص مورد تائيد اين دفتر


شرايط لازم جهت صدور گواهينامه کلاس III پزشکي

معاينات عمومي از نظر جسمي و رواني
انجام آزمايشات کامل خون حداقل شامل : (CBC-FBS-ESR-TG-CHOLESTEROL-CR-BUN-URICACID-RHTYPE)
آزمايش کامل ادرار (U/A)
ارزيابي شنوائي (اديومتري) حائز اهميت است.
ارزيابي بينائي کامل
الکتروانسفالوگرام (نوار مغزي)
الکتروکارديوگرام(نوار قلبي)
راديوگرافي قفسه سينه
ارزيابي دندانپزشکي و اختلال گفتاري

تبصره : در صورت تشخيص پزشک معاينه کننده هر گونه آزمايشات و معاينات تکملي و مشاوره اي لازم خارج از موارد بالا توسط پزشکان متخصص مورد تائيد اين دفتر
 

شرايط لازم جهت تمديدي گواهينامه کلاس III پزشکي زير 40 سال

هر دو سال يکبار چک پزشکي شوند
معاينات عمومي از نظر جسمي و رواني
انجام آزمايشات کامل خون در هر چک پزشکي شامل: (CBC-FBS-ESR-TG-CHOLESTEROL-CR-BUN-URICACID)|
آزمايش کامل ادرار (U/A) در هر چک پزشکي
ارزيابي شنوائي (اديومتري) حداقل يکبار در هر پنج سال
ارزيابي بينايي کامل
الکتروکارديوگرام (نوار قلبي) بنا به تشخيص DAME
انجام راديوگرافي قفسه سينه بنا به تشخيص DAME
آزمايش PSA حداقل يکبار بين 35 و40 سالگي
آزمايش مدفوع از نظر بررسي خون مخفي (O.B) حداقل يکبار بين 35 تا 40 سالگي

تبصره : در صورت تشخيص پزشک معاينه کننده هر گونه آزمايشات و معاينات تکملي و مشاوره اي لازم خارج از موارد بالا توسط پزشکان متخصص مورد تائيد اين دفتر


شرايط لازم جهت تمديد گواهينامه کلاس III پزشکي بالاي 40 سال

معاينه پزشکي هر سال يکبار صورت مي گيرد
معاينات عمومي از نظر جسمي و رواني
انجام آزمايشات کامل خون در هر چک پزشکي شامل : (CBC-FBS-ESR-TG-CHOLESTEROL-LDL-HDL-CR-BUN-URICACID)
آزمايش کامل ادرار (U/A) در هر چک پزشکي
ارزيابي شنوائي (اديومتري) حداقل يکبار در هر سه سال
ارزيابي بينايي کامل در هر چک پزشکي
انجام الکتروکارديوگرام(نوار قلب) حداقل يکبار در هر پنج سال
انجام راديوگرافي قفسه سينه بنا به تشخيص DAME
آزمايش PSA در هر چک پزشکي
آزمايش مدفوع از نظر بررسي خون مخفي (O.B) در هر معاينه
انجام تست پاپ اسمير (Vaginal smear) هر 2 سال يکبار براي متقاضيان مؤنث متأهل
انجام ماموگرافي هر دو سال يکبار براي کليه متقاضيان مؤنث

تبصره : در صورت تشخيص پزشک معاينه کننده هر گونه آزمايشات و معاينات تکميلي و مشاوره اي لازم خارج از موارد بالا توسط پزشکان متخصص مورد تائيد اين دفتر


10- شرايط عمومي لازم جهت ارزيابي پزشکي متقاضي در کلاس مخصوص (Special class)

1. انجام معاينات عمومي از نظر جسمي رواني

2. انجام آزمايشات کامل خون حداقل شامل: (CBC-FBS-ESR-TG-CHOLESTEROL-BUN-CCREAT-URICACID)(براي افراد بالاي 40 سال LDL-HDL )

3. انجام آزمايش کامل ادرار (U/A)

4. انجام آزمايش مدفوع از نظر خون مخفي به انظمام بررسي انگل براي رده "C"
 
5. ارزيابي شنوائي

6. ارزيابي کامل بينائي شامل تيز بيني دور و نزديک- عيوب انکساري و ديد رنگ

7. انجام نوار مغز

8. انجام نوار قلب

9. انجام راديوگرافي قفسه سينه

10. ارزيابي گفتاري و رواني کلام در زير گروههاي "C" و "D"


11- شرايط لازم ارزيابي پزشکي کلاس مخصوص F,E,D,A

جهت تمديد گواهينامه موتور و بدنه هواپيما (مکانيک) ، تستهاي غير مخرب هواپيما (NDT) ، ديسپچرها، اپراتور ايستگاه هاي هوانوردي، اويونيک ، تجهيزات زميني الکترونيک هواپيمائي، ايمني زميني و رانندگان وسايل نقليه سوخت رساني هواپيما و حمل بار و مسافر شرکتهاي هواپيمايي.

- معاينات پزشکي هر سه سال يکبار صورت مي گيرد به استثناي دارندگان گواهينامه NDT که سالانه مي باشد.

- انجام معاينات عمومي از نظر جسمي رواني بدون هيچ نوع ناتواني جسمي، عصبي و رواني که با انجام اختيارات مندرج در گواهينامه مربوطه تداخل ننمايد.

- انجام آزمايشات کامل خون بدون المانهاي غير طبيعي درهر چک پزشکي شامل: (CBC-FBS-ESR-TG-CHOLESTEROL-BUN-CERATNIN-URICACID) (براي افراد بالاي 40- سال LDL-HDL)

- انجام آزمايش کامل ادرار (U/A) در هر چک پزشکي بدون وجود المانهاي غير طبيعي

- انجام آزمايش مدفوع براي افراد بالاي 40 سال از نظر بررسي خون مخفي در هر چک پزشکي
- ارزيابي شنوائي هر 6 سال يکبار در حدود معيارها و الزامات شنوايي کلاس II.

- ارزيابي کامل بينايي و ديد رنگ در هر چک پزشکي در حدود معيارها و الزامات بينايي کلاس II.

- انجام نوار قلب براي افراد زير 40 سال در اولين معاينه پزشکي و پس از آن بنا به تشخيص DAME. ( براي افراد بالاي 40 سال انجام نوار قلب در هر چک پزشکي الزامي است.)

- انجام راديوگرافي قفسه سينه در اولين معاينه پزشکي و پس از آن بنا به تشخيص DAME بدون وجود تغييرات غير طبيعي.

- انجام نوار مغز در اولين معاينه پزشکي و پس از آن بنا به تشخيص DAME بدون وجود تغييرات غير طبيعي
 
- انجام آزمايش PSA براي افراد مذکر بالاي 40 سال در هر چک پزشکي

- انجام آزمايش Mammography براي افراد مؤنث بالاي 40 سال در هر چک پزشکي

- انجام آزمايش PAP smear براي افراد مؤنث و متأهل بالاي 40 سال در هر چک پزشکي

تبصره: در صورت تشخيص پزشکي DAME انجام هر نوع آزمايش، معاينات تکميلي و مشاوره تخصصي خارج از موارد فوق الزامي است.


12- شرايط لازم ارزيابي پزشکي کلاس مخصوص (Special class) زير گروه C جهت خدمه پروازي (ميهمانداران شرکت هاي هواپيمايي)

1. معاينات پزشکي هوائي هر سال يک بار انجام مي شود

2. انجام معاينات عمومي از نظر جسمي و رواني بدون وجود هيچ نوع ناتواني جسمي، عصبي و رواني

3. انجام آزمايشات کامل خون بدون وجود المانهاي غير طبيعي در هر چک پزشکي شامل:
CBC-FBS-ESR-CRP-TG-CHOLESTEROL-BUN-CERTININ-URICACID-LFT(SGOT-SGPT-ALP)HBSAG BILLIROBINE(TOTAL-DIRECT)-WRIGHT TEST-DRL-WIDAL TEST

براي افراد بالاي 40 سال LDL-HDL

2- انجام آزمايش کامل ادرار (U/A) در هر چک پزشکي بدون وجود المانهاي غير طبيعي

3-انجام آزمايش مدفوع از نظر بررسي خون مخفي- تخم و يا کيست انگل در هر چک پزشکي

4- ارزيابي شنوائي هر 5 سال يکبار براي افراد زير 40 سال و هر سه سال يکبار براي افراد بالاي 40 سال در حدود معيارها و الزامات شنوائي کلاس II

5 - ارزيابي کامل بينايي و ديد رنگ برابر الزامات بينايي کلاس II در هر چک پزشکي

6 - انجام نوار قلب براي افراد زير 40 سال در اولين معاينه پزشکي و پس از آن بنا به تشخيص DAME و براي ميهمانداران بالاي 40 سال حداقل هر 3 سال يکبار

7 -انجام راديوگرافي قفسه سينه در اولين معاينه پزشکي و پس از آن بنا به تشخيص DAME

8 -انجام نوار مغز در اولين معاينه پزشکي و پس از آن بنا به تشخيص DAME بدون وجود تغييرات غير طبيعي

9 -انجام آزمايش PSA براي ميهمانداران مذکر بالاي 40 سال حداقل هر سال يکبار

10-انجام آزمايش Mammography براي ميهمانداران مؤنث و متأهل بالاي 40 سال حداقل هر دو سال يکبار

11- انجام آزمايش PAP smear براي ميهمانداران مؤنث و متأهل بالاي 40 سال حداقل هر دو سال يکبار

تبصره: در صورت تشخيص پزشک DAME انجام هر نوع آزمايش ، معاينات تکميلي و مشاوره تخصصي خارج از موارد فوق الزامي است.


دستورالعمل انجام معاينات پزشکي گروههاي پروازي و غير پروازي در مرکز ارزيابي و معاينات طب هوايي (A.M.C)

1- هدف: يکنواختي در انجام معاينات پروازي و جلوگيري از هر گونه اتلاف وقت و سوء برداشت از سوي مراجعين و همچنين ارتقاء سطح سلامتي پرسنل پروازي و بيمار يابي در مراحل ابتدايي و از همه بالاتر افزايش ضريب سلامت پرواز مسافرين، سرنشينان و کروي پروازي

2- تعريف مرکز ارزيابي و معاينات طب هوايي (A.M.C)

مرکزي است مجهز و متمرکز و قابل دسترس به منظور انجام معاينات پزشکي هوايي و ارزيابي مورد نياز ديگر منجمله موارد پاراکلينيک که در راستاي دستيابي به سهولت و دقت و نظارت در معاينات پرسنل پروازي ايجاد شده است.

3- خصوصيات پزشکان معاين: از بين پزشکان A.M.E که بر اساس نياز مورد ارزيابي سازمان هواپيمايي کشوري قرار گرفته و تائيد شده اند انتخاب مي گردند.

4- مشخصات پزشکان مشاور: پزشکان متخصصي هستند که در تخصصهاي مختلف به دلايل تجربه، مهارت، خوشنامي و قابليت دسترسي از طريق شوراي پزشكي سازمان انتخاب و پس از تائيد رياست محترم سازمان، تعيين مي شوند.

5- ساعت کار مرکز: از 30/7 الي 00/19 همه روزه به استثناء روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي مي باشد که بر اساس فصل و يا نياز ، با اعلام قبلي قابل تغيير است.

6- کليه اقدامات کمک تشخيصي-آزمايشگاهي-راديولوژي- نوار قلب- اديولوژي- نوار مغز، روانشناسي و بالاخص در مورد INITIAL CHECK (چک اوليه) بايد در مرکز A.M.C صورت گيرد.

7- آدرس: محل کنوني مرکز A.M.C به شرح زير است:

تهران- بلوار آيت الله کاشاني- بلوار اباذر- بيمارستان پيامبران (تلفن 4-4079131)

تبصره: در مواردي از معاينات پاراکلينيکي که در حال حاضر به دلايل عدم راه اندازي بخش مربوطه در بيمارستان پيامبران، استثنائاً از مراکز خارج از بيمارستان استفاده مي گردد، برگه معرفي نامه عکس دار از طريق A.M.C به مراکز مورد تائيد و تعيين شده از فوق صادر خواهد شد.

8- چگونگي معرفي و مراجعه متقاضيان:

1-8 : حداقل دو هفته قبل از پايان اعتبار مندرج در گواهينامه فرد ذينفع بايد از طريق عمليات مربوطه (تنظيم برنامه) از تاريخ اتمام اعتبار گواهينامه پزشکي خود مطلع شود.

2-8 : با اطلاع ذکر شده در بند فوق تنظيم برنامه شرکت مربوطه با تائيد الزامات مورد نياز در هر معاينه ( نوار قلبي- اديومتري- آزمايشات لازم- عکس قفسه سينه و نوار مغزي و ساير موارد) را طي معرفي نامه اي تنظيم و به متقاضي تحويل مي نمايد.

3-8 : متقاضي با دريافت معرفي نامه از طريق تماس تلفني يا مراجعه حضوري به بخش A.M.C نسبت به تعيين روشهاي نمونه گيري و تاريخ انجام معاينات هماهنگي هاي لازم را معمول مي دارد.

4-8 : متقاضي موظف است در وقت مقرر جهت انجام معاينات مراجعه نمايد يا هر گونه تغيير در برنامه را قبل از موعد مقرر، به بخش A.M.C اعلام و تجديد وقت نمايد.

5-8 : بايد اقدامات به نحوي صورت گيرد که حداقل 10 روز به پايان اعتبار گواهينامه باقي مانده باشد تا زمان کافي براي بررسي و اقدامات اداري و رفع نواقص و تکميل و امضاء گواهينامه در اختيار مسئولين باشد.

6-8 : در تعاقب بخشنامه هاي مکرر و اينکه اعتياد در مملکت برابر قوانين جرم بوده و در نزد پرسنل پروازي موجب عدم صلاحيت پروازي متقاضي مي گردد بخش A.M.C مجاز است به صورت موردي يا مکرر و منظم آزمايشات لازم را از نظر اعتياد و احتمال داروهاي مصرفي غير مجاز و خودسرانه در نزد پرسنل انجام دهد.

تبصره: ندادن نمونه به هر دليل در هنگام احضار به منزله يک مورد مثبت تلقي مي گردد.


9- چگونگي تشخيص صلاحيت پزشکي متقاضي:

1-9 مسئوليت پزشک DAME

پزشک DAME در مقابل معاينات انجام داده برابر ضوابط قانوني پزشکي و سازماني و با توجه به امضايي که در زير فرم مربوطه مي نمايد جوابگوي صحت و يا خطاهاي حرفه اي مربوطه مي باشد.

2-9 بر اساس تعريف فوق پزشک DAME پس از انجام معاينات به يکي از طرق زير به نتيجه حاصله و برداشت شخصي و علمي اقدام مي نمايد.

1-2-9 فردي را واحد صلاحيت تشخيص مي دهد که در اين صورت نسبت به امضاء و صدور M.C اقدام و پرونده توسط پزشک نماينده سازمان به AMS به منظور ارزيابي و تطابق با مقررات موجود و بررسي سوابق و دستورالعملهاي ابلاغي ارسال خواهد شد.

2-2-9 فرد مورد آزمايش به دلايلي بايد نسبت به تکميل مدارک و آزمايشات خود اقدام نمايد که در اين صورت پزشک DAME از امضاء فرم مربوطه خودداري نموده و در صورتيکه عدم وجود نقص از نظر مدارک اشکال مهمي نباشد با گذاشتن يادداشت بر روي فرم، صدور مجوز را به ديگر همکاران محول نمايد.

3-2-9 در صورتيکه عيب مشهود قابل اصلاح بوده ولي مغايرت با انجام وظيفه پروازي و به صورت موقت دارد در اين صورت پزشک DAME نسبت به تعليق پروازي فرد به مدت مورد نياز اقدام مي نمايد

تبصره: در صورتيکه فرد مذکور با تدابير درماني لازم صلاحيت جسمي و رواني لازم را برابر نظر DAME مربوطه دريافت نمود پزشک DAME نسبت به رفع تعليق و صدور گواهينامه اقدام مي نمايد.

4-2-9 در موردي که تصميم گيري با توجه به نقص مشهود در اختيارات DAME به حساب نمي آيد با تشکيل فرم مشاوره، متقاضي را به شورا ارجاع مي دهد. لازم به ذکر است پس از تصميم گيري شوراي پزشکي و طي مراحل قانوني مربوطه نسبت به صدور گواهينامه با توجه به محدوديتهاي عملياتي و پزشکي به صورت مشروط و يا معمول اقدام خواهد شد.

تبصره: در صورتيکه متقاضي ارجاع شده به شورا فاقد صلاحيت پزشکي شناخته شد مي تواند درخواست بررسي مجدد پرونده پزشکي خود را حداکثر تا مدت 15 روز مستند به مدارک و دلايل معتبر به مدير کل دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي اعلام و تقاضاي بازبيني مجدد نمايد.

5-2-9 در مواردي که فرد توسط DAME فاقد صلاحيت پزشکي دائم شناخته شد و مراتب مورد تائيد AMC نيز قرار گرفته فرم تکميل شده مربوطه با ذکر قيد (فاقد صلاحيت پروازي) تنظيم و به AMS ارسال مي گردد در اين مورد نيز فرد مي تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر تا 15 روز با استناد به مدارک و دلايل معتبر به دفتر گواهينامه ها اعلام تا مجدداً بازبيني به عمل آيد.

6-2-9 در مواردي که بر اساس برداشتي منطقي و علمي پزشکي و يا اطلاعات به تائيد رسيده و يا کسانيکه قبلاً آزمايش مثبت از نظر مواد مخدر داشته اند(بعد از تاريخ 1/4/81) موردي مثبت گزارش شود، نسبت به تعليق پروازي آنها با تکميل فرم مربوطه اقدام و چنين فردي تا انجام درمان قطعي فيزيکي و رواني و رفع مشکلات زير بنايي به رده پروازي برگشت نخواهد شد. (حداقل 6 ماه) اين اقدامات توسط AMC و با مطلع نمودن AMS و از طريق اداري صورت خواهد گرفت.

10- پس از اتمام معاينات در صورت تائيد پزشک معاين گواهي انجام معاينات توسط AMC صادر و به متقاضي جهت ارائه به شرکت يا سازمان مربوطه تحويل داده مي شود

11- دفتر تنظيم برنامه يا عمليات شرکت مربوطه پس از دريافت برگ تائيديه مدارک مورد نياز را جهت صدور يا تمديد گواهينامه به دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي ارسال مي نمايند.

تبصره : همانطوري که قبلاً ذکر شد ارسال مدارک به منزله مجاز شناختن فرد براي ادامه فعاليت پروازي ( به شرح منقضي شدن شرايط قبلي) تلقي نمي گردد و نياز به بررسي و اعلام نظر AMS دارد.

2 - مراجعه مستقيم جهت دريافت گواهينامه قبل از 48 ساعت حتي با توجه به عدم نقص مدارک و يا نبودن ايرادي در معاينات و عدم مغايرت با مقررات مقدور نخواهد بود.

تعاريف و شرح اختصارات به کار برده شده در دستورالعمل

AMC: Aero Medical Center

AMS: Aviation Medical Section

AME: Aviation Medical Examiner

DAME: Designated Aviation Medical Examiner


 گردآوری:بهروز مدرسی

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری