محرم سر رسید و ایران غرق در پارچه های مشکی، دوباره عزادار حسین (ع) شد. صحبت از عزاداری محرم که می شود، کوی و برزن و کوچه و بازار نمی شناسد، مردم از همه جای ایران، تکیه ها می زنند، هیئت ها برپا می کنند، به عزاداری می پردازند و غذای نذری تهیه کرده و بین عزاداران عاشورای حسینی پخش می کنند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)