دیگه تمام شد ارزو هایم را گذاشتم در کوزه
با آبش قرص های اعصابم را میخورم…

!

!

!

!


ارزو میکنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی
وقتی غرق در خوشبختی هستی!

!

!

!

!


زیباترین ثانیه های زنده بودنم رو وقف عشق ورزیدن به تنها عشقم ارزو میکنم!

!

!

!

!


سلامتیه دوست نازنینی که گفت:
قبر منو خیلی بزرگ بسازین چون یه دنیا ارزو با خودم به گور میبرم…

!

!

!

!


تمام خوبیها را برایت ارزو میکنم نه خوشیهار خوشی انست که تو دوست داری وخوبی انکه خدا برای تو دوست دارد!!!

!

!

!

!


یکی از ارزو های بزرگ من اینه که یه روز یکی از معلمامو تو خیابون در حال خنده ببینم برم جلو بهش بگم :اگه چیزه خنده داریه بگو تا ماهم بخندیم…

!

!

!

!


سکوت یعنی یه حرف تو دلمه یه اسم رو لبمه یه شرط تو چشامه و یه ارزو که تو قلبمه!

!

!

!

!
ارزو می کنم ارزوی کسی باشین که ارزوشو دارین…

!

!

!

!


ارزو دارم :خورشید رهایت نکند غم صدایت نکند ظلمت شب, سیاهت نکند و تورا از دل انکس که دلت در تن اوست… حضرت دوست جدایت نکند

!

!

!

!


نمیدانم هم اکنون در کجا مشغول لبخندی
فقط یک ارزو دارم:
که در دنیای شیرینت!
میان قلب تو
با غم نباشد پیوندی…

!

!

!

!


خوشبختی یعنی اینکه حس کنی به تمام ارزو هات رسیدی یا اینکه توانایی رسیدن به ارزو هاتو در خودت حس کنی

!

!

!

!


اگه گفتی من کیم?
.
.
.
.
.
.
من یه پرندم ارزو دارم تو یارم باشی…

!

!

!

!


عزیزم..
دیگر نمیخواهم ارزویت باشم ارزو میکنم او ارزوی تو باشد و ارزوی او دیگری!!

!

!

!

!


تو را ارزو نخواهم کرد هیچ وقت
تورا لحظه ای خواهم پذیرفت که خود بیایی
با دل خود نه با آرزوی من!

!

!

!

!


برایت ارزو می کنم بهترین هایی که هیچکس برایم ارزو نکرد!

!

!

!

!


ارزو دارم خورشید رهایت نکند, غم صدایت نکند
و تو را از دل آن کس که دلت در دل اوست, حضرت دوست جدایت نکند…

!

!

!

!


خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در ارزو ها ، یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را از ارزو های دست نیافتنی خالی کن…

!

!

!

!


اگر خداوند یک روز ارزوی انسان را براورده میکرد من بی گمان دوباره دیدن تو را ارزو میکردم و تو نیز هرگز ندیدن مرا انگاه نمیدانم براستی خداوند کدامیک را می پذیرفت!

!

!

!

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)