همگردی - ورنر فروند، چترباز کهنه کار اهل آلمان است که سال هاست با گله ای از گرگ ها زندگی می کند. درواقع اگر بخواهیم واضحتر بگوییم، او رهبر گله گرگ هاست. زندگی 40 ساله در پارک جنگلی حومه زارلند، باعث شده تا گرگ ها او را به عنوان رییس خود بپذیرند. او تا کنون بیش از 70 گرگ را پرورش داده، برای آن ها غذا پیدا کرده و با دهان، آن ها را تغذیه می کند. در زیر عکس هایی از این مرد عجیب را می بینیم.

ارسال به تلگرام
برچسب ها: گله گرگ ها
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)