کد خبر ۷۵۲
تاریخ انتشار: ۲۲:۵۶ - ۰۷ مرداد ۱۳۸۵ - 29 July 2006

سازمان‎‎ ملل‎ متحـد گـزارش‎ تكـان دهنده‎‎اي‎ را درباره جنايات‎ رژيم‎ صهيونيستي‎ برضد مردم‎ فلسطين‎ منتشر كرد.
براساس‎ تحقيق‎ جامـع‎ سـازمـان‎ ملـل‎ مـتحـد درباره‎ جنايات‎ رژيم‎‎ صهيونيستي‎ برضد مـردم فلسطين‎‎ , نظاميان رژيـم‎ صـهيـونيـستـي‎ از سپتامبر 2000 ،آغاز دومين‎ قيام‎ انتفاضـه‎ 512 كـودك‎ فـلسـطينـي‎ را بـه‎ شهـادت‎ رسانده‎‎ و بيش‎ از نه هزار نفر از آنـان‎ را زخمي‎ كرده‎ اند.
اشغالگران‎‎‎ هـمچـنيـن 70 زن و دههـا كـودك‎ فلسطيني‎ را در زندان‎ هاي‎ خود دارند.
شوراي‎‎ اقتصادي و اجتماعـي‎‎ مـجمـع‎ عمـومـي سازمان‎‎ ملل‎‎ همچنين تصريح‎ كرد: اسـراييـل سياست‎ خارج‎ از رويه‎ قضايي‎ كشتن‎‎ فلسطينيان مظنون‎ به‎‎ دخالت‎‎ در حملات مسلحـانـه بـرضـد صهيونيست‎ ها را كـه‎ بـا تـرور شيـخ‎ احمـد يـاسيـن‎ در 22 مـارس‎ 2003 و عبـدالعـزيـز رنتـيسـي‎ در 17 آوريـل‎ 2004 بـه‎ اوج‎ خـود رسيد, تشديد كرده‎ است‎.
اين‎ تحقيق‎ براساس‎ 133 منبع‎‎ از جمله‎ منابع اسراييلي‎ افزود: دبيركل‎‎ سازمان‎ ملـل بـه‎ دفعات‎ هراس‎ خود را از اينكه‎ اين‎ كشتارهاي‎ بدون‎ محاكمه‎‎ به خونريزي‎ و مـرگ‎ بيـشتـر و اقدامات‎ انتقام‎ جويانه‎‎ و تلافـي‎ جـويـانـه بيانجامد ابراز داشته‎‎ و تاكيد كـرده اسـت‎ كه‎ اين‎‎ اقدامات‎‎ برضد حقوق‎ بين الملل‎ اسـت و از اسراييل‎ خواسته‎‎‎ است‎ كه فورا به ايـن‎ اقدامات‎ پايان‎ بخشد.
اين‎‎ گزارش‎ هـمچـنيـن بـا اشـاره‎‎ بـه وضـع‎ فلسطينيان‎‎ در اراضي‎‎ اشغالـي فـلسـطيـن از جمله‎ بيت‎ المقدس‎ و مردم‎ عرب‎ در بلنديهـاي‎ اشغال‎ شده‎ جولان‎ و فلسطيني‎ هاي‎ در بنـد در زندانهاي‎ رژيم‎ صهيونيـستـي‎‎ مـي افـزايـد: تقريبا هشت‎ هزار فلسطيني‎ از جمله‎ 70 زن‎ و 175 نوجوان‎‎‎ كه‎ برخي‎ از آنـان 12 سـال‎ سـن دارند در زندان‎ بسر مي‎ برند.
همچنين‎‎ براساس‎ ايـن تحـقيـق‎ , حـدود 800 فلسطيني‎‎ بدون‎‎ هيچگـونـه‎ جـرمـي در زنـدان هستند.
در اين‎‎ تحقيق‎ تكان دهنده‎‎ آمده است‎, حداقل‎ در نيمه‎ اول‎‎ سال 2003 صدها فلسطيني‎ مـورد شكنجه‎‎ يـا ديگـر اقـدامـات‎ بيـرحمـانـه , رفتارهـاي‎ غيـر انسـانـي‎ و تحـقيـر آميـز ماموران‎ امنيتي‎‎ اسراييل‎ و نهادهايي كه‎ از طرف‎ آنان‎ عمل‎ مي‎ كردند, قرار گرفتند كـه‎ اين‎ علاوه‎‎ بر ديگـر اشكـال‎ آزار و شكـنجـه فلسطينيان‎‎ مانند حبس‎ آنـان در زنـدانهـاي‎ انفرادي‎ وناديده‎ گرفتن‎ زندانياني‎ نيازمند به‎ درمان‎ پزشكي‎ است‎.
شوراي‎‎ اقتصادي و اجتماعـي‎‎ مـجمـع‎ عمـومـي سازمان‎‎‎ ملل‎ متحد همچـنيـن در ايـن گـزارش‎ تاكيد كرد: اسراييل‎ در پاسخ‎ به‎ دادخواست‎ ديوان‎‎ عالي‎ اسراييل‎ در اين زمـينـه‎ وجـود زندان‎ محرمانه‎ نـظامـي‎ ( اردو) 1391 ي‎ را پذيرفت‎.
زندانيان‎‎ , وكلا و خانواده‎ هاي‎ آنان مـحـل‎ هـاي‎ زنـدان‎ را نمـي‎ داننـد و مقــامــات‎ اسراييلي‎‎ براي‎‎ رسانه‎‎ هاي گـروهـي دربـاره انتشار محل‎ زندانيان‎ , اسامي‎ يا شـرايـط آنان‎ سانسور اعمال‎ كرده‎ اند.
اسراييل‎ كميته‎ بين‎ المـللـي‎ صـليـب‎ سـرخ‎, اعضاي‎ كنست‎ ( پارلمان‎ اسراييل‎ ) و دسترسي‎ رسانه‎‎ هاي‎ گـروهـي‎ را بـه ايـن‎‎ زنـدان ( اردو) 1391 ي‎ را منـع‎ كـرده‎‎ بـود و بـه هرحال‎ اين‎‎‎ زندان تاكنون محرمـانـه‎ بـاقـي‎ مانده‎ است‎.

تحقيق‎ جامع‎ سـازمـان‎ ملـل‎ مـتحـد دربـاره‎ جنايات‎ رژيم‎‎ صهيونيستي‎ برضد مردم فلسطيـن‎ هـمچـنيـن‎ دربـاره‎‎ مصـادره و ضبـط اراضـي‎ كشاورزي‎ فلسطينيان‎ , وضـع‎ فـاجعـه‎ آميـز اقتصادي‎ اين‎‎‎ منطقه‎ , وضعيت‎ زنان , جوانان واحداث ديوار توسعـه‎‎ طلبـانـه ايـن‎ رژيـم‎ گزارش‎ تكان‎ دهنده‎‎ اي‎ داده است‎.

تخريب‎ و مصادره‎ اموال‎ اين‎‎ تحقيق‎ از تخريب‎ خانه‎ هاي‎ فلسطيـنيـان به‎ عنوان‎‎ يكي‎ از ويرانگرتـريـن اقـدامـات‎ اسراييل‎ در ابعاد اقتصادي‎ و اجتماعي‎ نـام‎ مي‎ برد كه‎‎ 28 هزار خانه فلسطينيان‎ در هـر زماني‎ در معرض‎ تخريب‎ قرار دارد.
سازمان‎‎‎ ملل‎ همچـنيـن در ايـن تحـقيـق‎ مـي‎ افزايد: اين‎ اقدام‎ در سال‎ 2003 سيزده‎ تـا 16 هزار نفر را بي‎ خانمـان‎‎ كـرد كـه‎ ايـن علاوه‎ بر دو درصد از جمعيت‎ مردم‎ فـلسـطيـن‎ است‎ كه‎‎‎ در دوره اكتبر 2000 تا مي‎ 2001 به علت‎ تخريب‎ خانه‎ هاي‎ خود بي‎ خانمان‎ شدند.

انهدام‎ بخش‎ كشاورزي‎ در نوار غزه‎
بولدوزرهاي‎ ارتـش‎ , همـزمـان‎ بـا تخـريـب‎ خانه‎ها هزار و 107 جريب‎ از اراضي‎ كشاورزي‎ فلسطينيان‎ را با 132 هزار و840 درخت‎ مسطح‎ و هشت‎ چـاه‎ آب‎ را در ايـن‎ اراضـي‎ نـابـود كردند.
همچنين‎ در تحقيق‎ شوراي‎‎ اقتصادي و اجتماعي‎ مجمع‎ عمومي‎ سازمان‎ ملل‎ متحـد آمـده‎ اسـت‎, صهيونيست‎‎‎ ها با پشتيباني‎ مهمات و تجهيزات نظامي‎‎‎ خود برساختارهاي‎ خصـوصـي و عمـومـي فلسطينيان‎‎ آسيب‎‎ زده‎‎ و آن را تخريـب كـرده اند بـه‎‎‎‎ طوري‎ كـه صـدمـات‎ وارده بـه ايـن‎ تاسيسات‎ در آغاز سال‎ 2003 هفتصد تا هشتصد ميليون‎ دلار همراه‎ با يـك‎ ميـليـارد و 700 ميليون‎ دلار ارزش‎ از دست‎ رفته‎ بود.
براساس‎ ايـن‎ گـزارش‎ , خسـارات‎ مـادي‎ بـه‎ اقتصاد فلسطين‎ از سپتامبر 2002 تا آوريـل‎ 2003 حدود 370 ميـليـون‎ دلار و از اكـتبـر 2000 در مجموع بيش‎ از يك‎ ميـليـارد و 100 ميليون‎ دلار است‎.

حكومت‎‎ نظامي‎ و سياست مسدودسازي‎
محدوديتها در جابجا شدن‎‎ انسان و كـالا بـا تعميق‎ بيكاري‎‎ و فقر و جلوگيري از مراقبـت‎ هاي‎ بهداشتـي‎ و تـرك‎ تحـصيـل‎ ايـن‎‎ بحـران بشردوستانه‎‎ را تشديد و مردم‎ فلسطين‎ را به صورت‎‎ فردي‎ و جمعي‎ تحقير كرده‎ است.

شهرك‎ هاي‎ صهيونيست‎ نشين‎
اين‎‎‎ شهرك‎ ها كه‎‎ جامعه بين المللي‎ همچنـان بر غيرقانوني‎‎ بودن‎ آنها تاكيد مي كند بـا وارد آوردن‎ صدمات‎ خود به‎ شـرايـط زنـدگـي‎ فلسطينيان‎‎‎, به‎‎‎ شعلهور كردن اين منـاقشـه ادامه‎ مي‎ دهد.
جمعيت‎‎ شهرك‎ صهيونيست نشيـن‎ در كفـر داروم‎ در غزه‎‎ 52 درصد و در نتزاريام‎ در سه سـال‎ گذشته‎‎ 24 درصد افزايش‎ يافته است‎.
همچنين‎‎ جمعيت‎‎ شهرك‎ صهيونيست نشين توپـوآچ‎ در كرانه‎‎ باختري‎ به 30 درصد و در ييزهـار در الخليل‎ 15 درصد افزايش‎ نشان‎ مي‎ دهد.

ديوار توسعه‎‎ طلبانه
اين‎ مانع‎ مجموعه‎اي‎ از يك‎ ديوار بلند هشـت‎ متر, ي‎ خندقهايي‎ بـا عمـق‎ چهـارمتـر , موانعي‎‎ با نيمه‎ هاديهاي‎ الـكتـرونـيكـي , ديوارهاي‎‎ دوگانه‎‎‎ و جاده هاي آسفـالتـه دو طرفه‎ است‎.
در اين‎ ديوار كه‎‎‎ به طول‎ 638 متر در كرانه باختري‎ ساخته‎ خواهد شد 972 كيلومتر مربـع‎ از اراضي‎ كرانه‎ باختري‎ را در طرف‎ اسراييل‎ قرار خواهد داد.
احداث اين‎‎ ديوار , جوامع‎ فلسطيني‎ ساكن در اين‎ مناطق‎ را از اراضي‎ كشاورزي‎ و منـابـع‎ آبـي‎‎ خـود جـدا مـي كنـد و بــسيــاري‎ از فلسطينياني‎‎‎ را كه‎‎ در اين‎ منطقه زندگي مـي كنند به‎‎ ترك‎ از اين‎ منطقه وا مي‎ دارد.
در نـخسـتيـن‎ مـرحلـه‎ از احـداث ديـوار , فلسطينيان‎ 29 چاه‎‎ آب‎ را با توليد سـالانـه سه‎ ميليون‎ و 880 هزار مترمكعب‎‎ آب از دسـت‎ دادند به‎‎‎ طوري‎‎ كه صدمات‎ مادي بـه بخـش‎ آب‎ در اراضي‎‎ اشغالي به‎‎ وسيله اسراييـل‎ حـدود 140 ميليون‎ دلار است‎.

مواد غذايي‎
سياست‎‎ و اقدامات اشغالگـران‎, مصـرف‎ مـواد غذايي‎ فلسطيـنيـان‎ را 25 تـا 30 درصـد از سپتامبر 2000 كاهش‎ داده‎ است‎ و فلسطينيـان‎ هم‎ اكنون‎‎ موادغذايي‎ با پروتئين كمتـري‎ را مصرف‎ مي‎ كنند.

مسكن‎
در فلسطين‎ موج‎ انتقـال‎ مـردم‎‎ بـه‎ ازدحـام جمعيت‎‎‎ انجاميده‎ است و شهرك‎ هاي‎ صهيونيسـت نشين‎‎ جديد و گسترش‎ يافته‎‎ بـه شـدت‎ مـسكـن فلسطينيان‎ را كاهش‎ داده‎ است‎.

بهداشت‎ عمومي‎
ايستگاههاي‎ بـازرسـي‎‎ و حكـومـت‎ نـظامـي , استانداردهـاي‎ بهـداشتـي‎ را بـا ممـانعـت‎ دسترسي‎ به‎ بيمارستانها و درمانگاهها كاهش‎ داده‎‎ و مانع‎ برنـامـه هـاي‎‎ مـراقبـت‎ هـاي بهداشتي‎‎ بر شده‎‎ و به آسيبهاي‎ رواني درمان‎ نشده‎ ناشي‎ از تبعات‎ ماد, ي‎‎ اقـتصـادي و اجتماعي‎ اشغال‎ منجر شده‎ است‎.

جوانان‎ و آموزش‎
يك‎ دهه‎ تلاش‎ براي‎ بهبود نظام‎ آمـوزشـي‎ بـا مسدودسازي‎‎ و محدديـتهـاي رفـت‎ و آمـد كـه‎ تقريبا به‎ يك‎ ميليون‎ دانش‎‎ آموز و بيـش از 39 هزار آموزگار و 1900 مدرسـه‎‎ آسيـب‎ زده از بين‎ رفته‎ است‎.
در كرانه‎ باختر68 ي‎ درصد از دانش‎ آمـوزان‎ در نوامبر 2002 تا نوامبر 2003 مشكلاتي‎ را براي‎ رفتن‎ به‎‎ مدارس‎ گزارش‎ داده اند.
حداقل‎‎ 498 مدرسه‎‎ هم‎ به علت‎‎ اعمال محدوديت هاي‎ رفت‎ و آمد كه‎‎ دانش‎ آموزان‎ را در خانه هاي‎ خود حبس‎ كرد در سال‎ تحـصيـلـي‎ ـ 2002 2003 تعطيل‎ بودند.
در اراضي‎‎ اشغالي 67 درصد در سن‎ 24 سال‎ يا كمتر قرار دارند.
اشغالگران‎‎‎ قدس‎ همچنين در اين سال‎‎ حـداقـل 269 مدرسه‎‎ را منهدم‎ كردنـد يـا بـه آنهـا آسيب‎ زدند.

وضعيت‎ زنان‎
نابرابري‎ جنسيتي‎‎ در شرايط بحراني عميق‎ تر شده‎ است‎.
هنگامي‎‎ كه‎ تنگناهاي‎‎ اقتصادي افـزايـش‎ مـي يابد و منابع‎ حمايتي‎‎ كاهش‎ مـي يـابـد يـا غيرقابل‎ دستـرس‎ مـي‎ شـونـد, نتـيجـه‎ آن‎ فشارهاي‎‎ رواني‎ روي زنان‎ است‎.
 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری