کد خبر ۸۵۶۲
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۳ - ۰۲ دی ۱۳۸۵ - 23 December 2006
حميدرضا اسلامي منوچهري- اداره بررسي‌هاي آماري بيمه مركزي ايران در آخرين گزارش آماري عملكرد صنعت بيمه كشور در سال 84، حق بيمه صادره صنعت بيمه در اين سال را 21هزار و 4/503ميليارد ريال و رشد آن را در مقايسه با سال 83 معادل 2/24درصد اعلام كرد. در اين گزارش خسارت پرداختي صنعت بيمه در سال ياد شده معادل 14هزار و 8/460ميليارد ريال اعلام شده است كه رشدي معادل 1/44درصد را نسبت به سال قبل از آن نشان مي‌دهد.

حميدرضا اسلامي منوچهري- اداره بررسي‌هاي آماري بيمه مركزي ايران در آخرين گزارش آماري عملكرد صنعت بيمه كشور در سال 84، حق بيمه صادره صنعت بيمه در اين سال را 21هزار و 4/503ميليارد ريال و رشد آن را در مقايسه با سال 83 معادل 2/24درصد اعلام كرد. در اين گزارش خسارت پرداختي صنعت بيمه در سال ياد شده معادل 14هزار و 8/460ميليارد ريال اعلام شده است كه رشدي معادل 1/44درصد را نسبت به سال قبل از آن نشان مي‌دهد.

حق بيمه صادره مربوط به بيمه‌نامه‌هايي است كه در طي دوره مورد گزارش صادر شده‌اند، اعم از اينكه اعتبار آنها به پايان رسيده يا نرسيده باشد. خسارت پرداختي نيز به كل خسارت‌هايي كه طي دوره مورد بررسي پرداخت شده اطلاق مي‌شود. در سال 84 شاخص نفوذ بيمه (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي) به 3/1درصد رسيد و حق بيمه سرانه هر ايراني به 314هزار و 67 ريال افزايش يافت.

در سال 83 حق‌بيمه سرانه 256 هزار و 540 ريال بود. حق بيمه سرانه از تقسيم حق‌بيمه دريافتي بر جمعيت كشور به دست‌ مي‌آيد.

ضريب خسارت صنعت بيمه در سال مورد گزارش با 9/2 واحد افزايش نسبت به سال قبل از آن 2/78درصد اعلام شده است. صنعت بيمه كشور شامل بيمه مركزي ايران (نهاد ناظر دولت در بازار بيمه و متولي بيمه‌هاي بازرگاني)، شركت‌هاي بيمه دولتي (ايران، آسيا، البرز، دانا) و شركت‌هاي بيمه غير دولتي (صادرات و سرمايه‌گذاري، پارسيان، كارآفرين، سينا، رازي، ملت، اميد، حافظ، توسعه، دي، سامان و نوين) مي‌شود.

ايران از نظر توليد حق بيمه در مكان چهل و ششم رتبه‌بندي كشورهاي جهان قرار دارد. در بين كشورهاي خاورميانه، كشور ما مقام دوم توليد حق بيمه را دارا است و حدود 15درصد از حق بيمه‌هاي اين منطقه در جهان را به خود اختصاص مي‌دهد.براساس آمار بازار جهاني بيمه در سال 2005، مجموع حق بيمه توليد شده صنعت بيمه دنيا به حدود 3هزار و 426ميليارد دلار رسيده و كشورهاي پيشرو جهان در سال 2005 معادل 2هزار و 388ميليون دلار حق بيمه توليد كرده‌اند.

براساس گزارش بيمه مركزي، در سال 84 مانند سال‌هاي قبل، بيشترين سهم حق بيمه مربوط به شخص ثالث بوده كه 3/43درصد از حق بيمه‌هاي صادره بازار را به خود اختصاص داده است. پوشش ريسك‌هاي مربوط به اتومبيل‌ شامل بيمه‌هاي شخص ثالث، حوادث، سرنشين و بدنه اتومبيل 3/61درصد از حق بيمه‌هاي صادره صنعت بيمه را به خود اختصاص داده است.

 رشد 29درصدي حق بيمه صادره در بيمه‌هاي اتومبيل در مقايسه با سال قبل از آن موجب افزايش 3/2 واحدي سهم بيمه‌هاي اتومبيل از مجموع حق بيمه‌هاي صنعت بيمه شده است. در مجموع پوشش‌هاي مربوط به اتومبيل، رشته‌هاي درمان، زندگي و آتش‌سوزي 8/83درصد حق بيمه‌هاي بازار را شامل مي‌شود و 2/16درصد باقيمانده بين رشته‌هاي باربري، حوادث، بدنه كشتي، هواپيما، مهندسي، پول، مسووليت، اعتبار، نفت و انرژي و ساير انواع توزيع شده است.شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، دانا و البرز به ترتيب با در اختيار داشتن 8/52، 2/17، 4/9 و 9/6درصد از حق بيمه‌هاي بازار رتبه‌بندي شركت‌هاي بيمه را از نظر توليد حق بيمه دارند و در مقايسه با سال 83 تغييري در اين زمينه رخ نداده است.

شركت‌هاي بيمه غير دولتي نيز به ترتيب پارسيان، كارآفرين، سينا، ملت، رازي، حافظ، دي، صادرات و سرمايه‌گذاري، سامان، اميد، توسعه نوين در زمينه توليد حق بيمه رتبه‌بندي شده‌اند. در مجموع از 7/13درصد سهم بخش غير دولتي 2/8درصد توليد حق بيمه به شركت بيمه پارسيان تعلق دارد.

در اين سال مجموعا 8/2 واحد به سهم شركت‌هاي بيمه دانا و بخش غير دولتي افزوده شده و از سهم شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا و البرز به همين ‌ميزان كاسته شده است. سهم شركت بيمه ايران از حق بيمه‌هاي صادره طي 5 سال اخير مرتبا كاهش داشته است. در مقابل سهم بخش غير دولتي طي اين سال‌ها به طور مرتب افزايش يافته است. سهم ساير شركت‌هاي بيمه در اين مدت با نوسان همراه بوده است.

از لحاظ ميزان فعاليت‌ شركت‌هاي بيمه در هر يك از رشته‌هاي بيمه همچنان سهم اصلي بازار را شركت دولتي بيمه ايران در اختيار دارد. اما شركت بيمه آسيا در بيمه نفت و انرژي با 3/25درصد، شركت بيمه البرز در رشته مهندسي با 8/25درصد، شركت بيمه دانا در بيمه‌هاي درمان و حوادث به ترتيب با 9/31 و 9/29درصد و شركت بيمه پارسيان در رشته اعتبار با 2/36درصد سهم عمده‌اي از بازار اين رشته‌ها را در اختيار دارند.

سهم بيمه‌هاي دولتي و خصوصي از خسارت پرداختي

در سال 84 مانند سال‌هاي قبل بيش از نيمي از خسارت‌هاي پرداختي صنعت بيمه معادل 2/57درصد در رشته شخص ثالث پرداخت شده است. سهم رشته شخص ثالث در كنار بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل بيانگر آن است كه 2/72درصد از كل خسارت‌هاي پرداختي صنعت بيمه ناشي از پوشش ريسك‌هاي مربوط به رانندگي و اتومبيل است در حالي كه اين رشته‌ها 3/61درصد حق بيمه‌هاي بازار را در اختيار دارند.بعد از رشته شخص ثالث، رشته‌هاي بدنه اتومبيل، درمان و زندگي، بيشترين سهم از خسارت‌هاي پرداختي بازار بيمه را دارند.

در مجموع 4/87درصد از خسارت‌هاي بازار در اين چهار رشته پرداخت شده و بقيه رشته‌هاي بيمه از خسارت‌هاي پرداختي بازار، در مجموع 6/12درصد سهم دارند.
از لحاظ نقش هر يك از شركت‌هاي بيمه دولتي در خسارت پرداختي بازار بيمه، ترتيب سال قبل حفظ شده است و شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا، دانا و البرز به ترتيب در پي هم قرار دارند.

شركت‌هاي بيمه غيردولتي نيز به ترتيب پارسيان، كارآفرين، سينا، رازي، حافظ، اميد، ملت، دي، توسعه، صادرات و سرمايه‌گذاري و سامان نيز براساس سهم از خسارت‌هاي پرداخت شده بازار رتبه‌بندي شده‌اند. اين شركت‌ها در مجموع 1/8درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه را پرداخت كرده‌اند.شركت‌هاي بيمه ايران، آسيا و دانا در حالي كه به ترتيب 8/52، 2/17 و 4/9درصد از حق بيمه‌‌هاي بازار را در اختيار دارند به ترتيب 8/55، 3/20 و 2/10درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه را پرداخت كرده‌اند.

در مقابل، شركت‌هاي بيمه البرز و بخش غيردولتي با 9/6 و 7/13درصد سهم از حق بيمه‌هاي بازار، به ترتيب 6/5 و 1/8درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه را پرداخت كرده‌اند.
در سال 84 خسارت‌هاي پرداختي بخش غيردولتي يك‌هزار و 5/171ميليارد ريال است در حالي كه اين بخش از صنعت بيمه در سال 83 فقط 6/130ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران خود پرداخت كرده بود كه نشان‌دهنده 9برابر شدن ميزان خسارت‌ پرداختي در سال 84 است.

علت اصلي اين افزايش، رشد خسارت‌هاي پرداختي در رشته شخص ثالث است كه با در اختيار داشتن 6/65درصد سهم از كل خسارت‌هاي پرداختي بخش غيردولتي، در مقايسه با سال قبل 3/32برابر شده است.همچنين تغييرات خسارت پرداختي در بخش دولتي در مقايسه با سال 83 معادل 2/34درصد است. برآيند فعاليت بخش‌هاي دولتي و غيردولتي صنعت بيمه كشور، رشد 1/44درصدي خسارت‌هاي پرداختي بازار بيمه را رقم زده است كه 20واحد از رشد حق بيمه‌هاي صادره آن بيشتر است.

 

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری