در جایی كه فقط یک دیوانه وجود دارد، همه بی‌گمان می‌دانند كه دیوانه نیستند.                    كریستین بوبن      
عصر ایران