گاه لازم است که انسان ديدگان خود را ببندد زيرا اغلب خود را به نابينائی زدن نيز نوعي خوشبختی است.           اسحاق نيوتن      
عصر ایران