الانتخابات الرئاسیة العاشرة فی ایران / صور
الانتخابات الرئاسیة العاشرة فی مختلف مدن ایران

  تصویت علی لاریجانی رئیس البرلمان الایرانی

تصویت  وزیر الامن محسن اجة اییتصویت هاشمی شاهرودی رئیس السلطة القضائیة
تصویت الرئیس السابق محمد خاتمی
تصویت حسن خمینی حفید الامام الخمینیتصویت الایرانیین في خارج البلاد