مسجد جامع مدینة اصفهان وسط ایران / صور


مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان

نمايي از داخل بناي مسجد جامع اصفهان

نمايي از داخل بناي مسجد جامع اصفهان

نمايي از داخل بناي مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان

نمايي از داخل بناي مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان

بام مسجد جامع اصفهان

بام مسجد جامع اصفهان
نمايي از داخل بناي مسجد جامع اصفهان

نمايي از داخل بناي مسجد جامع اصفهان

نمايي از داخل بناي مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان

محل اقامه نماز جماعت در مسجد جامع اصفهان

منبر و محل سخنراني در مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان

نمايي از داخل بناي مسجد جامع اصفهان


يكي از نمازگزاران در مسجد جامع اصفهان

نمايي از داخل بناي مسجد جامع اصفهان

نمايي از داخل بناي مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان