معرض السجاد الایراني/صور
اقامة معرض السجاد الایراني في مدینة قم بجنوب طهران بحضور رئیس البارلمان علي لاریجاني


بازديد علي لاريجاني از نمايشگاه فرش دستباف در قم

نمايشگاه فرش دستباف در قم

بازديد علي لاريجاني از نمايشگاه فرش دستباف در قم

بازديد علي لاريجاني از نمايشگاه فرش دستباف در قم

بازديد علي لاريجاني از نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم

 نمايشگاه فرش دستباف در قم