صور الیوم
 
افتتاح سد "کارون 4" علی نهر کارون بوسط ایران
 بحضور الرئیس محمود احمدی نجاد
 
 
 

 
مدینة الحیوانات - ضاحیة طهران