قصر "ميان پشته "_ مدینة انزلي بشمال ایران


نمايي از كاخ ميان پشته در بندر انزلي

نمايي از داخل كاخ ميان پشته در بندر انزلي

اطاق مطالعه كاخ ميان پشته

اطاق خواب كاخ ميان پشته

نمايي از ستونهاي كاخ ميان پشته

سالن پذيرايي كاخ موزه ميان پشته

سالن پذيرايي كاخ موزه ميان پشته

سالن پذيرايي در مجاورت اتاق كار در كاخ موزه ميان پشته

نمايي از اتاق هاي كاخ ميان پشته

سرويس بهداشتي كاخ ميان پشته

راديو گرام مبله آلماني

تابلوي نقاشي اثري از كمال الملك در موزه ميان پشته

گلدانهاي موزه كاخ ميان پشته

اطاق مطالعه كاخ ميان پشته

مينهاي رودخانه ايي در محوطه باغ موزه كاخ ميان پشته