سباق الوطني للدراجات الناریة


سباق الوطني للدراجات الناریة - مدینة اصفهان وسط ایران


حدیقة الحیوانات - غرب طهران
مهرجان بالون - مدینة شیراز جنوب ایران