تقديم اوركسترا "اطفال ايران" في طهران


بدء توافد قوافل النور

ورود اولين کاروان هاي راهيان نور به مناطق عملياتي جنوب

ورود اولين کاروان هاي راهيان نور به مناطق عملياتي جنوب

نصب پرچم جهت آماده سازي مناطق عملياتي

نصب پرچم جهت آماده سازي مناطق عملياتي

حضور گروه هاي کاروان نور در مناطق عملياتي جنوب

حضور گروه هاي کاروان نور در مناطق عملياتي جنوب

حضور گروه هاي کاروان نور در مناطق عملياتي جنوب

حضور گروه هاي کاروان نور در مناطق عملياتي جنوب

حضور نوجوانان در مناطق عملياتي جنوب

حضور نوجوانان در مناطق عملياتي جنوب

حضور گروه هاي کاروان نور در مناطق عملياتي جنوب

حضور گروه هاي کاروان نور در مناطق عملياتي جنوب

حضور گروه هاي کاروان نور در مناطق عملياتي جنوب

حضور گروه هاي کاروان نور در مناطق عملياتي جنوب


تقديم اوركسترا "اطفال ايران" في طهران