محافظة کلستان - شمال ایران


محافظة کلستان - شمال ایران


متحف الماء - مدینة یزد وسط ایران

موزه لوازم و ظروف قديمي براي تهيه و نگهداري آب در يزد

موزه لوازم قديمي براي تهيه آب در يزد

موزه لوازم و ظروف قديمي براي تهيه و نگهداري آب در يزد

موزه لوازم و ظروف قديمي براي تهيه و نگهداري آب در يزد

ظروف قديمي براي نگهداري آب در موزه يزد

موزه لوازم و ظروف قديمي براي تهيه و نگهداري آب در يزد

ظروف قديمي براي نگهداري آب در موزه يزد

موزه آب در يزد

موزه لوازم و ظروف قديمي تهيه و نگهداري آب در يزد

ماكت شهر يزد در موزه آب

موزه لوازم و ظروف قديمي براي تهيه و نگهداري آب در يزد

ظروف قديمي براي نگهداري آب در موزه يزد

ظروف قديمي براي نگهداري آب در موزه يزد

ظروف قديمي براي نگهداري آب در موزه يزد

موزه لوازم و ظروف قديمي براي تهيه و نگهداري آب در يزد

موزه لوازم و ظروف قديمي براي تهيه و نگهداري آب در يزد

موزه لوازم و ظروف قديمي براي تهيه و نگهداري آب در يزد

موزه لوازم و ظروف قديمي براي تهيه و نگهداري آب در يزد

ظروف قديمي براي نگهداري آب در موزه يزد

موزه لوازم قديمي براي تهيه آب در يزد

ظروف قديمي براي نگهداري آب در موزه يزد

ظروف قديمي براي نگهداري آب در موزه يزد

موزه لوازم و ظروف قديمي براي تهيه و نگهداري آب در يزد

ظروف قديمي براي نگهداري آب در موزه يزد