مدینة یاسوج - وسط ایران


مدینة یاسوج - وسط ایران

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

درياچه كوه گل دنا در ارتفاعات ياسوج

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

لاله‌هاي واژگون در طبيعت بهاري ياسوج

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

درياچه كوه گل در ارتفاعات ياسوج

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

طبيعت بهاري ياسوج در دامنه‌هاي سرسبز دنا

لاله‌هاي واژگون در طبيعت بهاري ياسوج