مسجد السید محمد هلال بن علی ‎(علیه السلام) - مدینة ‎ آران و بیدکل - وسط ایران