مدینة مشهد بشرق ایران في ذکری مولود الامام الرضا

 مهدی ب