الثلوج فی مدینه اردبیل - شمال غرب ایران (صور)
 الثلوج فی مدینه اردبیل - شمال شرق ایران (صور)

الثلوج فی مدینه اردبیل - شمال شرق ایران (صور)


الثلوج فی مدینه اردبیل - شمال شرق ایران (صور)

الثلوج فی مدینه اردبیل - شمال شرق ایران (صور)


الثلوج فی مدینه اردبیل - شمال شرق ایران (صور)

الثلوج فی مدینه اردبیل - شمال شرق ایران (صور)

الثلوج فی مدینه اردبیل - شمال شرق ایران (صور)

الثلوج فی مدینه اردبیل - شمال شرق ایران (صور)

الثلوج فی مدینه اردبیل - شمال شرق ایران (صور)

الثلوج فی مدینه اردبیل - شمال شرق ایران (صور)