تاثیر سيگار بر عملکرد حافظه کوتاه مدت

يافته هاي يک پژوهش نشان داد استعمال سيگار و دخانيات مي تواند نقش منفي در عملكرد حافظه كوتاه مدت داشته باشد.

به گزارش ايسنا علوم پزشکي تهران، در اين مطالعه ميانگين بهره حافظه كوتاه مدت در مردهاي سيگاري و غير سيگاري توسط دکتر علي فخاري، استاديار گروه روانپزشکي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز مورد بررسي مقايسه‌يي قرار گرفت.

يافته ها نشان داد ميانگين بهره حافظه كوتاه مدت مردهاي غير سيگاري بهتر از ميانگين بهره حافظه كوتاه مدت مردهاي سيگاري است. ميانگين بهره حافظه مردهاي غير سيگاري برابر با 99 و ميانگين بهره حافظه مردهاي سيگاري برابر با 92 بود .

گفتني است حافظه در امر يادگيري اهميت ويژه اي داشته و بدون آن لااقل از لحاظ بيولوژيك يادگيري امكان‌پذير نيست.

از آنجايي كه مقدار زيادي از فعاليت‌هاي پردازشي خبر در حافظه كوتاه مدت انجام مي گيرد، عوامل تاثير گذار برآن حائز اهميت فراوان مي باشد.

يكي از عوامل تاثير گذار در حافظه كوتاه مدت، مصرف سيگار مي باشد.

خلاصه اين پژوهش درمجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز به چاپ رسيده است.