افزایش قیمت گوشت
مهر: بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 30 بهمن ماه امسال را اعلام کرد.

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه و پنیر غیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل افزایش ولی بهای کره پاستوریزه اندکی کاهش داشت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود.

بهای تخم مرغ افزایش یافت و شانه ای 27000 الی 31500 ریال فروش می رفت. در گروه برنج، قیمت همه اقلام این گروه اندکی افزیش داشت. در گروه حبوب بهای نخود ثابت بود. قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت. در خواروبار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی گردید.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران انار، انگور و لوبیا سبز عرضه نمی گردید و پرتقال درجه یک عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پائینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری می فروختند. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت همه اقلام این گروه افزایش داشت.

در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی بدون تغییر بود. قیمت سایر اقلام این گروه به ویژه کدوسبز افزایش یافت. در این هفته قیمت گوشت گوسفند، گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ افزایش داشت.

در هفته مورد بررسی، بهای قند و چای خارجی اندکی کاهش ولی قیمت شکر و انواع روغن نباتی اندکی افزایش داشت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست غیرپاستوریزه معادل 1.0 درصد و پنیر غیرپاستوریزه معادل 2.6 درصد نسبت به هفته قبل افزایش ولی قیمت کره پاستوریزه 0.1 درصد کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 3.6 درصد افزایش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت غیرتایلندی معادل 0.8 درصد، برنج داخله درجه یک 0.3 درصد و برنج داخله درجه دو 0.5 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای نخود ثابت بود. قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.5 درصد تا 1.2 درصد افزایش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت همه اقلام این گروه بین 2.3 درصد تا 12.2 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی بدون تغییر بود. بهای کدوسبز معادل 49.0 درصد و بهای سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 13.4 درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی نسبت به هفته قبل قیمت گوشت گوسفند معادل 0.8 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 1.0 درصد و گوشت مرغ 6.2 درصد افزایش یافت.

قند، شکر ، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش، بهای قند معادل 0.5 درصد و چای خارجی 0.1 درصد کاهش ولی قیمت شکر معادل 0.7 درصد، روغن نباتی جامد 0.6 درصد و روغن نباتی مایع 0.2 درصد افزایش داشت.