زنبورها پيرمردی را کشتند
فارس: حمله زنبور عسل باعث مرگ مردي در نكا شد.

مردي 60 ساله امروز با حمله زنبورها در نكا جان سپرد. اين شخص ميرابوطالب شريفي اهل و ساكن روستاي قلعه سر شهرستان نكا است كه بر اثر حمله زنبورهاي عسل و مسدود شدن راه تنفسي درگذشت.

به گفته يكي از اهالي اين روستا، ميرابوطالب شريفي از كشاورزان منطقه بوده است كه در مزرعه كلزاي خود مشغول كشت و كار بوده و ناگهان با حمله يك زنبور عسل بقيه زنبورها نيز به دهان و بيني وي حمله و اين مرد با مسدود شدن راه تنفسي درگذشت.

كندوهاي عسل در خارج از زمين زراعي نامبرده بوده است و شخص ديگري براي استفاده از شهد گلهاي كلزا آنان را به اين منطقه آورده بود.