عدد 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 نامگذاری شد

نشریه انگلیسی تلگراف نوشت:دانشمندان عدد 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 را "هلا" نامیدند. البته ممکن است این نام تغییر کند.  آنها معتقدندکه سیستمهای کنونی برای توصیف این عدد  (یک با 27 صفر)  کافی نیست.  قرار است "هلا"به پیشوندهای بین المللی مانند کیلو، مگا و گیگا بپیوندد.