البرادعي خواستار تغيير قانون اساسي مصر شد

فارس: مديركل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه با پايان دوره فعاليتش به قاهره بازگشته در شروطي هفت‌گانه، خواستار تغيير در قانون اساسي، پايان حالت فوق‌العاده و برگزاري انتخابات آزاد بدون محدوديت‌هاي موجود براي نامزدهاي رياست‌جمهوري مصر شد.

به گزارش شبكه تلويزيوني "الجزيره " قطر، "محمد البرادعي " كه با بازگشت به قاهره "جمعيت ملي تغيير " در مصر را تاسيس كرد، در اولين بيانيه خود به عنوان رئيس اين جمعيت گفت: دستيابي به هدف نهايي يعني نظام سياسي مبتني بر دموكراسي واقعي و عدالت اجتماعي، در گام اول آن متضمن تضمين‌هاي سياسي براي برگزاري انتخاباتي آزاد و بي‌طرفانه با مشاركت تمامي مصري‌ها، هم در انتخابات پارلماني و هم رياست‌جمهوري است.

اين بيانيه البرادعي با نام "باهم تغيير خواهيم داد " صادر شد و خواستار تضمين‌هايي شامل پايان دادن به حالت فوق‌العاده از30 سال گذشته،‌ نظارت كامل قوه قضائيه بر فرايند برگزاري انتخابات، نظارت سازمان‌هاي جامعه مدني داخلي و بين‌المللي بر انتخابات، ايجاد فرصت برابر در رسانه‌ها براي همه كانديدا‌ها به ويژه در انتخابات رياست جمهوري است.

اين بيانيه همچنين خواستار تضمين‌هايي ديگري شامل اعمال حق انتخاب مصري‌هاي مقيم خارج با شركت در راي‌گيري در سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌هاي مصر، تضمين حق كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري بدون محدوديت در راستاي تعهدات مصر بر اساس توافقنامه‌هاي حقوق سياسي و مدني بين‌المللي و محدود شدن حق كانديداتوري براي رياست جمهوري به دو دوره و انتخاب از طريق آراي ملي است.

بر اساس اين بيانيه، البرادعي تحقق اين تضمين‌ها را مستلزم اصلاح سه بند از قانون اساسي دانسته و تاكيد كرد: هدف "جمعيت ملي تغيير " تنها محدود به تغيير اصول كانديداتوري رياست جمهوري يا كساني كه كانديدا خواهند شد نيست، بلكه تلاش براي تغيير فراگير به وسيله تاييد مردمي و با شيوه‌اي مسالمت‌آميز از ديگر اهداف اين جمعيت خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه درهاي جمعيت ملي تغيير متشكل از احزاب و تشكل‌ها و انديشمندان مصري، به روي همه مصري‌هاي خواهان تغيير در داخل يا خارج باز است، تاكيد كرد: اين جمعيت كار خود را با تحقق سلامت انتخابات آغاز و با آماده‌سازي قانون اساسي جديد به پايان خواهد برد.

صدور اين بيانيه درحالي است كه حزب ملي فعاليت‌هاي خود عليه البرادعي و مخدوش كردن چهره وي در ميان افكار عمومي مصر را آغاز كرده و در همين راستا او را "نامزد آمريكا " با هدف تحقق اهداف آمريكائي در مصر ناميده ‌است.

حزب "الغد " از احزاب مخالف دولت مصر پيشتر اعلام كرد كه "ايمن نور " بنيانگذار و رهبر خود را براي ورود به انتخابات رياست جمهوري آينده مصر نامزد كرده است.

ايمن نور گفت: من به نمايندگي از حزب خود وارد انتخابات خواهم شد اما اگر نيروها و احزاب مخالف دولت درباره معرفي نامزد واحدي توافق كردند، در آن صورت به اين توافق ملي متعهد خواهم بود و نامزد معرفي شده را پشتيباني خواهم كرد.

احزاب و گروههاي سياسي مخالف در مصر از جمله گروه "اخوان‌المسلمين "، حزب "كفايه " و حزب الغد معتقدند كه "حسني مبارك " رئيس جمهوري مصر در تلاش براي موروثي كردن قدرت و جايگزين كردن فرزندش "جمال مبارك " به جاي خودش است.

احزاب و گروههاي سياسي مخالف دولت براي مقابله با اين كار تشكل "فراخوان مقابله با موروثي كردن قدرت " را تشكيل داده و درصدد هماهنگي با يكديگر براي ارايه نامزد واحدي در انتخابات آينده رياست جمهوري مصر هستند.