ساعت کاری زنان کاهش می یابد

رئیس دبیرخانه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شورای فرهنگی اجتماعی زنان در آخرین نشست خود پیشنهاد اصلاح قانون کار شامل کاهش ساعت کاری زنان با تامین حقوق و منع کار زنان در شب را تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

اکرم حسینی مجرد در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: هم اکنون اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب تقدیم شده و اعضای شورای فرهنگی اجتماعی در پیشنهاد خود به صورت اصلاحیه ای جداگانه خواستار رعایت سیاستهای اشتغال زنان در قانون کار شدند.

سیاستهای اشتغال زنان اصلاح می شود

وی ادامه داد: سیاستهای اشتغال به کار که در سال 71 در قالب 13 ماده به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید تضمین کننده منزلت الهی و حقوق فردی زنان کارگر به عنوان بخش عظیمی از پیکره فعال جامعه بوده و از سوی دیگر ناظر بر نقش محوری زن در خانه و اجتماع، قداست مقام مادری، حفظ حقوق خانواده و صیانت از سلامت معنوی خانواده است.

حسینی مجرد تصریح کرد: در این اصلاحیه خواسته شده تا کلمه ممنوعیت از قانون کار در ارتباط با کار شبانه زنان برداشته شود چرا که قبلا این منع در قانون کار وجود داشت اما از این بند قانونی برداشته شده بود.

رئیس دبیرخانه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اعضای شورای فرهنگی - اجتماعی زنان خواستار این هستند که منع قانونی کار زنان در شب به جز مشاغلی که در قانون استثنا دانسته شده مانند پرستاری تصویب و به اجرا در آید.

وی گفت: در صورت تصویب این اصلاحیه هیچ کارفرمایی حق به کارگیری زنان در شیفت شب و یا اجبار آنها برای کار در این زمان را نخواهند داشت و این اصلاحیه در بخش حمایت از زنان کارگر بسیار موثر خواهد بود. همچنین در این اصلاحیه پیشنهاد کاهش ساعت کاری زنان با تامین تمامی حقوق مزایا خواسته شده است.

میزان کاهش  ساعت کاری زنان پیش بینی نشده است

حسینی مجرد با بیان این که میزان کاهش در ساعت کاری زنان توسط شورای فرهنگی- اجتماعی پیش بینی نشده است گفت: در این اصلاحیه خواسته شده تا کمیته کارشناسی برای تعیین میزان ساعت کاری زنان تشکیل شود.

کاهش ساعت کاری شامل همه زنان است

به گفته حسینی مجرد این کاهش ساعت کاری شامل تمامی زنان اعم از مجرد و یا متاهل است چرا که زنان به اندازه مردان توان جسمی برای کارکردن ندارند.

 امتیازات ویژه برای زنان سرپرست خانوار

وی در ادامه افزود: همچنین پیشنهاد جداگانه ای به مجلس در ارتباط با اختصاص امتیازات ویژه برای زنان سرپرست خانوار شامل کاهش ساعات کاری، نزدیک بودن فضای کاری به محل زندگی و پیش بینی سرویسهای رفت وآمد ارایه شده است.

حسینی مجرد بیان داشت: در ادامه پیشنهاد شورای اجتماعی فرهنگی زنان برای اصلاحیه قانون کار، به آماده سازی محیطهای اشتغال زنان کارگر متناسب با رشد علمی، فرهنگی و معنوی آنان تاکید شده چرا که بندهایی از سیاستهای اشتغال زنان به این موضوع اشاره دارد.

زمینه سازی ارتقاء علمی و فرهنگی در محیط کار

وی در این زمینه توضیح داد: با توجه به این که بخش عمده ای از زمان موثر زنان در محیطهای کار سپری می شوند ارتقاء علمی و فرهنگی آنها در خارج از این محیط تقریبا ممکن نیست و در صورت تصویب بند مذکور در قانون کار، کارفرمایان موظف می شوند تا زمینه ارتقاء و رشد علمی و تخصص زنان در محیطهای کار را فراهم کنند.

تصریح قانون ادامه اشتغال پس از بازگشت از مرخصی زایمان

به گفته رئیس دبیرخانه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان تصریح قانون ادامه اشتغال زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان و نظارت کارشناسی پزشکی بر بیماریهای شغلی ویژه زنان از دیگر بندهای پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان برای اصلاح قانون کار است.

 نابرابری جنسیتی در اشتغال وجود ندارد

حسینی مجرد در پاسخ به این که آیا کاهش ساعات کاری زنان با تامین تمامی حقوق و مزایا، نابرابری بیشتر فرصتهای شغلی زنان را دامن نخواهد زد؟ تصریح کرد: به طور کلی در اشتغال کشور نابرابری جنسیتی وجود ندارد زیرا برخلاف مراکز دولتی، بسیاری از شرکتها و موسسات غیردولتی بر اساس اهداف خود تمایل بیشتر به بکارگیری زنان دارند و همین مسئله تعادلی را در برابری فرصتهای شغلی ایجاد کرده است.

تاکید بر برابری جنسیتی در فرصتهای تحصیلی

وی اظهار داشت: اختصاص بیشتر فرصتهای شغلی به زنان تاثیر منفی بر خانواده ها خواهد گذاشت چرا که مردان نان آور خانه محسوب می شود و نیاز به اشتغال در آنها مهمتر است.

حسینی مجرد تاکید کرد: تاکید بیشتر شورای فرهنگی اجتماعی زنان بر برابری جنسیتی فرصتهای تحصیلی و ورود زنان به مدارج علمی بالاتر و حضور در دوره های عالی تحصیلی است.