آرزوهای معنا دار مجری 20:30 در آخرین خبر سال 88

مجری یک بخش خبری به جای آرزوهای شعاری و کلیشه ای برای سال جدید یک آرزوی جدید کرد.

به گزارش خبرآنلاین مجری خبر20:30 پنجشنبه شب در آخر این بخش خبری در سال 88 و در ثانیه های پایانی گفت: امیدوارم سال جدید، سال خبرهایی خوش باشد.

وی افزود: نه خبرهایی درباره تعویق پرداخت حقوق بگیران بلکه خبرهایی درباره پرداخت به موقع حقوق ها و سال عزت و سرافرازی ایرانیان.