تمرینات نظامی تیپ 65 نیروی ویژه هوابرد ارتش (تصویری)