بیانیه انصار حزب الله درباره کناره گیری الله کرم و ده نمکی
انصار حزب الله پیرامون مطالب منتشر شده در شماره های قبلی هفته نامه مثلث بیانیه ای راصادر کرده که درشماره اخیر آن به چاپ رسیده است:

در مطلب هفته نامه مثلث با عنوان بازگشت الله کرم در قدم اول از آقای الله کرم به عنوان چهره جنجالی انصار حزب الله نامبرده شده ودر قدم بعدی بدون اشاره به خروج وکناره گیری وی ازانصار حزب الله در سال 75 تلاش شده اظهارات اخیر ایشان در روز تشییع پیکر شهدا را به این تشکل منتسب نمایند.

در بخش دیگر نوشته شده است: آقای ده نمکی در دوران دولت اصلاحات نقش فعالی در سازماندهی تجمعات انصار حزب الله داشته که به اطلاع می رسد ایشان از سال 75 ازانصار حزب الله خارج شده ودیگر هیچ گونه عضویت یا فعالیتی در انصار نداشته که بخواهند تجمعات انصار را سازماندهی کنند.