2 شكايت از نفت آبادان و تراكتورسازي
 فارس: يك مربي و يك بازيكن از دو باشگاه نفت آبادان و تراكتورسازي تبريز شكايت كردند.

طبق درخواست هادي زرين ساعت بازيكن تيم تراكتورسازي تبريز مبني بر مطالبه وجه وي از باشگاه جلسه‌اي روز شنبه مورخ 2/6/89 در كميته انضباطي تشكيل مي‌شود. نامبرده به همراه نماينده تام الاختيار باشگاه بايد جهت اداي پاره اي از توضيحات حضور يابند.

*طي درخواستي از سوي بيژن ذوالفقار نسب سرمربي سابق تيم صنعت نفت آبادان وعدم انجام تعهدات باشگاه از توافقات اوليه، جلسه اي روز دوشنبه مورخ 8/6/82 در كميته انضباطي تشكيل مي شود.

* به دليل عقد قرارداد داخلي مجيد نورمحمد بازيكن حال حاضر تيم ذوب آهن اصفهان با باشگاه پاس همدان و شكايت باشگاه ذوب آهن از وي، جلسه ‌اي در روز شنبه مورخ 23/5/89 در كميته انضباطي جهت بررسي اين بازيكن برگزار مي شود.