جنگنده هاي فرانسوي يك جنگده ليبيايي را سرنگون كردند
 جنگنده هاي فرانسوي يك جنگده ليبيايي را كه قعطنامه شوراي امنيت سازمان ملل درباره اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي را نقض كرده بود، سرنگون كردند.

به گزارش فارس، خبرگزاري رويترز خبر داد جنگنده هاي فرانسوي يك جنگده ليبايي را كه قعطنامه شوراي امنيت سازمان ملل درباره اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي را نقض كرده بود، سرنگون كردند.

بنا بر اين گزارش، طي چند روز گذشته كشورهاي غربي به بهانه حفاظت از جان غير نظاميان ليبيايي حملات مداومي را عليه نيروهاي قذافي و به خصوص فرودگاه ها و مراكز هوايي وي سامان داده اند.

با وجود اين حملات تاكنون حملات قذافي به غير نظاميان ليبيايي كاهش پيدا نكرده است.