پروژه حذف 4 صفر از پول ملي در بانك مركزي كليد خورد


فارس: رئيس كل بانك مركزي از آغاز پروژه حذف 4 صفر از پول ملي در ماه‌هاي آينده خبر داد.

رئيس كل بانك مركزي امروز در نشست خبري خود با بيان اينكه بررسي‌هاي بانك مركزي نشاندهنده نتايج مثبت حذف 4 صفر از پول ملي است، اظهار داشت: پيشنهاد اجراي اين طرح طي 6 ماه آينده به هيئت دولت ارائه خواهد شد.

وي افزود: در صورت تصويب اين طرح در هيئت دولت و تأييد شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي براي جمع‌آوري اسكناس‌هاي موجود و انتشار اسكناس‌هاي جديد وارد عمل خواهد شد.

بهمني دليل اجماع بانك مركزي بر ضرورت اجراي طرح حذف 4 صفر از پول ملي را وجود موانعي براي انتشار اسكناس‌هاي درشت‌تر عنوان كرد و حذف صفرها را بر نرخ تورم بي‌تأثير دانست.