تغییر رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس


علیرضا دهقانی، به عنوان رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس انتخاب شد.

به گزارش اعتدال، علیرضا دهقانی نماینده ایذه و باغملک، به جای یحیی زاده به عنوان رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس انتخاب شد.

علیرضا دهقانی نماینده ایذه و باغملک، مجری سابق ورزشی صداوسیما دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت تربیت بدنی است.