نايب‌رييس‌هاي اتاق تهران مشخص شدند

محمدصادق مفتح و علاء ميرمحمد صادقي نيز مجددا به عنوان نايب رييس‌هاي اتاق بازرگاني تهران انتخاب شدند.

به گزارش ايسنا، محمدصادق مفتح با 47 راي و علاء ميرمحمدصادقي با 42 راي به عنوان نايب‌رييس‌هاي اول و دوم اتاق بازرگاني تهران انتخاب شدند.

علاوه بر اين دو، جمشيد عدالتيان نيز كانديداي نايب رييسي اتاق بازرگاني تهران بود كه از ميان 57 راي ماخوذه 16 راي را كسب كرد.

پيش از اين يحيي آل‌اسحاق نيز به عنوان تنها كانديداي رياست اتاق تهران با 47 راي مجددا براي اين سمت انتخاب شده بود.