تحقيق و تفحص از واگذاري و پرداخت سود سهام عدالت تصويب شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز مجلس، با 176 راي موافق، 19 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر، تقاضاي تحقيق و تفحص جمعي از نمايندگان از واگذاري و پرداخت سود سهام عدالت را به تصويب رساندند.

به گزارش ايسنا، در گزارش اين تحقيق و تفحص كه ا زسوي محمد مهدي مفتح، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در صحن علني قرائت شد آمده است: با توجه به عملكرد دولت در واگذاري سهام عدالت و به ويژه توزيع سود سهام مربوط به سال 86 در خرداد ماه سال جاري و همزمان با انتخابات رياست جمهوري كه به شدت شبهه بهره‌بردراي دولت در جلب آراء مشمولان دريافت سود سهام عدالت ( حدود نه ميليون نفر از واجدين شرايط) را ايجاد د و تقويت كرده است، سوالاتي به صورت جدي مطرح بوده كه نيازمند روشنگري براي مردم و نمايندگان بوده است.

در اين گزارش مباني قانوني توزيع سهام عدالت مباني محاسبه سود سهام واگذار شده، ميزان و مستندات واريزي اقساط به خزانه، ساز و كار جمع آوري سود سهام واگذار شده و منابع مالي پرداخت سود سهام در آستانه‌ي انتخابات رياست جمهوري از جمله اين سوالات و ابهامات عنوان شده است.