ناجا: دستگير شدگان اغتشاشات درياچه اروميه مجرمان سابقه دار هستند

فرمانده نيروي انتظامي آذربايجان شرقي گفت: اكثر دستگير شدگان اغتشاشات مربوط به درياچه اروميه مجرمان سابقه دار هستند كه اهدافي به غير از درياچه اروميه داشته اند.

مسعود خرم نيا ديروز در گفت وگو با فارس در تبريز با اشاره به شرايط اجتماعي در زمينه درياچه اروميه نجات آن را يك خواست عمومي دانست و بر استفاده از روش هاي معقول و تعيين شده در اين زمينه تأكيد كرد.

وي با اشاره به برخي تحركات و اغتشاشات صورت گرفته به بهانه درياچه اروميه اظهار داشت: تحركاتي جزئي كه صورت گرفت عمدتاً با اهدافي به غير از نجات درياچه اروميه بوده و روش هاي نامعقول در اين زمينه به كار گرفته شد.

فرمانده نيروي انتظامي آذربايجان شرقي گفت: اين دسته از افراد با توجه به اعمال مجرمانه و بر هم زدن امنيت عمومي دستگير و پس از تشكيل پرونده تحويل مقامات قضايي شدند.

وي اظهار داشت: دسته اي از افراد نيز كه نقش محوري در اين تحركات نداشته و فريب خورده بودند عمدتاً پس از اخذ وثيقه آزاد شدند.

فرمانده نيروي انتظامي آذربايجان شرقي گفت: بخشي از افراد نيز كه در جمع آوري حاضران در صحنه به صورت اتفاقي دستگير شده بودند پس از پالايش آزاد شدند.

خرم نيا با تأكيد بر اينكه نيروي انتظامي به احدي اجازه برهم زدن نظم عمومي را نخواهد داد، گفت: اقدام برخي از افراد در تجمعات تبريز به دليل ايجاد مزاحمت براي مردم و اصناف و كسبه بازار، جرم بود و بايد نسبت به برخورد با آنها اقدام مي شد.