فروش نوروزي سکه هاي گرمي
بانک مرکزي اعلام کرد: به منظور پاسخ به تقاضاي هموطنان براي خريد سکه هاي گرمي ، شعب منتخب بانک پاسارگاد ، سکه هاي گرمي بانک مرکزي را عرضه مي کند.

مديرکل ريالي و نشر بانک مرکزي در مصاحبه با واحد مرکزي خبر گفت: با امضاي تفاهمنامه با بانک پاسارگاد مقرر شد اين بانک شعب منتخب خود را از روز يکشنبه براي فروش سکه گرمي بانک مرکزي به متقاضيان ، تجهيز و در پايگاه اينترنتي خود اطلاع رساني کند.

عباس کمره اي گفت: بر اساس ضوابط تعيين شده ، با کارت ملي به هر نفر دو قطعه سکه گرمي فروخته مي شود.

وي درباره قيمت فروش سکه هاي گرمي گفت: قيمت فروش اين سکه ها بر مبناي قيمت اونس جهاني طلا و ميانگين قيمت فروش سکه گرمي در بانک کارگشايي ؛ تعيين و روزانه به بانک پاسارگاد اعلام مي شود.

کمره اي گفت : فروش سکه هاي گرمي تا پايان سال در بانک پاسارگاد ادامه خواهد يافت.